Noteikumu projekts

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-621
Noteikumi par dabas liegumiem
1.
Noteikumi nosaka šādas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas liegumus:
Nosaukums Administratīvā teritorija Administratīvajā teritorijā ietilpstošā teritoriālā iedalījuma vienība shēma


 
1.1.
Aizkraukles purvs un meži Aizkraukles novads Aizkraukles pagasts 1. pielikums
1.2.
Aklais purvs Aizkraukles novads Daudzeses pagasts 2. pielikums
1.3.
Dzilnas dumbrāji Aizkraukles novads Mazzalves pagasts 3. pielikums
1.4.
Ellītes purvs Aizkraukles novads Daudzeses pagasts 4. pielikums
1.5.
Gasparsona purvs Aizkraukles novads Daudzeses pagasts 5. pielikums
1.6.
Iecavas paliene Aizkraukles novads
Bauskas novads
 
Sērenes pagasts
Valles pagasts
Kurmenes pagasts
6. pielikums
1.7.
Jūgupes meži Aizkraukles novads Daudzeses pagasts 7. pielikums
1.8.
Klintaine Aizkraukles novads Klintaines pagasts 8. pielikums
1.9.
Krācējgrāvja staignāju meži Aizkraukles novads Daudzeses pagasts
Zalves pagasts
9. pielikums
1.10.
Lobes ezera meži Aizkraukles novads Bebru pagasts 10. pielikums
1.11.
Mazzalvītes purvs Aizkraukles novads Zalves pagasts 11. pielikums
1.12.
Ozolkalni Aizkraukles novads Skrīveru pagasts 12. pielikums
1.13.
Šķibu purvs Aizkraukles novads Bebru pagasts 13. pielikums
1.14.
Vesetas palienes purvs

 
Aizkraukles novads

Madonas novads
Vietalvas pagasts
Aiviekstes pagasts
Kalsnavas pagasts
14. pielikums
1.15.
Zalvītes strauta purvs

 
Aizkraukles novads

Jēkabpils novads
Daudzeses pagasts
Zalves pagasts
Viesītes pagasts
15. pielikums
1.16.
Avotu mežs Alūksnes novads Ziemera pagasts 16. pielikums
1.17.
Baltais purvs Alūksnes novads Mārkalnes pagasts 17. pielikums
1.18.
Bejas mežs Alūksnes novads Jaunalūksnes pagasts 18. pielikums
1.19.
Dēliņkalns Alūksnes novads Jaunlaicenes pagasts
Ziemera pagasts
19. pielikums
1.20.
Indzera ezera salas Alūksnes novads Alsviķu pagasts 20. pielikums
1.21.
Jaunanna Alūksnes novads Jaunannas pagasts 21. pielikums
1.22.
Kaļķu gārša Alūksnes novads Alsviķu pagasts 22. pielikums
1.23.
Katlešu meži Alūksnes novads Liepnas pagasts 23. pielikums
1.24.
Korneti - Peļļi Alūksnes novads
Smiltenes novads
Veclaicenes pagasts
Apes pagasts
24. pielikums
1.25.
Kupravas liepu audze Alūksnes novads Liepnas pagasts 25. pielikums
1.26.
Liepnas niedrāji Alūksnes novads Liepnas pagasts 26. pielikums
1.27.
Sāmaņu pūrs Alūksnes novads Jaunannas pagasts 27. pielikums
1.28.
Sofikalna meži Alūksnes novads Mālupes pagasts 28. pielikums
1.29.
Virguļicas meži Alūksnes novads Pededzes pagasts 29. pielikums
1.30.
Vorožas upes meži Alūksnes novads Liepnas pagasts 30. pielikums
1.31.
Zāgadu kalni Alūksnes novads Alsviķu pagasts 31. pielikums
1.32.
Baltmuižas purvs Augšdaugavas novads
Jēkabpils novads
Prodes pagasts
Gārsenes pagasts
32. pielikums
1.33.
Bardinska ezers Augšdaugavas novads Šēderes pagasts 33. pielikums
1.34.
Dvietes dumbrāji Augšdaugavas novads Dvietes pagasts 34. pielikums
1.35.
Glušonkas purvs Augšdaugavas novads Skrudalienas pagasts 35. pielikums
1.36.
Ilgas Augšdaugavas novads Skrudalienas pagasts 36. pielikums
1.37.
Kinkausku meži Augšdaugavas novads Dvietes pagasts 37. pielikums
1.38.
Līdumu mežs Augšdaugavas novads Dvietes pagasts 38. pielikums
1.39.
Ļubasts Augšdaugavas novads Līksnas pagasts 39. pielikums
1.40.
Medumu ezera salas Augšdaugavas novads Medumu pagasts 40. pielikums
1.41.
Pašulienes mežs Augšdaugavas novads Šēderes pagasts 41. pielikums
1.42.
Pilskalnes Siguldiņa Augšdaugavas novads Pilskalnes pagasts 42. pielikums
1.43.
Raudas meži Augšdaugavas novads Šēderes pagasts 43. pielikums
1.44.
Sasaļu mežs Augšdaugavas novads Sventes pagasts 44. pielikums
1.45.
Skujines ezers Augšdaugavas novads Šēderes pagasts 45. pielikums
1.46.
Sventes ezera salas Augšdaugavas novads Sventes pagasts 46. pielikums
1.47.
Tīrās sūnas purvs Augšdaugavas novads Maļinovas pagasts 47. pielikums
1.48.
Viesītes meži Augšdaugavas novads
Jēkabpils novads
Dvietes pagasts
Dunavas pagasts
48. pielikums
1.49.
Lielā Baltezera salas Ādažu novads
Ropažu novads
Ādažu pagasts
Garkalnes pagasts
49. pielikums
1.50.
Lieluikas un Mazuikas ezers Ādažu novads  Ādažu pagasts 50. pielikums
1.51.
Bolupes palienes meži Balvu novads Kubulu pagasts
Rugāju pagasts
51. pielikumus
1.52.
Dūkšupes meži Balvu novads
Ludzas novads
Krišjāņu pagasts
Salnavas pagasts
52. pielikums
1.53.
Gruzdovas meži Balvu novads Susāju pagasts 53. pielikums
1.54.
Lubāna mitrājs Balvu novadsGulbenes novads

Madonas novads


Rēzeknes novads


Varakļānu novads
Bērzpils pagasts
Krišjāņu pagasts
Lazdukalna pagasts
Rugāju pagasts
Daukstu pagasts
Stradu pagasts
Barkavas pagasts 
Indrānu pagasts
Ošupes pagasts
Dekšāres pagasts
Gaigalavas pagasts
Nagļu pagasts
Varakļānu pagasts
54. pielikums
1.55.
Motrines ezers Balvu novads Baltinavas pagasts 55. pielikums
1.56.
Orlovas (Ērgļu) purvs Balvu novads Lazdulejas pagasts
Vectilžas pagasts
56. pielikums
1.57.
Pērtupes meži Balvu novads Rugāju pagasts 57. pielikums
1.58.
Pokratas ezers Balvu novads Rugāju pagasts 58. pielikums
1.59.
Posolnīca Balvu novads Žīguru pagasts 59. pielikums
1.60.
Sitas un Pededzes paliene Balvu novads
Gulbenes novads
Kubulu pagasts
Litenes pagasts
60. pielikums
1.61.
Stompaku purvi

 
Balvu novads

 
Lazdulejas pagasts
Medņevas pagasts
Susāju pagasts
Bērzkalnes pagasts 
61. pielikums
1.62.
Viricas upes meži Balvu novads Žīguru pagasts 62. pielikums
1.63.
Vjadas meži Balvu novads Susāju pagasts 63. pielikums
1.64.
Zodānu purvs Balvu novads Žīguru pagasts 64. pielikums
1.65.
Birzes purvi Bauskas novads Dāviņu pagasts
Stelpes pagasts
Vecsaules pagasts
65. pielikums
1.66.
Dūņezera purvs Bauskas novads Valles pagasts 66. pielikums
1.67.
Iecavas staignāju meži Bauskas novads Dāviņu pagasts 67. pielikums
1.68.
Īslīce Bauskas novads Īslīces pagasts 68. pielikums
1.69.
Kalēju tīrelis Bauskas novads Vecumnieku pagasts 69. pielikums
1.70.
Paņemūnes meži Bauskas novads Brunavas pagasts 70. pielikums
1.71.
Seržu tīrelis Bauskas novads Valles pagasts 71. pielikums
1.72.
Vāveres ezers Bauskas novads Valles pagasts 72. pielikums
1.73.
Zaļezera purvs Bauskas novads Bārbeles pagasts 73. pielikums
1.74.
Amatas staignāju meži Cēsu novads Skujenes pagasts 74. pielikums
1.75.
Asaru ezers Cēsu novads Nītaures pagasts
Līgatnes pagasts
75. pielikums
1.76.
Augštupītes meži Cēsu novads Taurenes pagasts 76. pielikums
1.77.
Draugolis Cēsu novads Vecpiebalgas pagasts 77. pielikums
1.78.
Lielais un Pemmes purvs Cēsu novads
Siguldas novads
Limbažu novads
Straupes pagasts
Lēdurgas pagasts
Limbažu pagasts
78. pielikums
1.79.
Melturu sils Cēsu novads Drabešu pagasts 79. pielikums
1.80.
Palšu purvs Cēsu novads
Madonas novads
Kaives pagasts
Jumurdas pagasts
80. pielikums
1.81.
Spinduļu meži Cēsu novads Zaubes pagasts 81. pielikums
1.82.
Sproģi Cēsu novads Inešu pagasts 82. pielikums
1.83.
Bārtas meži Dienvidkurzemes novads Dunikas pagasts 83. pielikums
1.84.
Blažģa ezers Dienvidkurzemes novads Embūtes pagasts
Kalvenes pagasts
Priekules pagasts
84. pielikums
1.85.
Brienamais purvs Dienvidkurzemes novads  Bārtas pagasts
Gaviezes pagasts
85. pielikums
1.86.
Celmu ezera meži Dienvidkurzemes novads Kalvenes pagasts 86. pielikums
1.87.
Dunalkas meži Dienvidkurzemes novads Dunalkas pagasts  87. pielikums
1.88.
Dunika Dienvidkurzemes novads Dunikas pagasts 88. pielikums
1.89.
Durbes ezera pļavas Dienvidkurzemes novads Vecpils pagasts
Durbes pagasts
Dunalkas pagasts 
89. pielikums
1.90.
Gaviezes āmuļi Dienvidkurzemes novads Gaviezes pagasts 90. pielikums
1.91.
Ječu purvs Dienvidkurzemes novads Nīcas pagasts 91. pielikums
1.92.
Ķirbas purvs Dienvidkurzemes novads Rucavas pagasts 92. pielikums
1.93.
Liepājas ezers Dienvidkurzemes novads Grobiņas pagasts
Nīcas pagasts
Otaņķu pagasts
Liepājas valstspilsēta
93. pielikums
1.94.
Medze Dienvidkurzemes novads Medzes pagasts 94. pielikums
1.95.
Nīcas īvju audze Dienvidkurzemes novads Dunikas pagasts 95. pielikums
1.96.
Pāvilostas pelēkā kāpa Dienvidkurzemes novads Sakas pagasts
Pāvilostas pilsēta
96. pielikums
1.97.
Pūļa purvs Dienvidkurzemes novads Sakas pagasts 97. pielikums
1.98.
Rucavas īvju audze Dienvidkurzemes novads Nīcas pagasts 98. pielikums
1.99.
Rucavas staignāju meži Dienvidkurzemes novads Rucavas pagasts 99. pielikums
1.100.
Ruņupes ieleja Dienvidkurzemes novads Gramzdas pagasts
Priekules pagasts
Vaiņodes pagasts
100. pielikums
1.101.
Sakas grīņi Dienvidkurzemes novads Sakas pagasts 101. pielikums
1.102.
Sventājas upes ieleja Dienvidkurzemes novads Rucavas pagasts 102. pielikums
1.103.
Tāšu ezers Dienvidkurzemes novads Medzes pagasts 103. pielikums
1.104.
Tebras ozolu meži Dienvidkurzemes novads Lažas pagasts 104. pielikums
1.105.
Tosmare Dienvidkurzemes novads Medzes pagasts
Liepājas valstspilsēta
105. pielikums
1.106.
Ziemupe Dienvidkurzemes novads Sakas pagasts
Vērgales pagasts
106. pielikums
1.107.
Dravnieku meži Dobeles novads Ukru pagasts
Vītiņu pagasts
107. pielikums
1.108.
Garākalna smilšu krupja atradne Dobeles novads Bēnes pagasts 108. pielikums
1.109.
Gardenes meži Dobeles novads Auru pagasts 109. pielikums
1.110.
Līvbērzes liekņa Dobeles novads
Jelgavas novads
Jaunbērzes pagasts
Līvbērzes pagasts
110. pielikums
1.111.
Miltiņu platlapju meži Dobeles novads Bērzes pagasts 111. pielikums
1.112.
Skujaines un Svētaines ieleja Dobeles novads Bukaišu pagasts
Penkules pagasts
Tērvetes pagasts 
112. pielikums
1.113.
Svētes ieleja Dobeles novads Augstkalnes pagasts 113. pielikums
1.114.
Ukru gārša Dobeles novads Bukaišu pagasts
Ukru pagasts
114. pielikums
1.115.
Vīķu purvs Dobeles novads Lielauces pagasts 115. pielikums
1.116.
Zebrus un Svētes ezers Dobeles novads Bikstu pagasts
Zebrenes pagasts
116. pielikums
1.117.
Audulītes staignāju meži Gulbenes novads Tirzas pagasts 117. pielikums
1.118.
Dūres mežs Gulbenes novads Lejasciema pagasts 118. pielikums
1.119.
Kadājs Gulbenes novads Lejasciema pagasts 119. pielikums
1.120.
Krapas gārša Gulbenes novads Daukstu pagasts
Gulbenes pilsēta
120. pielikums
1.121.
Lielais mārku purvs Gulbenes novads
 
