Noteikumu (grozījumu) projekts

22-TA-232
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 5.1 panta piekto daļu,
30.1 panta ceturto daļu, 32. panta trešo un piekto daļu, 34. panta trešo daļu,
35. panta otro daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
22. panta piekto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 17. nr.; 2018, 157. nr.; 2020, 71., 215. nr.; 2021, 248B. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 2.28. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.28. valsts kompensācija - normatīvajos aktos īpaši noteikts valsts budžeta finansējums, ko izmanto  sistēmas operatora negūto ieņēmumu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) par sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem, un enerģijas publiskā tirgotāja negūto ieņēmumu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) par obligātā iepirkuma komponentēm segšanai."
2.
Izteikt 105. punktu šādā redakcijā:
"105. Sistēmas operators uzskaita tā sistēmai pieslēgto galalietotāju elektroenerģijas patēriņam atbilstošās obligātā iepirkuma komponentes katrā norēķinu periodā, sniedz nepieciešamo informāciju publiskajam tirgotājam norēķinu veikšanai un norēķinās ar publisko tirgotāju par tā sistēmai pieslēgto galalietotāju elektroenerģijas patēriņam atbilstošajām komponentēm atbilstoši publiskā tirgotāja izsniegtajam rēķinam."
3.
Izteikt XII2. nodaļu šādā redakcijā:
"XII2. Valsts kompensācijas piemērošanas kārtība 
137.10 Valsts kompensāciju sistēmas operatoram vai publiskajam tirgotājam izmaksā normatīvajā aktā īpaši noteiktos gadījumos, apmērā un laika periodā. Šādā gadījumā sistēmas operators vai publiskais tirgotājs galalietotājiem piemēro atbilstošu maksas samazinājumu par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm (turpmāk – maksas samazinājums) normatīvajā aktā par valsts kompensācijas piemērošanu noteiktajā apmērā un laika periodā.
 
137.11 Ja normatīvajā aktā par valsts kompensācijas piemērošanu nav noteikts citādi, š o noteikumu 137.10 punktā minēto maksas samazinājumu nepiemēro:
137.111. par sistēmas pakalpojumiem šo noteikumu 65.9. apakšpunktā un 67.punktā minētajos gadījumos;
137.112. jaudas maksai elektroenerģijas ražotājiem;
137.113. sistēmas operatoru savstarpēji sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem, tai skaitā gadījumos, kad sistēmas operators ir arī galalietotājs;
137.114. šo noteikumu 112. un 113.punktā minētajos gadījumos.
137.12 Šo noteikumu 37.punktā minētajos gadījumos vai ja elektroenerģiju piegādā mājsaimniecības lietotājam, tirgotājam  ir pienākums sistēmas operatora piemēroto maksas samazinājumu galalietotājam attiecināt pilnā apmērā. Šādā gadījumā tirgotājs lietotāja vārdā neveic šo noteikumu 89.punktā minēto norēķinu ar sistēmas operatoru par valsts kompensācijas ietvaros galalietotājam sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm.
137.13 Galalietotājam, kurš pa savā īpašumā vai valdījumā esošajiem elektrotīkliem piegādā elektroenerģiju apakšlietotājiem, ir pienākums maksas samazinājumu attiecināt uz saviem apakšlietotājiem  pilnā apmērā.
137.14 Šo noteikumu 137.10 punktā minēto maksas samazinājumu galalietotājam izrakstītajā rēķinā norāda informāciju par:
137.141. termiņu, kādā piemēro maksas samazinājumu;
137.142. samazinājuma apmēru un finansēšanas avotu;
137.143. spēkā esošajiem sistēmas pakalpojumu tarifiem un obligātā iepirkuma komponentēm. 
137.15 Par šo noteikumu 137.14 punktā minētās informācijas ietveršanu galalietotāja rēķinā ir atbildīgs: 
137.151. sistēmas operators šo noteikumu 36. punktā minētajos gadījumos;
137.152. tirgotājs šo noteikumu 37. punktā minētajos gadījumos vai ja elektroenerģiju piegādā mājsaimniecības lietotājam.
137.16 Valsts kompensāciju izmaksā šādā kārtībā:
137.161. sistēmas operators par sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem līdz kārtējā kalendāra mēneša 15.datumam un publiskais tirgotājs par obligātā iepirkuma komponentēm līdz kārtējā kalendāra mēneša 20. datumam aprēķina, sagatavo un iesniedz Ekonomikas ministrijā valsts kompensācijas apmēra aprēķinu par iepriekšējo kalendāra mēnesi un tam atbilstošu rēķinu, ieskaitot  pievienotās vērtības nodokli;  
137.162. ja Ekonomikas ministrija konstatē kļūdas šo noteikumu 137.161. apakšpunktā minētajā aprēķinā, tā lūdz sistēmas operatoru vai publisko tirgotāju piecu darbdienu laikā aprēķinu precizēt un atkārtoti iesniegt aprēķinu un tam atbilstošo rēķinu; 
137.163. Ekonomikas ministrija līdz kārtējā kalendāra mēneša beigām izmaksā sistēmas operatoram un publiskajam tirgotājam valsts kompensāciju ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar sistēmas operatora un publiskā tirgotāja šo noteikumu 137.161. apakšpunktā minēto rēķinu; 
137.164. divpadsmit kalendāra mēnešu laikā pēc tam, kad beidzies maksas samazinājuma piemērošanas periods, sistēmas operators, publiskais tirgotājs un Ekonomikas ministrija veic galīgo savstarpējo norēķinu, ja konstatēta nepieciešamība veikt valsts kompensācijas maksājumu korekciju.
137.17 Ekonomikas ministrijai ir tiesības pieprasīt no sistēmas operatora informāciju par  sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem un elektroenerģijas patēriņam, un pieslēgumu tehniskajiem parametriem atbilstošajām obligātā iepirkuma komponentēm un obligātā iepirkuma jaudas komponentēm, kā arī no enerģijas publiskā tirgotāja – par obligātā iepirkuma administrēšanas procesu.
137.18 Ekonomikas ministrija, konstatējot neatbilstības sistēmas operatora vai publiskā tirgotāja rīcībā saistībā ar maksas samazinājuma piemērošanu:
137.181. nosaka termiņu, līdz kuram sistēmas operatoram vai publiskajam tirgotājam jānovērš konstatētās neatbilstības vai jāiesniedz papildu informācija;
137.182. ir tiesīga atlikt sistēmas operatora vai publiskā tirgotāja valsts kompensācijas rēķina apmaksu līdz konstatēto neatbilstību pilnīgai novēršanai."
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds