Noteikumu konsolidētā versija

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-1311
Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
25.panta 19.punktu
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
to dzīvnieku sugas, kategorijas un populācijas, kurām jāpiemēro biodrošības pasākumu kopums;
1.2.
prasības biodrošības pasākumu izstrādei dzīvnieku turēšanas vietās.
2.
Noteikumi attiecas uz:
2.1.
mājputnu un tādu nebrīvē turētu putnu novietnēm, kuri atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulas (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā ("Dzīvnieku veselības tiesību akts") 4. panta 9. un 10. punktā noteiktajai definīcijai;
2.2.
vēršu apakšdzimtas (arī Bubalus bubalus un Bison bison sugu) dzīvnieku, cūku, aitu un kazu savākšanas centriem, dzīvnieku tirgošanas telpām un dzīvnieku turēšanas vietām, kurās dzīvniekus tur izolācijā līdz izvešanai uz trešajām valstīm;
2.3.
cūku sugas dzīvnieku turēšanas vietām.
(Grozīts ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr. 476; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 112; MK 29.03.2022. noteikumiem Nr. 208)
3.
Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ir atbildīgs par biodrošības pasākumu kopuma (turpmāk – pasākumu plāns) izstrādi un izpildi šo noteikumu 2. punktā minētajās dzīvnieku turēšanas vietās, izņemot tos dzīvnieku īpašniekus vai turētājus, kas tur:
3.1.
cūku sugas dzīvniekus kā mājas (istabas) dzīvniekus savā mājoklī;
3.2.
nobarojamos cūku sugas dzīvniekus, tos nepārvietojot no novietnes teritorijas uz citām novietnēm vai kautuvi;
3.3.
(svītrots ar MK 29.03.2022. noteikumiem Nr. 208);
3.4.
mājputnus un nebrīvē turētus putnus olu un gaļas iegūšanai, lai to izmantotu patēriņam savā uzturā;
3.5.
mājputnus un nebrīvē turētus putnus inkubācijas olu iegūšanai, lai tās izmantotu mājsaimniecības vajadzībām.
(MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 112 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 227; MK 29.03.2022. noteikumiem Nr. 208)
4.
Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, kas tur cūku sugas dzīvniekus kā lauksaimniecības dzīvniekus, ievēro šo noteikumu 1. pielikumā norādītos biodrošības pasākumus.
(MK 18.08.2015. noteikumu Nr. 476 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 112)
4.1
Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, kas tur cūku sugas dzīvniekus kā mājas (istabas) dzīvniekus savā mājoklī, ievēro šādas prasības:
4.11.
cūku sugas dzīvniekus tur slēgtās telpās, novēršot klaiņojošo un savvaļas dzīvnieku piekļūšanu dzīvnieku turēšanas vietām;
4.12.
cūku sugas dzīvniekiem aizliegts izbarot pārtikas atkritumus un zaļbarību (jebkura veida augu izcelsmes barību, kas svaigā veidā tiek izbarota cūkām);
4.13.
pie mājokļa ieejas un izejas nodrošina apavu dezinfekciju.
(MK 18.08.2015. noteikumu Nr.476 redakcijā)
4.2
Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, kas tur mājputnus un nebrīvē turētus putnus, ievēro šo noteikumu 2. pielikumā noteiktos biodrošības pasākumus.
(MK 29.03.2022. noteikumu Nr. 208 redakcijā)
5.
Pasākumu plānu izstrādā, lai nodrošinātu:
5.1.
dzīvnieku turēšanas vietu un to aprīkojuma tīrību;
5.2.
transportlīdzekļu un apmeklētāju kontrolētu kustību;
5.3.
dzīvnieku izolēšanu, ja tas nepieciešams;
5.4.
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, arī dzīvnieku līķu, uzglabāšanu līdz to aizvešanai uz blakusproduktu pārstrādes uzņēmumu;
5.5.
darbinieku instruktāžu par biodrošības un higiēnas pasākumiem.
6.
Pasākumu plānā paredz kārtību, kādā:
6.1.
tīra, dezinficē, dezinsekcē un deratizē dzīvnieku turēšanas vietas;
6.2.
tīra un atbilstoši nepieciešamībai dezinficē barības uzglabāšanas rezervuārus, barības padeves iekārtas un inventāru;
6.3.
tīra un dezinficē novietnes teritorijā iebraucošos transportlīdzekļus;
6.4.
reģistrē dzīvnieku pārvadājumus;
6.5.
reģistrē iebraucošos un izbraucošos transportlīdzekļus;
6.6.
reģistrē personas, kas apmeklē novietnes teritoriju;
6.7.
nodrošina, ka apmeklētāji ievēro biodrošības prasības un veic higiēnas pasākumus;
6.8.
atbilstoši nepieciešamībai nošķir dzīvniekus, kā arī nosaka prasības nošķirto dzīvnieku kopšanai, barošanai un novērošanai;
6.9.
uzglabā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, arī dzīvnieku līķus, līdz to aizvešanai uz blakusproduktu pārstrādes uzņēmumu;
6.10.
darbinieki ievēro higiēnas prasības;
6.11.
darbinieki tiek instruēti par biodrošības pasākumiem;
6.12.
pie novietnes telpu ieejas un izejas nodrošina apavu dezinfekciju.
(Grozīts ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 112)
7.
Ja cūku sugas dzīvnieku vai mājputnu un nebrīvē turētu putnu īpašnieks vai turētājs nenodrošina kādu no šo noteikumu 1. un 2. pielikumā noteiktajiem biodrošības pasākumiem, Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par dzīvnieku un to produktu pārvietošanas aizliegumu.
(MK 29.03.2022. noteikumu Nr. 208 redakcijā)
8.
Šo noteikumu 7. punktā minēto aizliegumu Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors atceļ piecu darbdienu laikā no dienas, kad atkārtotas pārbaudes laikā konstatē, ka dzīvnieku īpašnieks ir novērsis iepriekšējā pārbaudē konstatētos pārkāpumus un novietnē tiek ievēroti biodrošības pasākumi.
9.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumus Nr. 621 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 181. nr.; 2014, 139., 143., 165., 190., 220. nr.).
10.
(Svītrots ar MK 29.03.2022. noteikumiem Nr. 208)
11.
(Svītrots ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 227, kas piemērojami ar 03.05.2017.)
12.
(Svītrots ar MK 16.05.2023. noteikumiem Nr. 250)
13.
(Svītrots)
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
(Svītrota ar MK 29.03.2022. noteikumiem Nr. 208)
1.
pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 9.jūnija
noteikumiem Nr.
291
Biodrošības pasākumi novietnēs, kurās tur cūku sugas dzīvniekus
(Pielikums grozīts ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr. 476; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 112)