Daukstu pagasts 121. pielikums
1.122.
Lielais purvs Gulbenes novads
Smiltenes novads
 
Rankas pagasts
Variņu pagasts
 
122. pielikums
1.123.
Mētru mežs Gulbenes novads Lejasciema pagasts 123. pielikums
1.124.
Mugurves pļavas Gulbenes novads Litenes pagasts
Stradu pagasts 
124. pielikums
1.125.
Pededzes staignāju meži Gulbenes novads Litenes pagasts 125. pielikums
1.126.
Vidagas upes meži Gulbenes novads Lejasciema pagasts 126. pielikums
1.127.
Vijatas meži Gulbenes novads Galgauskas pagasts 127. pielikums
1.128.
Zepu mežs Gulbenes novads Stāmerienas pagasts 128. pielikums
1.129.
Babītes ezers Jelgavas novads
Mārupes novads
 
Valgundes pagasts
Babītes pagasts
Salas pagasts
129. pielikums
1.130.
Kaigu purvs Jelgavas novads Līvbērzes pagasts
Kalnciema pagasts
130. pielikums
1.131.
Kalnciema pļavas Jelgavas novads Kalnciema pagasts
Valgundes pagasts 
131. pielikums
1.132.
Lāču purvs Jelgavas novads Cenu pagasts
Salgales pagasts
132. pielikums
1.133.
Lielupes palienes pļavas Jelgavas novads Cenu pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Jelgavas valstspilsēta
133. pielikums
1.134.
Skursteņu platlapju meži Jelgavas novads Sesavas pagasts 134. pielikums
1.135.
Sodzera meži Jelgavas novads Salgales pagasts 135. pielikums
1.136.
Aizdumbles purvs Jēkabpils novads Elkšņu pagasts 136. pielikums
1.137.
Ābeļi Jēkabpils novads Ābeļu pagasts
Dignājas pagasts
Kalna pagasts
Leimaņu pagasts
137. pielikums
1.138.
Dimantu mežs Jēkabpils novads Kalna pagasts 138. pielikums
1.139.
Eglone Jēkabpils novads Dunavas pagasts 139. pielikums
1.140.
Eiduku purvs Jēkabpils novads

