Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-670
Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
12. panta 1.1, 1.3, 1.4 un 4.2 daļu un 13. panta pirmās daļas 1. punktu
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja (turpmāk – nodokļa maksātājs):
1.1.1.
maksimālo gada neapliekamā minimuma apmēru;
1.1.2.
gada apliekamā ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;
1.1.3.
gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu;
1.2.
formulu, kuru izmanto nodokļa maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai;
1.3.
gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanas un piemērošanas kārtību par nepilnu taksācijas gadu;
1.4.
kārtību, kādā tiek aprēķināts Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimuma (turpmāk – prognozētais mēneša neapliekamais minimums) apmērs;
1.5.
nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (turpmāk – likums).
2.
Nodokļa maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts ienākums gada diferencētā neapliekamā minimuma apmērā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

GDNM = GNMmax – K x (AI – AImin), kur


GDNM – gada diferencētais neapliekamais minimums;

GNMmax – maksimālais gada neapliekamais minimums;

K – koeficients, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

K = GNMmax / (AImax – AImin);


AI – nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs;

AImin – gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;

AImax – gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu.
2.1
2022. gadā nodokļa maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts ienākums gada diferencētā neapliekamā minimuma apmērā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

                GDNM = DNM1 + DNM2, kur

GDNM – gada diferencētais neapliekamais minimums;
DNM1 – diferencētais neapliekamais minimums periodam no 1. janvāra līdz  30. jūnijam, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

                DNM1 = DNM1max – K1 x (AI1 – AI1min), kur

DNM1max – maksimālais neapliekamais minimums, kas noteikts šo noteikumu 3.11.1. apakšpunktā;
K1 – koeficients, kas noteikts šo noteikumu 3.11.4. apakšpunktā;
AI1 – nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu kopējais apmērs periodam no 1. janvāra līdz 30. jūnijam;
AI1min – apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, kas noteikts šo noteikumu 3.11.2. apakšpunktā;

DNM2 – diferencētais neapliekamais minimums periodam no 1. jūlija līdz 31. decembrim, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