1. Cūku sugas dzīvniekus tur slēgtās telpās, novēršot klaiņojošo un savvaļas dzīvnieku piekļūšanu dzīvnieku turēšanas vietām.

2. Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, ka novietnē netiek ienests savvaļas cūkas līķis vai savvaļas cūkas daļas, vai jebkāds cits inficēts materiāls vai priekšmets, kas var būt infekcijas slimības izplatītājs.

3. Cūku sugas dzīvniekiem aizliegts izbarot pārtikas atkritumus un zaļbarību (jebkāda veida augu izcelsmes barība, kas svaigā veidā tiek izbarota cūkām).

4. Novietni regulāri tīra, deratizē, dezinsekcē un dezinficē.

5. Pie novietnes telpu ieejas un izejas nodrošina apavu dezinfekciju.

6. Novietnē ir vieta cūku sugas dzīvnieku nodalīšanai, lai novērotu no citām novietnēm ievestos dzīvniekus atbilstoši pasākumu plānā paredzētajai kārtībai.

7. Novietnē vai novietnes teritorijā ir ierīkota dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uzglabāšanas vieta, telpa, konstrukcija vai aprīkojums, kas atbilst šādām prasībām:

7.1. tas ir ūdensnecaurlaidīgs un atbilstošs novietnē esošo dzīvnieku skaitam un iegūto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu daudzumam;

7.2. tajā nevar iekļūt vai tam nevar piekļūt nepiederošas personas, savvaļas dzīvnieki, putni un grauzēji;

7.3. tas atrodas iespējami tuvu iebrauktuvei novietnē vai vietā, kurā blakusproduktu savākšanas transportlīdzeklis var savākt blakusproduktus, nešķērsojot novietnes teritoriju.

8. Ir ierobežota nepiederošu personu piekļūšana dzīvnieku turēšanas vietām. Ja nepieciešams iekļūt dzīvnieku turēšanas vietā, apmeklētājus nodrošina ar vienreizlietojamu vai tīru aizsargapģērbu un aizsargapaviem. Apmeklētājus informē par biodrošības pasākumiem un uzrauga to ievērošanu.