Madonas novads
Atašienes pagasts
Mežāres pagasts
Mētrienas pagasts
140. pielikums
1.141.
Gargrodes purvs Jēkabpils novads Salas pagasts 141. pielikums
1.142.
Kaušņu purvs Jēkabpils novads Kalna pagasts
Leimaņu pagasts
142. pielikums
1.143.
Klaucānu un Priekulānu ezers Jēkabpils novads Kalna pagasts 143. pielikums
1.144.
Krustceļu meži Jēkabpils novads Elkšņu pagasts 144. pielikums
1.145.
Lielais Pelečāres purvs Jēkabpils novads
Līvānu novads
Preiļu novads
Varakļānu novads
Atašienes pagasts
Rudzātu pagasts
Sīļukalna pagasts
Varakļānu pagasts
145. pielikums
1.146.
Melnais purvs Jēkabpils novads Salas pagasts 146. pielikums
1.147.
Mežmalu meži Jēkabpils novads Salas pagasts 147. pielikums
1.148.
Nomavas purvs Jēkabpils novads Kalna pagasts
Viesītes pagasts
148. pielikums
1.149.
Paltupes meži Jēkabpils novads Elkšņu pagasts 149. pielikums
1.150.
Rožu purvs Jēkabpils novads Salas pagasts 
Sēlpils pagasts
150. pielikums
1.151.
Saltais purvs Jēkabpils novads Kalna pagasts
Leimaņu pagasts
151. pielikums
1.152.
Silabebru ezers Jēkabpils novads Variešu pagasts 152. pielikums
1.153.
Slapjo salu purvs Jēkabpils novads Salas pagasts
Viesītes pagasts
153. pielikums
1.154.
Spuļģu purvs Jēkabpils novads Kalna pagasts 154. pielikums
1.155.
Supes purvs Jēkabpils novads Elkšņu pagasts
Viesītes pagasts
155. pielikums
1.156.
Švēriņu purvs Jēkabpils novads Viesītes pagasts 156. pielikums
1.157.
Timsmales ezers Jēkabpils novads Variešu pagasts 157. pielikums
1.158.
Tīreļu purvs Jēkabpils novads Zasas pagasts
Rubenes pagasts
158. pielikums
1.159.
Zaķu riests Jēkabpils novads Viesītes pagasts 159. pielikums
1.160.
Darmštates priežu audze Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība   160. pielikums
1.161.
Lielupes grīvas pļavas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība   161. pielikums
1.162.
Asūnes ezeri Krāslavas novads Asūnes pagasts
Robežnieku pagasts
162. pielikums
1.163.
Čertoka ezers (Valnezers) Krāslavas novads Šķeltovas pagasts 163. pielikums
1.164.
Ojatu ezers Krāslavas novads Konstantinovas pagasts 164. pielikums
1.165.
Starinas mežs Krāslavas novads Indras pagasts 165. pielikums
1.166.
Alsungas meži Kuldīgas novads Alsungas pagasts 166. pielikums
1.167.
Diļļu pļavas Kuldīgas novads Alsungas pagasts 167. pielikums
1.168.
Grīdnieku tīrelis Kuldīgas novads Rumbas pagasts 168. pielikums
1.169.
Gudenieki Kuldīgas novads Gudenieku pagasts 169. pielikums
1.170.
Maņģenes meži Kuldīgas novads Rumbas pagasts 170. pielikums
1.171.
Mazupes meži Kuldīgas novads Vārmes pagasts 171. pielikums
1.172.
Ponakstes upes meži Kuldīgas novads Skrundas pagasts 172. pielikums
1.173.
Skrundas zivju dīķi Kuldīgas novads Raņķu pagasts
Skrundas pagasts
173. pielikums
1.174.
Skudru tīrelis Kuldīgas novads Rumbas pagasts 174. pielikums
1.175.
Sniķera dīķa meži Kuldīgas novads Rudbāržu pagasts 175. pielikums
1.176.
Užavas augštece Kuldīgas novads Alsungas pagasts  176. pielikums
1.177.
Ventas ieleja Kuldīgas novads Kuldīgas pilsēta
Padures pagasts
Pelču pagasts
Rumbas pagasts
177. pielikums
1.178.
Ventas un Šķerveļa ieleja Kuldīgas novads

Saldus novads
Nīkrāces pagasts
Skrundas pagasts
Pampāļu pagasts
178. pielikums
1.179.
Augstroze Limbažu novads
Valmieras novads
Umurgas pagasts
Dikļu pagasts
179. pielikums
1.180.
Dūņezers Limbažu novads Katvaru pagasts
Limbažu pagasts
180. pielikums
1.181.
Dzērves purvs Limbažu novads Alojas pagasts
Staiceles pagasts
181. pielikums
1.182.
Dziļezers un Riebezers Limbažu novads Limbažu pagasts 182. pielikums
1.183.
Kalna purvs Limbažu novads Ainažu pagasts
Staiceles pagasts
183. pielikums
1.184.
Karateri Limbažu novads Salacgrīvas pagasts 184. pielikums
1.185.
Klagatu purvs Limbažu novads Umurgas pagasts 185. pielikums
1.186.
Korģes meži Limbažu novads Alojas pagasts
Pāles pagasts
186. pielikums
1.187.
Laugas purvs Limbažu novads
Siguldas novads
Vidrižu pagasts
Lēdurgas pagasts
187. pielikums
1.188.
Lielpurvs Limbažu novads Salacgrīvas pagasts
Staiceles pagasts
188. pielikums
1.189.
Maizezers Limbažu novads Umurgas pagasts 189. pielikums
1.190.
Mērnieku dumbrāji Limbažu novads Ainažu pagasts 190. pielikums
1.191.
Niedrāju–Pilkas purvs Limbažu novads Pāles pagasts
Salacgrīvas pagasts
191. pielikums
1.192.
Purgaiļu purvs Limbažu novads Limbažu pagasts
Umurgas pagasts
192. pielikums
1.193.
Randu pļavas Limbažu novads Ainažu pilsēta 
Salacgrīcas pilsēta
Salacgrīvas pagasts
193. pielikums
1.194.
Soģupes meži Limbažu novads Alojas pagasts 194. pielikums
1.195.
Ungurpils meži Limbažu novads Staiceles pagasts 195. pielikums
1.196.
Vidzemes akmeņainā jūrmala Limbažu novads Liepupes pagasts
Salacgrīvas pagasts
196. pielikums
1.197.
Vitrupes ieleja Limbažu novads Salacgrīvas pagasts
Viļķenes pagasts
197. pielikums
1.198.
Ziemeļu purvi
 
Limbažu novads
Valmieras novads
Staiceles pagasts
Ramatas pagasts
198. pielikums
1.199.
Korģes staignāju meži Limbažu novads Alojas pagasts 199. pielikums
1.200.
Dubnas paliene Līvānu novads Rožupes pagasts
Upmalas pagasts
200. pielikums
1.201.
Gaiņu purvs Līvānu novads Turku pagasts 201. pielikums
1.202.
Grebļukalns Ludzas novads Pasienes pagasts 202. pielikums
1.203.
Gulbinkas purvs Ludzas novads Zvirgzdenes pagasts 203. pielikums
1.204.
Gulbju un Platpirovas purvs Ludzas novads Līdumnieku pagasts 204. pielikums
1.205.
Istras ezers Ludzas novads Istras pagasts 205. pielikums
1.206.
Istras staignāju meži Ludzas novads Istras pagasts 206. pielikums
1.207.
Klešniku purvs Ludzas novads Līdumnieku pagasts 207. pielikums
1.208.
Kreiču purvs Ludzas novads Blontu pagasts
Goliševas pagasts
208. pielikums
1.209.
Ladas upes staignāju meži Ludzas novads Malnavas pagasts 209. pielikums
1.210.
Pildas ezers Ludzas novads Isnaudas pagasts
Ņukšu pagasts
210. pielikums
1.211.
Strodu strauta staignāju meži Ludzas novads Mežvidu pagasts 211. pielikums
1.212.
Zaborovjes ezera purvs un meži Ludzas novads Goliševas pagasts 212. pielikums
1.213.
Zilupes meži Ludzas novads Briģu pagasts 213. pielikums
1.214.
Zvirgzdenes ezera salas Ludzas novads Zvirgzdenes pagasts 214. pielikums
1.215.
Barkavas ozolu audze Madonas novads
Varakļānu novads
Barkavas pagasts
Murmastienes pagasts
215. pielikums
1.216.
Ilzina un Zosina ezeru meži Madonas novads Sausnējas pagasts
Ērgļu pagasts
216. pielikums
1.217.
Ilziņa ezers Madonas novads Vestienas pagasts 217. pielikums
1.218.
Jumurdas ezers Madonas novads Jumurdas pagasts 218. pielikums
1.219.
Kapu ezers Madonas novads Indrānu pagasts 219. pielikums
1.220.
Kāla ezera salas Madonas novads Vestienas pagasts 220. pielikums
1.221.
Lielsalas purvs Madonas novads Barkavas pagasts 221. pielikums
1.222.
Nesaules kalns Madonas novads Aronas pagasts 222. pielikums
1.223.
Davelnīša ezera meži Madonas novads Ērgļu pagasts 223. pielikums
1.224.
Cenas tīrelis Mārupes novads
Olaines novads
Mārupes pagasts
Olaines pgasts
224. pielikums
1.225.
Daugava pie Kaibalas Ogres novads Birzgales pagasts
Jumpravas pagasts
Lielvārdes pagasts
225. pielikums
1.226.
Lielie Kangari Ogres novads
Ropažu novads
Suntažu pagasts
Ropažu pagasts
226. pielikums
1.227.
Pečora ezera meži Ogres novads Ķeipenes pagasts
Madlienas pagasts
227. pielikums
1.228.
Pilskalnu meži Ogres novads Lielvārdes pagasts 228. pielikums
1.229.
Plaužu ezera meži Ogres novads Taurupes pagasts
Ķeipenes pagasts
229. pielikums
1.230.
Skolasupes meži Ogres novads Madlienas pagasts
Meņģeles pagasts
230. pielikums
1.231.
Vedzes meži Ogres novads Mazozolu pagasts 231. pielikums
1.232.
Vērenes gobu un vīksnu audze Ogres novads Madlienas pagasts 232. pielikums
1.233.
Vērenes purvi Ogres novads Krapes pagasts
Madlienas pagasts
233. pielikums
1.234.
Melnā ezera purvs Olaines novads Olaines pagasts 234. pielikums
1.235.
Ašenieku purvs Preiļu novads Upmalas pagasts 235. pielikums
1.236.
Jaša Preiļu novads Aizkalnes pagasts 
Pelēču pagasts
236. pielikums
1.237.
Jašas-Bicānu ezers Preiļu novads Rušonas pagasts 237. pielikums
1.238.
Mazā Kurtoša meži Preiļu novads Rušonas pagasts 238. pielikums
1.239.
Pelēču ezera purvs Preiļu novads Pelēču pagasts 239. pielikums
1.240.
Rušonu ezera salas Preiļu novads Rušonas pagasts 240. pielikums
1.241.
Sekstu ezers un meži Preiļu novads Rušonas pagasts 241. pielikums
1.242.
Gadrinkas ezera meži Rēzeknes novads Freimaņu pagasts 242. pielikums
1.243.
Gaiļu kalns Rēzeknes novads Lendžu pagasts 243. pielikums
1.244.
Jaunciems Rīgas valstspilsētas pašvaldība   244. pielikums
1.245.
Krēmeri Rīgas valstspilsētas pašvaldība   245. pielikums
1.246.
Vecdaugava Rīgas valstspilsētas pašvaldība   246. pielikums
1.247.
Buļļezers Ropažu novads Garkalnes pagasts 247. pielikums
1.248.
Garkalnes meži Ropažu novads Garkalnes pagasts 248. pielikums
1.249.
Ķivuļurga Ropažu novads Ropažu pagasts
Stopiņu pagasts
249. pielikums
1.250.
Tumšupes meži Ropažu novads Ropažu pagasts 250. pielikums
1.251.
Baltezera purvs Saldus novads Cieceres pagasts 251. pielikums
1.252.
Cieceres ezera sala Saldus novads Cieceres pagasts 252. pielikums
1.253.
Dulbju acs purvs Saldus novads Remtes pagasts 253. pielikums
1.254.
Nīgrandes meži Saldus novads Nīgrandes pagasts  254. pielikums
1.255.
Sātiņu dīķi Saldus novads Kursīšu pagasts
Novadnieku pagasts
Pampāļu pagasts
Zirņu pagasts
255. pielikums
1.256.
Zvārde Saldus novads Blīdenes pagasts
Jaunauces pagasts
Zvārdes pagasts
256. pielikums
1.257.
Dzelves-Kroņa purvs Saulkrastu novads Sējas pagasts 257. pielikums
1.258.
Linezers Siguldas novads Lēdurgas pagasts 258. pielikums
1.259.
Mazās Juglas meži Siguldas novads Mālpils pagasts 259. pielikums
1.260.
Mazie Kangari Siguldas novads Allažu pagasts 260. pielikums
1.261.
Mežmuižas avoti Siguldas novads Allažu pagasts 261. pielikums
1.262.
Zušu–Staiņu sēravoti Siguldas novads Mores pagasts
Siguldas pagasts
262. pielikums
1.263.
Ašu purvs Smiltenes novads Apes pagasts 263. pielikumu
1.264.
Gaujienas priedes Smiltenes novads Gaujienas pagasts 264. pielikums
1.265.
Launkalne Smiltenes novads Launkalnes pagasts 265. pielikums
1.266.
Lepuru purvs Smiltenes novads Gaujienas pagasts 266. pielikums
1.267.
Melnsalas purvs Smiltenes novads Gaujienas pagasts 267. pielikums
1.268.
Melnupes meži Smiltenes novads Trapenes pagasts 268. pielikums
1.269.
Mežole Smiltenes novads Launkalnes pagasts 269. pielikums
1.270.
Raunas Staburags Smiltenes novads Raunas pagasts 270. pielikums
1.271.
Rauza Smiltenes novads Launkalnes pagasts 271. pielikums
1.272.
Sloku purvs Smiltenes novads Gaujienas pagasts 272. pielikums
1.273.
Šepka Smiltenes novads Launkalnes pagasts
Palsmanes pagasts 
Variņu pagasts 
273. pielikums
1.274.
Tetersalas purvs Smiltenes novads Trapenes pagasts 274. pielikums
1.275.
Briežezera meži Talsu novads Ģibuļu pagasts 275. pielikums
1.276.
Daiķu īvju audze Talsu novads Dundagas pagasts 276. pielikums
1.277.
Ģipka Talsu novads Rojas pagasts 277. pielikums
1.278.
Ģipkas lankas Talsu novads Dundagas pagasts
Rojas pagasts
278. pielikums
1.279.
Jūrenvalka meži Talsu novads Dundagas pagasts
Lubes pagasts
Rojas pagasts
279. pielikums
1.280.
Kadiķu nora Talsu novads Dundagas pagasts 280. pielikums
1.281.
Kaļķciema meži Talsu novads Ģibuļu pagasts 281. pielikums
1.282.
Kaļķupes ieleja Talsu novads Dundagas pagasts 282. pielikums
1.283.
Medņu kalni Talsu novads Ģibuļu pagasts
Lībagu pagasts
283. pielikums
1.284.
Mērsraga meži Talsu novads Mērsraga pagasts 284. pielikums
1.285.
Pāces pļavas Talsu novads Dundagas pagasts 285. pielikums
1.286.
Plunču ezera meži Talsu novads Ģibuļu pagasts 286. pielikums
1.287.
Raķupes ieleja Talsu novads

Ventspils novads
 
Dundagas pagasts
Valdgales pagasts
Ances pagasts
Puzes pagasts
287. pielikums
1.288.
Rukšu purvs Talsu novads Dundagas pagasts 288. pielikums
1.289.
Stiklu purvi Talsu novads
Ventspils novads
 
Valdgales pagasts
Puzes pagasts
Usmas pagasts
289. pielikums
1.290.
Zemgaļu purvs Talsu novads Ārlavas pagasts
Lubes pagasts
290. pielikums
1.291.
Apšuciema zāļu purvs Tukuma novads Engures pagasts 291. pielikums
1.292.
Čužu purvs Tukuma novads Kandavas pagasts 292. pielikums
1.293.
Matkules meži Tukuma novads Matkules pagasts 293. pielikums
1.294.
Plieņciema kāpa Tukuma novads Engures pagasts 294. pielikums
1.295.
Riesta-Džūkstenes purvs Tukuma novads Lestenes pagasts 295. pielikums
1.296.
Tumes meži Tukuma novads Tumes pagasts 296. pielikums
1.297.
Bednes purvs Valkas novads Zvārtavas pagasts 297. pielikums
1.298.
Burgas pļavas Valkas novads Valkas novads 298. pielikums
1.299.
Kārķu purvs Valkas novads Kārķu pagasts 299. pielikums
1.300.
Lapiņu ezers Valkas novads Zvārtavas pagasts 300. pielikums
1.301.
Purgailes upes meži Valkas novads Valkas pagasts 301. pielikums
1.302.
Sedas purvs Valkas novads
Valmieras novads

