MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-242
Rīkojuma projekts "Ministru kabineta rīkojums “Par grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 13.augusta rīkojumā Nr. 442 “Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai”"
1.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2.
Pieņemt zināšanai, ka 2021. gada 16. jūlijā starp publisko partneri - Latvijas Republiku, kuru pārstāv Satiksmes ministrija un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, un privāto partneri - akciju sabiedrību “Kekava ABT”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203309986 (turpmāk – Privātais partneris) ir noslēgts publiskās – privātās partnerības līgums “Par E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9 – 25,0 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu” (turpmāk – PPP līgums).
3.
Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju pirms publiskās un privātās partnerības (turpmāk - PPP) līguma noslēgšanas 2021. gada 8. jūlijā atkārtoti saņēma Eiropas Savienības Statistikas biroja (EUROSTAT) viedokli, ka Ķekavas apvedceļa publiskās un privātās partnerības projekta (turpmāk – PPP projekts) aktīvi tiek uzskaitīti Privātā partnera aktīvu bilancē, neradot nevēlamu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu.
4.
Pieņemt zināšanai, ka PPP līguma slēgšanas brīdī bruto pieejamības maksājuma kopsumma (turpmāk – BPM) tika precizēta, veicot pārrēķinu atbilstoši iepirkuma atlases kārtas nolikumā noteiktajai procedūrai, tostarp atbilstoši PPP līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajai starpbanku aizņemšanās likmei (Euribor) un procentu mijmaiņas darījumu likmei (angļu val. – interest rate swap). PPP līguma slēgšanas brīdī BPM sastāda 250 132 500 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas ir par 15 596 547 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) mazāk, nekā tika prognozēts, paziņojot iepirkuma rezultātus pirms PPP projekta finanšu noslēguma.
5.
Pieņemt zināšanai, ka Privātā partnera izvēlētie finansētāji – Eiropas Investīciju banka un Ziemeļu investīciju banka - ir piešķīruši PPP projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu, noslēdzot ar Privāto partneri finansēšanas līgumus.
6.
Pieņemt zināšanai, ka valsts budžetā maksājamās pievienotās vērtības nodokļa summas atbilstoši apgrieztajai pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtībai 2021. gadā ir 2 055 471 euro, 2022. gadā - 17 469 482 euro  un 2023. gadā - 6 124 566  euro, kā arī valsts budžetā maksājamā pievienotās vērtības nodokļa summa 2023. gadā ir 114 415 euro un tās nerada negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci.
7.
Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā apropriāciju izmaiņu pieprasījumu 2022. gadam saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta trešajā daļā noteikto, precizējot Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistības no 12 578 040 euro uz 17 469 482 euro.
8.
Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus bāzes izdevumu ilgtermiņa saistību precizēšanai valsts budžeta apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana":
8.1.
2023. gadā – 8 682 473 euro;
8.2.
sākot ar 2024. gadu līdz 2042. gadam – 13 139 131 euro gadā;
8.3.
2043. gadā – 10 509 100 euro.