Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 252
Rīgā 2023. gada 23. maijā (prot. Nr. 27 10. §)
23-TA-305
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai"
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 129. nr.; 2022, 129. nr.; 2023, 19. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
"Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās, to teritoriju labiekārtošanai un daudzdzīvokļu mājām noteikto atsavināmo zemju izpirkšanai".
2.
Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.1. atbalsta programmas nosacījumus:
1.1.1. būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai, lai veicinātu finanšu pieejamību ēku atjaunošanai un labiekārtošanai, tostarp mudinātu iedzīvotājus veikt ieguldījumus savlaicīgai mājokļu uzturēšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai;
1.1.2. daudzdzīvokļu mājām noteikto atsavināmo zemju izpirkšanai;".
3.
Svītrot 2.1. apakšpunktu.
4.
Izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.3. pilnvarotā persona – Latvijā reģistrēta juridiska persona, kuru dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši viņu vārdā īstenot būvdarbus daudzdzīvokļu mājā un (vai) labiekārtot teritoriju vai veikt darbības, kas saistītas ar daudzdzīvokļu mājai noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanu, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par aizdevumu saņemšanu un izpildīt šos līgumus;".
5.
Papildināt ar 2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.7. daudzdzīvokļu mājai noteiktā atsavināmā zeme – normatīvajos aktos par piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanu noteiktajā kārtībā noteikts zemesgabals, kuru dzīvokļu īpašnieki ir tiesīgi izpirkt, izmantojot atsavināšanas tiesību."
6.
Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"II. Aizdevuma piešķiršanas nosacījumi būvdarbiem un teritorijas labiekārtošanai".
7.
Papildināt ar II1 nodaļu šādā redakcijā:
"II1. Aizdevuma piešķiršanas nosacījumi atsavināmās zemes izpirkšanai
19.1 Aizdevumu piešķir daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājai noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanai jeb atsavināšanas cenas samaksai.
19.2 Lai saņemtu aizdevumu, pilnvarotā persona sabiedrībā "Altum" iesniedz:
19.21. aizdevuma pieteikumu;
19.22. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola vai lēmuma kopiju, kurā iekļauts atbilstoši normatīvajiem aktiem dzīvokļa īpašuma un piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas jomā pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par:
19.22.1. maksimālo nepieciešamo finansējumu atsavināšanas cenas samaksai un tā maksāšanas kārtību un norādīta informācija par:
19.22.1.1. dzīvokļu īpašniekiem, kuri savu atsavināšanas cenas daļu maksā no saviem līdzekļiem;
19.22.1.2. dzīvokļu īpašniekiem, kuriem nepieciešams aizdevums savas atsavināšanas cenas daļas samaksai;
19.22.2. aizdevuma nosacījumiem – maksimālo termiņu un maksimālo procentu likmi;
19.22.3. pilnvaroto personu un tās pienākumiem atbilstoši šo noteikumu 2.3. apakšpunktam;
19.23. daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma (vai dokumenta, kas to aizstāj) kopiju;
19.24. Valsts zemes dienesta paziņojumu par atsavināmo zemi un atsavināšanas cenu;
19.25. zvērināta tiesu izpildītāja aktu par atsavināšanas tiesības izmantošanu;
19.26. de minimis atbalsta saņēmēji – informāciju par iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;
19.27. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;
19.28. kredītiestādes apliecinājumu par to, ka dzīvokļu īpašnieki var pieteikties aizdevuma saņemšanai sabiedrībā "Altum". Ja kredītiestāde nesniedz apliecinājumu 20 darbdienu laikā, uzskatāms, ka kredītiestāde ir apliecinājusi, ka dzīvokļu īpašnieki var pieteikties aizdevumam sabiedrībā "Altum";
19.29. citu būtisku informāciju, kas nepieciešama aizdevuma pieteikuma izvērtēšanai un ir norādīta sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē.
19.3 Aizdevuma maksimālais termiņš ir 20 gadi.
19.4 Sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz dokumentiem, kas iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 19.2 punktu.
19.5 Sabiedrība "Altum" piešķir aizdevumu atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.
19.6 Aizdevumu dzīvokļu īpašniekiem ar pilnvarotās personas starpniecību piešķir, ja:
19.61. daudzdzīvokļu mājas parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi), kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10 % no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā;
19.62. ir pamatotas aizdevuma atmaksāšanas iespējas, kuras izvērtē sabiedrība "Altum", ņemot vērā drošas finanšu vadības principu.
19.7 Aizdevumu nepiešķir:
19.71. ja ar plānotajiem maksājumiem nav iespējams nodrošināt aizdevuma atmaksu;
19.72. saimnieciskās darbības veicējam – de minimis atbalsta saņēmējam, ja:
19.72.1. tam aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdī ir pasludināts maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm, kad kreditors ir tiesīgs iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu;
19.72.2. tas ir lielais saimnieciskās darbības veicējs, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktam un tam aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdī kredītreitings ir zemāks par "B–".
19.8 Ja dzīvokļa īpašniekam netiek piešķirts de minimis atbalsts vai tas atsakās no de minimis atbalsta, tas var segt savu atsavināšanas cenas daļu no saviem privātajiem līdzekļiem.
19.9 Par aizdevuma piešķiršanas datumu aizdevuma saņēmējam uzskatāms sabiedrības "Altum" lēmuma pieņemšanas datums."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ satiksmes ministrs J. Vitenbergs