MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-555
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Cikādes" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Cikādes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 005 0152) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0185) 0,21 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0186) 0,12 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 5 368,17 EUR, tajā skaitā nekustamā tirgus vērtība 4 642,77 EUR un kompensējamie zaudējumi par zemes vienības (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0184) vērtības samazinājumu - 725,40 EUR.