 
Ērģemes pagasts
Ēveles pagasts
Jērcēnu pagasts
Plāņu pagasts
302. pielikums
1.303.
Taurīšu ezers Valkas novads Zvārtavas pagasts 303. pielikums
1.304.
Vadaiņu purvs Valkas novads Zvārtavas pagasts 304. pielikums
1.305.
Augsto kalnu meži Valmieras novads Naukšēnu pagasts 305. pielikums
1.306.
Burtnieku ezera pļavas Valmieras novads Burtnieku pagasts 306. pielikums
1.307.
Oleru purvs Valmieras novads Jeru pagasts 307. pielikums
1.308.
Rūjas paliene Valmieras novads Jeru pagasts
Sēļu pagasts
Vilpulkas pagasts 
308. pielikums
1.309.
Salacas upes meži Valmieras novads Skaņkalnes pagasts 309. pielikums
1.310.
Vidusburtnieks Valmieras novads Burtnieku pagasts
Jeru pagasts
Sēļu pagasts
Vecates pagasts
310. pielikums
1.311.
Vīķvēnu purvs Valmieras novads Dikļu pagasts
Kocēnu pagasts
311. pielikums
1.312.
Zilaiskalns Valmieras novads Kocēnu pagasts 312. pielikums
1.313.
Murmastienes staignāju meži Varakļānu novads Murmastienes pagasts 313. pielikums
1.314.
Akmeņdziru staignāji Ventspils novads Tārgales pagasts 314. pielikums
1.315.
Ances purvi un meži Ventspils novads Ances pagasts
Tārgales pagasts
315. pielikums
1.316.
Būšnieku ezera krasts Ventspils novads Ventspils valstspilsēta 316. pielikums
1.317.
Druviņu tīrelis Ventspils novads Usmas pagasts 317. pielikums
1.318.
Elkšķenes meži Ventspils novads Ugāles pagasts 318. pielikums
1.319.
Gārzdes strauta meži Ventspils novads Tārgales pagasts
Piltenes pagasts
319. pielikums
1.320.
Klāņu purvs Ventspils novads Popes pagasts
Tārgales pagasts
320. pielikums
1.321.
Krojas meži Ventspils novads Ugāles pagasts 321. pielikums
1.322.
Nagļu un Ansiņu purvs Ventspils novads Zlēku pagasts 322. pielikums
1.323.
Ostupes meži Ventspils novads Ances pagasts 323. pielikums
1.324.
Ovīši Ventspils novads Ances pagasts
Tārgales pagasts
324. pielikums
1.325.
Pasilciema meži Ventspils novads
Kuldīgas novads
Ziru pagasts
Ēdoles pagasts
325. pielikums
1.326.
Pelcīšu purvs Ventspils novads Usmas pagasts 326. pielikums
1.327.
Piešdanga Ventspils novads Zlēku pagasts 327. pielikums
1.328.
Platenes purvs Ventspils novads Tārgales pagasts 328. pielikums
1.329.
Pluču tīrelis Ventspils novads Ugāles pagasts
Usmas pagasts
329. pielikums
1.330.
Popes zāļu purvi Ventspils novads Popes pagasts 330. pielikums
1.331.
Priedulāju mežs Ventspils novads Ziru pagasts 331. pielikums
1.332.
Puzes smilšu krupja atradne Ventspils novads Puzes pagasts 332. pielikums
1.333.
Sārnates purvs Ventspils novads Jūrkalnes pagasts
Užavas pagasts
333. pielikums
1.334.
Tīšezers Ventspils novads Zlēku pagasts 334. pielikums
1.335.
Užava Ventspils novads Užavas pagasts 335. pielikums
1.336.
Viskūžu sala Ventspils novads Usmas pagasts 336. pielikums
2.
Dabas liegumu robežas noteiktas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā (LKS-92), kas noteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS-92 TM), par kartogrāfisko pamatu izmantojot ortofotokarti mērogā 1:10 000, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus un Meža valsts reģistra datus. Robežas noteiktas, neveicot robežu instrumentālu uzmērīšanu apvidū. Līdz robežu instrumentālai uzmērīšanai apvidū pieļaujamas robežu novirzes izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām.
3.
Dabas liegumu robežu ģeotelpiskie dati pieejami Dabas datu pārvaldības sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtību.
4.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumus Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem " (Latvijas Vēstnesis, 1999, 200/207. nr., 2001, 101. nr.; 2003, 151. nr.; 2004, 64., 128., 192. nr.; 2005, 189. nr.; 2006, 45. nr.; 2007, 177. nr.; 2009, 31., 104. nr.; 2011, 23. nr.; 2012, 73. nr.; 2013, 230. nr.; 2018, 155. nr.).
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
1.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Aizkraukles purvs un meži" shēma

2.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Aklais purvs" shēma

3.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Dzilnas dumbrāji" shēma

 

4.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Ellītes purvs" shēma

5.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Gasparsona purvs" shēma

6.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Iecavas paliene" shēma

7.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Jūgupes meži" shēma

8.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Klintaine" shēma

9.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Krācējgrāvja staignāju meži" shēma

10.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Lobes ezera meži" shēma

11.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Mazzalvītes purvs" shēma

12.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Ozolkalni" shēma

13.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Šķibu purvs" shēma

14.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Vesetas palienes purvs" shēma

15.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Zalvītes strauta purvs" robežu shēma

16.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Avotu mežs" robežu shēma

17.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Baltais purvs" shēma

18.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Bejas mežs" robežu shēma

19.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Dēliņkalns" robežu shēma

20.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma  "Indzera ezera salas" robežu shēma

21.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Jaunanna" robežu shēma

22.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Kaļķu gārša" robežu shēma

23.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Katlešu meži" robežu shēma

24.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Korneti–Peļļi" robežu shēma

25.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Kupravas liepu audze" robežu shēma

26.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Liepnas niedrāji" robežu shēma

27.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Sāmaņu pūrs" robežu shēma

28.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Sofikalna meži" robežu shēma

29.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Virguļicas meži" robežu shēma

30.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Vorožas upes meži" robežu shēma

31.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Zāgadu kalni" robežu shēma

32.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Baltmuižas purvs" robežu shēma

33.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Bardinska ezers" robežu shēma

34.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Dvietes dumbrāji" robežu shēma 

35.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Glušonkas purvs" robežu shēma

36.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Ilgas" robežu shēma

37.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Kinkausku meži" robežu shēma

38.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Līdumu mežs" robežu shēma

39.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Ļubasts" robežu shēma

40.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Medumu ezers salas" robežu shēma

41.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Pašulienes mežs" robežu shēma

42.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Pilskalnes Siguldiņa" robežu shēma

43.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Raudas meži" robežu shēma

44.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Sasaļu mežs" robežu shēma

45.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Skujines ezers" robežu shēma

46.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Sventes ezera salas" robežu shēma

47.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "'Tīrās sūnas purvs" robežu shēma

48.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Viesītes meži" robežu shēma

49.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Lielā Baltezera salas" robežu shēma

50.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Lieluikas un Mazuikas ezers" robežu shēma

51.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Bolupes palienes meži" robežu shēma

52.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Dūkšupes meži" robežu shēma

53.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Gruzdovas meži" robežu shēma

54.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" robežu shēma

55.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Motrines ezers" robežu shēma

56.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Orlovas (Ērgļu) purvs" robežu shēma

57.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Pērtupes meži" robežu shēma

58.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Pokratas ezers" robežu shēma

59.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Posolnīca" robežu shēma

60.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene" robežu shēma

61.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Stompaku purvi" robežu shēma

62.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Viricas upes meži" robežu shēma

63.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Vjadas meži" robežu shēma

64.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Zodānu purvs" robežu shēma

65.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Birzes purvi" robežu shēma

66.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Dūņezera purvs" robežu shēma

67.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Iecavas staignāju meži" robežu shēma