9. Apmeklētāji veic higiēnas pasākumus (piemēram, mazgā vai dezinficē apavus, rokas).

10. Slēgta tipa dzīvnieku barības glabātavas regulāri tīra un atbilstoši nepieciešamībai dezinficē. Vaļēja tipa dzīvnieku barības glabātavas regulāri tīra, dezinficē un deratizē.

11. Novietnē ir ieviesta un tiek uzturēta apmeklētāju reģistrācija.

12. Darbinieki ir nodrošināti ar darba vai maiņas apģērbu un apaviem (darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai dzīvnieku turēšanas vietā).

13. Veicot darba pienākumus, darbinieki ievēro higiēnas pasākumus (piemēram, mazgā rokas ar ziepēm un karstu ūdeni, dezinficē apavus un rokas). Apmeklētājiem ir pienākums novietnē ievērot biodrošības prasības.

2.
pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr.
291
Biodrošības pasākumi novietnēs, kurās tur mājputnus un nebrīvē turētus putnus

1. Novietnē aizliegts ienest savvaļas putnu līķus, savvaļas putnu līķu daļas vai jebkuru citu inficētu materiālu vai priekšmetu, kas var būt infekcijas slimības izplatītājs.

 

2. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nodrošina, ka:

2.1. nepiederošas personas nepiekļūst mājputnu un nebrīvē turētu putnu novietnēm;

2.2. darbiniekiem un personām, kas nonāk kontaktā ar mājputniem un nebrīvē turētiem putniem, ir darba vai maiņas apģērbs un apavi.    

 

3. Ja ir aizdomas par mājputnu un nebrīvē turētu putnu saslimšanu (piemēram, samazinās barības un ūdens patēriņš, tiek novērota vairāku mājputnu un nebrīvē turētu putnu vienlaicīga nobeigšanās, akūta asiņaina diareja, smakšana, putniem parādās respiratoras (elpošanas ceļu) infekcijas slimības pazīmes, dējējputniem krasi samazinās dējība), dzīvnieku īpašnieks nekavējoties ziņo praktizējošam veterinārārstam vai dienesta teritoriālajai struktūrvienībai. 

 

4. Aizliegts mājputnus un nebrīvē turētus ūdensputnus izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs. Mājputnus un nebrīvē turētus putnus atļauts izlaist mākslīgi izveidotās ūdenstilpēs, ja nodrošina to norobežošanu, izmantojot līdzekļus, kas nepieļauj savvaļas ūdensputnu piekļuvi, un tās izmanto tikai mājputnu un nebrīvē turētu ūdensputnu sugām.

 

5. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs mājputnus un nebrīvē turētus putnus:

5.1. tur, baro un dzirdina slēgtās telpās vai teritorijā, kuru sedz ūdensnecaurlaidīgs jumts un kuras sāni norobežoti, lai novērstu savvaļas ūdensputnu piekļuvi;

5.2. izlaiž ganībās vai pastaigu laukumos, kuru sāni norobežoti, lai novērstu savvaļas ūdensputnu piekļuvi ganībām un pastaigu laukumiem;

5.3. barojot un dzirdinot neizmanto virszemes ūdenstilpēs iegūtu ūdeni.

 

6. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nodrošina, ka mājputnu un nebrīvē turētu putnu barības un pakaišu uzglabāšanas vietai nevar piekļūt savvaļas putni.

 

7. Augsti patogēnās putnu gripas paaugstināta riska periodā ir aizliegtas šādas darbības:

7.1. mājputnu un nebrīvē turētu putnu piedalīšanās pasākumos, kurus organizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos;

7.2. nebrīvē turētus putnus izlaist medību resursu atjaunošanai.

 

8. Ievietojot slimus vai ievainotus savvaļas ūdensputnus dzīvnieku patversmē vai savvaļas putnu rehabilitācijas centrā, ne mazāk kā 21 dienu no savvaļas ūdensputnu ievietošanas brīža nodrošina šo putnu:  

8.1. turēšanu izolācijā no pārējiem patversmē vai rehabilitācijas centrā esošajiem putniem; 

8.2. atsevišķu kopšanu un barošanu, izmantojot īpašu šiem putniem paredzētu inventāru un instrumentus.