Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-262
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 43.1 panta otro daļu,
Medību likuma 15.panta otro daļu, 23.panta pirmo daļu un
29.panta septītās daļas 4.punktu
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām – apliecinājuma, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, atzinuma mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta un meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas izsniegšanu;
1.2.
valsts nodevu par mednieku un medību vadītāju kandidātu eksamināciju;
1.3.
valsts nodevu par mednieka apliecības, medību vadītāja apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, kā arī par atļaujas izsniegšanu ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā;
1.4.
valsts nodevu par to postījumu apjoma noteikšanu un to zaudējumu aprēķinu, kurus lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un infrastruktūras objektiem nodarījuši medījamie dzīvnieki;
1.5.
valsts nodevas maksāšanas kārtību.
2.
 Valsts nodevas likmes par mežsaimnieciskām darbībām ir šādas:
2.1.
par apliecinājuma izsniegšanu koku ciršanai (vienā apliecinājumā iekļaujot ne vairāk kā trīs viena ciršu veida cirsmas):
2.1.1.
galvenajā cirtē, izņemot šo noteikumu 2.1.2. apakšpunktā minēto, ja cirsmu platība ir:
2.1.1.1.
 0,5 hektāri vai mazāka, – 30,00 euro;
2.1.1.2.
 0,51 līdz 1,00 hektārs, – 50,00 euro;
2.1.1.3.
lielāka par 1,00 hektāru, – 70,00 euro;
2.1.2.
kopšanas cirtē (izņemot kopšanas cirtē jaunaudzēs) vai izlases cirtē (ja mežaudzes šķērslaukums ar cirti netiek samazināts zem kritiskā šķērslaukuma), ja cirsmu platība ir:
2.1.2.1.
1,00 hektārs vai mazāka, – 20,00 euro;
2.1.2.2.
lielāka par 1,00 hektāru, – 30,00 euro;
2.1.3.
sanitārajā cirtē, kopšanas cirtē jaunaudzēs un rekonstruktīvajā cirtē – 5,00 euro;
2.1.4.
pārējās cirtēs – 30,00 euro;
2.2.
par meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta izsniegšanu – 15,00 euro;
2.3.
par atļaujas izsniegšanu meža reproduktīvā materiāla ievešanai – 50,00 euro;
2.4.
par Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegšanu – 15,00 euro;
2.5.
par atzinuma izsniegšanu mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu – 15,00 euro.
3.
Valsts nodevas likmes medību jomā ir šādas:
3.1.
par mednieku eksāmenu teorijā – 35,00 euro;
3.2.
par mednieku eksāmenu šaušanā (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas) – 25,00 euro;
3.3.
par medību vadītāja eksāmenu – 35,00 euro;
3.4.
par mednieka apliecības izsniegšanu – 20,00 euro;
3.5.
par medību vadītāja apliecības izsniegšanu – 20,00 euro;
3.6.
par mednieka sezonas kartes izsniegšanu – 30,00 euro;
3.7.
par medību atļaujas izsniegšanu: 
3.7.1.
jebkura dzimuma un vecuma aļņa (Alces alces), aļņu buļļa un staltbriežu (Cervus elaphus) buļļa nomedīšanai – 15,00 euro;
3.7.2.
staltbriežu (Cervus elaphus) govs vai teļa, aļņu (Alces alces) govs vai teļa, medņa (Tetrao urogallus), rubeņa (Tetrao tretrix) un vilka nomedīšanai (Canis lupus) – 7,50 euro;
3.8.
par atļaujas izsniegšanu ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā:
3.8.1.
ja atļaujas derīguma termiņš ir viena diena, – 30,00 euro;
3.8.2.
ja atļaujas derīguma termiņš nav ilgāks par 10 dienām, – 70,00 euro;
3.8.3.
ja atļauja derīga visu medību sezonu, – 200,00 euro.
(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.226)
4.
Valsts nodevas likme par to postījumu apjoma noteikšanu un to zaudējumu aprēķinu, kurus lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un infrastruktūras objektiem nodarījuši medījamie dzīvnieki, ir 14,23 euro.
5.
Vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I, II vai III invaliditātes grupu, valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošajiem, personām no 16 līdz 18 gadiem un daudzbērnu ģimenēm piemēro atvieglojumu valsts nodevai par mednieku sezonas kartes izsniegšanu un nosaka valsts nodevas likmi 15,00 euro apmērā.
6.
Lai apliecinātu piederību šo noteikumu 5. punktā minētajam statusam, persona pirms mednieka sezonas kartes saņemšanas uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.
7.
Maksājumus valsts budžetā veic:
7.1.
ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;
7.2.
Valsts meža dienestā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja Valsts meža dienests vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.
8.
Valsts nodevu par šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.4. un 2.5. apakšpunktā minēto apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu izsniegšanu meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai tiesiskajā valdījumā Meža valsts reģistrā ir reģistrēti vismaz 1000 hektāru meža zemes un kurš ir noslēdzis vienošanos ar Valsts meža dienestu par valsts nodevu samaksu avansā, maksā šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajā kārtībā kā avansa maksājumu par pārskata gadu, ņemot vērā iepriekšējā pārskata gadā faktiski izsniegto apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu skaitu. Maksājums valsts budžetā veicams līdz nākamā pārskata gada 15. janvārim. Ja pārskata gadā faktiski izsniegts vairāk apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu, nekā samaksāts, starpību valsts budžetā samaksā līdz pārskata gada 30. decembrim. Ja pārskata gadā faktiski izsniegts mazāk apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu, nekā samaksāts, par starpības apmēru samazina nākamā pārskata gada avansa maksājuma summu, nosakot avansa maksājuma apmēru.
(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 838 redakcijā)
9.
Valsts meža dienests līdz kārtējā pārskata gada 15. janvārim aizpilda pārskatu par šo noteikumu 8. punktā minētajam meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam iepriekšējā pārskata gadā izsniegtajiem šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.4. un 2.5. apakšpunktā minētajiem apliecinājumiem, sertifikātiem un atzinumiem. Pārskatā norāda:
9.1.
pārskata gadu;
9.2.
iepriekšējā pārskata gadā faktiski izsniegto apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu skaitu;
9.3.
pārskata gadā saņemto avansa maksājuma summu;
9.4.
pārskata gadā faktiski izsniegto apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu skaitu;
9.5.
summu, kas samaksāta līdz pārskata gada 30. decembrim, ja pārskata gadā faktiski izsniegts vairāk apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu, nekā samaksāts avansā;
9.6.
avansā veiktā maksājuma summas atlikumu, par kuru samazināma nākamā pārskata gada avansa maksājuma summa, ja pārskata gadā izsniegts mazāk apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu nekā iepriekšējā pārskata gadā. Avansā veiktā maksājuma summas atlikumu neuzskaita, ja Meža valsts reģistrā uz kārtējā pārskata gada 30. decembri nav reģistrēti vismaz 1000 hektāru meža zemes.
(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 838 redakcijā)
9.1
Laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. martam par šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētās mednieka sezonas kartes izsniegšanu piemēro šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minēto nodevas likmi un  5. punktā minētos atvieglojumus atbilstoši līdz 2022. gada 31. decembrim spēkā esošajai šo noteikumu redakcijai.
10.
Atzīt par spēku zaudējušiem:
10.1.
Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumus Nr. 975 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 202. nr.; 2013, 192. nr.);
10.2.
Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumus Nr. 109 "Noteikumi par valsts nodevu par mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā un atļaujas izsniegšanu izvest medību trofejas no Latvijas, kā arī medību trofeju izvešanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 36. nr.; 2008, 121. nr.; 2013, 154. nr.).