68.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Īslīce" robežu shēma

69.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Kalēju tīrelis" robežu shēma

70.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Paņemūnes meži" robežu shēma

71.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Seržu tīrelis" robežu shēma

72.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Vāveres ezers" robežu shēma

73.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Zaļezera purvs" robežu shēma

74.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Amatas staignāju meži" robežu shēma

75.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Asaru ezers" robežu shēma

76.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Augštupītes meži" robežu shēma

77.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Draugolis" robežu shēma

78.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Lielais un Pemmes purvs" robežu shēma

79.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Melturu sils" robežu shēma

80.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Palšu purvs" robežu shēma

81.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Spinduļu meži" robežu shēma

82.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Sproģi" robežu shēma

83.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Bārtas meži" robežu shēma

84.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Blažģa ezers" robežu shēma

85.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Brienamais purvs" robežu shēma

86.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Celmu ezera meži" robežu shēma

87.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Dunalkas meži" robežu shēma

88.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Dunika" robežu shēma

89.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Durbes ezera pļavas" robežu shēma

90.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Gaviezes āmuļi" robežu shēma

91.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Ječu purvs" robežu shēma

92.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Ķirbas purvs" robežu shēma

93.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Liepājas ezers" shēma

94.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Medze" robežu shēma

95.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Nīcas īvju audze" robežu shēma

96.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Pāvilostas pelēkā kāpa" robežu shēma

97.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
 Dabas lieguma "Pūļa purvs" robežu shēma

98.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Rucavas īvju audze" robežu shēma

99.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Rucavas staignāju meži" robežu shēma

100.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Ruņupes ieleja" robežu shēma

101.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Sakas grīņi" robežu shēma

102.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Sventājas upes ieleja" robežu shēma

103.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Tāšu ezers" robežu shēma

104.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Tebras ozolu meži" robežu shēma

105.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Tosmare" robežu shēma

106.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Ziemupe" robežu shēma

107.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Dravnieku meži" robežu shēma

108.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Garākalna smilšu krupja atradne" robežu shēma

109.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Gardenes meži" robežu shēma

110.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Līvbērzes liekņa" robežu shēma

111.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Miltiņu platlapju meži" robežu shēma

112.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Skujaines un Svētaines ieleja" robežu shēma

113.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Svētes ieleja" robežu shēma

114.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Ukru gārša" robežu shēma

115.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Vīķu purvs" robežu shēma

116.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" robežu shēma

117.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Audulītes staignāju meži" robežu shēma

118.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Dūres mežs" robežu shēma

119.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Kadājs" robežu shēma

120.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Krapas gārša" robežu shēma

121.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Lielais mārku purvs" robežu shēma

122.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Lielais purvs" robežu shēma

123.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Mētru mežs" robežu shēma

124.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Mugurves pļavas" robežu shēma

125.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Pededzes staignāju meži" robežu shēma

126.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Vidagas upes meži" robežu shēma

127.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Vijatas meži" robežu shēma

128.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Zepu mežsi" robežu shēma

129.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Babītes ezers" robežu shēma

130.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Kaigu purvs" robežu shēma

131.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Kalnciema pļavas" robežu shēma

132.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Lāču purvs" robežu shēma

133.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Lielupes palienes pļavas" robežu shēma

134.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "-Skursteņu platlapju meži" robežu shēma

135.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Sodzera meži" robežu shēma

136.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Aizdumbles purvs" robežu shēma

137.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Ābeļi" robežu shēma

138.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Dimantu mežs" robežu shēma

139.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Eglone" robežu shēma

140.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Eiduku purvs" robežu shēma

141.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Gargrodes purvs" robežu shēma

142.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Kaušņu purvs" robežu shēma

143.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Klaucānu un Priekulānu ezersi" robežu shēma

144.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Krustceļu meži" robežu shēma

145.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Lielais Pelečāres purvs" robežu shēma

146.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Melnais purvs" robežu shēma

147.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Mežmalu meži" robežu shēma

148.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Nomavas purvs" robežu shēma

149.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Paltupes meži" robežu shēma

150.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Rožu purvs" robežu shēma

151.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Saltais purvs" robežu shēma

152.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Silabebru ezers" robežu shēma

153.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Slapjo salu purvs" robežu shēma

154.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Spuļģu purvs" robežu shēma

155.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Supes purvs" robežu shēma

156.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Švēriņu purvs" robežu shēma

157.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Timsmales ezers" robežu shēma

158.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Tīreļu purvs" robežu shēma

159.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Zaķu riests" robežu shēma

160.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Darmštates priežu audze" robežu shēma

161.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Lielupes grīvas pļavas" robežu shēma

162.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Asūnes ezeri" robežu shēma

163.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Čertoka ezers (Valnezers)" robežu shēma

164.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Ojatu ezers" robežu shēma

165.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Starinas mežs" robežu shēma

166.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Alsungas meži" robežu shēma

167.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Diļļu pļavas" robežu shēma

168.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Grīdnieku tīrelis" robežu shēma

169.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Gudenieki" robežu shēma

170.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Maņģenes meži" robežu shēma

171.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Mazupes meži" robežu shēma

172.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Ponakstes upes meži" robežu shēma

173.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Skrundas zivju dīķi" robežu shēma

174.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Skudru tīrelis" robežu shēma

175.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Sniķera dīķa meži" robežu shēma

176.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Užavas augštece" robežu shēma

177.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Ventas ieleja" robežu shēma

178.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Ventas un Šķerveļa ieleja" robežu shēma

179.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Augstroze" robežu shēma

180.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Dūņezers" robežu shēma

181.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Dzērves purvs" robežu shēma

182.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Dziļezers un Riebezers" robežu shēma

183.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Kalna purvs" robežu shēma

184.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Karateri" robežu shēma

185.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Klagatu purvs" robežu shēma

186.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Korģes meži" robežu shēma

187.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Laugas purvs" robežu shēma

188.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Lielpurvs" robežu shēma

189.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-621 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-621 Nr]
Dabas lieguma "Maizezers" robežu shēma