               DNM2 = DNM2max – K2 x (AI2 – AI2min), kur

DNM2max – maksimālais neapliekamais minimums, kas noteikts šo noteikumu 3.12.1. apakšpunktā;
K2 – koeficients, kas noteikts šo noteikumu 3.12.4. apakšpunktā;
AI2 – nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu kopējais apmērs periodam no 1. jūlija līdz 31. decembrim;
AI2min – apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, kas noteikts šo noteikumu 3.12.2. apakšpunktā.
3.
Gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ir noteikti šādi lielumi:
3.1.
maksimālais gada neapliekamais minimums – 6000 euro;
3.2.
gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, – 6000 euro;
3.3.
gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu, – 21 600 euro;
3.4.
koeficients – 0,38462.
(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 682 redakcijā)
3.1
2022. gadā diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ir noteikti šādi lielumi:
3.11.
no 1. janvāra līdz 30. jūnijam:
3.11.1.
maksimālais neapliekamais minimums – 2100 euro;
3.11.2.
apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, – 3000 euro;
3.11.3.
apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu, – 10 800 euro;
3.11.4.
koeficients – 0,26923;
3.12.
no 1. jūlija līdz 31. decembrim:
3.12.1.
maksimālais neapliekamais minimums – 3000 euro;
3.12.2.
apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, – 3000 euro;
3.12.3.
apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu, – 10 800 euro;
3.12.4.
koeficients –  0,38462.
4.
Nosakot nodokļa maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru:
4.1.
ņem vērā visus nodokļa maksātāja gada ienākumus (tai skaitā ienākumus, kas apliekami ar samazinātu nodokļa likmi);
4.2.
neņem vērā likuma 9. pantā minētos neapliekamos ienākumus (izņemot likuma 9. panta pirmās daļas 2.punktā minēto ienākumu) un saimnieciskās darbības ieņēmumus, par kuriem maksā samazināto patentmaksu (2021. un 2022. gadā – ienākumus no samaksas par intelektuālo īpašumu (izņemot ienākumus, kurus izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija) vai no literatūras, zinātnes vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas, ja nodokļa maksātājs nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs).
(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 532)
4.1
2022. gadā, nosakot diferencēto neapliekamo minimumu, nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu kopējo apmēru periodam no 1. janvāra līdz 30. jūnijam un periodam no 1. jūlija līdz 31. decembrim nosaka šādi:
4.11.
attiecībā uz Latvijā gūtajiem ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, ņem vērā darba devēja ziņojumā un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja ziņojumā deklarēto informāciju par konkrēto periodu;
4.12.
ienākumu, no kura ienākuma izmaksātājs saskaņā ar likumu Latvijā ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli ienākuma izmaksas vietā un par kuru sniedz paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajā datumā, vai ienākumu, kurš nodokļa maksātājam pašam ir jādeklarē saskaņā ar likumu (piemēram, ienākums no kapitāla pieauguma) taksācijas gada laikā, ņem vērā tajā periodā, kad konkrētais ienākums ir gūts;
4.13.
ienākumus, kurus nodokļa maksātājs deklarē gada ienākumu deklarācijā un no kuriem ienākuma izmaksātājam saskaņā ar likumu Latvijā nav jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis ienākuma izmaksas vietā (piemēram, no ārvalstīm gūtais ienākums, ienākums no saimnieciskās darbības, ārvalstī gūtais algota darba ienākums), dala ar divi un ņem vērā proporcionāli katrā periodā;
4.14.
darba alga un citas izmaksas par darbu vai cita veida darbību līdz 2022. gada 30. jūnijam, ja tās izmaksā pēc 2022. gada 30. jūnija, apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, piemērojot tādu neapliekamā minimuma apmēru, kāds bija spēkā periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.
5.
Ja, aprēķinot gada diferencēto neapliekamo minimumu atbilstoši šo noteikumu 2. punktam (2022. gadā – 2.punktam) vai diferencēto neapliekamo minimumu atbilstoši šo noteikumu 14. punktam (2022. gadā – 14.1 punktam), rezultāts ir negatīvs skaitlis, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokli rezumējošā kārtībā, gada diferencētais neapliekamais minimums (vai diferencētais neapliekamais minimums) ir 0.
6.
Maksimālo gada neapliekamo minimumu piemēro, ja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir mazāks vai vienāds ar gada apliekamā ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu. Ja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir robežās no gada apliekamā ienākuma apmēra, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, līdz gada apliekamā ienākuma apmēram, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu, gada diferencētais neapliekamais minimums, piemērojot šo noteikumu 2. punktā (2022. gadā – 2.1 punktā) minēto formulu, pakāpeniski samazinās.
7.
Gada diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro reizi gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Gada diferencētais neapliekamais minimums var atšķirties no taksācijas gada laikā piemērotās prognozēto mēneša neapliekamo minimumu summas. Ja minētie lielumi atšķiras, radusies starpība ietekmē (attiecīgi palielina vai samazina) maksājamā nodokļa apmēru.
8.
Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēra aprēķinā Valsts ieņēmumu dienests izmanto šādu tā rīcībā esošu informāciju:
8.1.
darba devēja ziņojumu;
8.2.
sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja ziņojumu;
8.3.
taksācijas gadā deklarētos taksācijas perioda ienākumus no kapitāla pieauguma (deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma), aprēķinot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim;
8.4.
paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām, izņemot par ienākumiem, kas jau ir ietverti darba devēja ziņojumā, par pensijas ienākumu un neapliekamajiem ienākumiem.
9.
Valsts ieņēmumu dienests, piemērojot šo noteikumu 8.4. apakšpunktu, uz ienākuma gūšanas periodu attiecina ienākumu, kas norādīts paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām, ja tas nav ietverts darba devēja ziņojumā. Ja paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām summām taksācijas periods ir gads, no attiecīgajā paziņojumā norādītā ienākuma aprēķina vienu ceturto daļu (aprēķinā AI periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam) vai vienu divpadsmito daļu (aprēķinā AI periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim).
10.
Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķinā tiek ņemta vērā informācija par tiem periodiem, kuros fiziskā persona ir bijusi nodarbināta mikrouzņēmumā, bijusi citas personas apgādībā vai fiziskai personai piešķirta pensija. Informācija par ienākumiem pirms rezidenta statusa iegūšanas netiek izmantota.
10.1
Ja fiziskā persona līdz 19 gadu vecumam (ieskaitot) no 1. jūnija līdz 31. augustam iesniedz algas nodokļa grāmatiņu darba devējam, tad visā nodarbinātības periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam piemēro saskaņā ar šo noteikumu 11. punktā noteikto kārtību aprēķināto prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.
10.2
2022. gadā, ja fiziskā persona līdz 19 gadu vecumam (ieskaitot) no 1. jūnija līdz 31. augustam iesniedz algas nodokļa grāmatiņu darba devējam, tad nodarbinātības periodā no 1. jūnija līdz 31. jūlijam piemēro saskaņā ar šo noteikumu 11.1 punktā noteikto kārtību aprēķināto prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, savukārt nodarbinātības periodā no 1. augusta līdz 31. augustam piemēro saskaņā ar šo noteikumu 12.1 punktā noteikto kārtību aprēķināto prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.
11.
Prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam aprēķina, izmantojot šādu formulu:
 
PMNM = (GNMmax – K × (AImvid × 12 × Kp – AImin))/12, kur

PMNM – prognozētais mēneša neapliekamais minimums;
GNMmax – maksimālais gada neapliekamais minimums gadam, kuram tiek veikts PMNM aprēķins;

K – koeficients, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:
 
K = GNMmax/(AImax – AImin) gadam, kuram tiek veikts PMNM aprēķins, kur:

AImax – apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu, gadam, kuram tiek veikts PMNM aprēķins;
AImin – apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, gadam, kuram tiek veikts PMNM aprēķins;
AImvid – nodokļa maksātāja periodā IP(t) gūto apliekamo ienākumu vidējā mēneša ienākumu summa;
IP(t) – periods, kurā tiek uzskaitīti nodokļa maksātāja ienākumi PMNM aprēķinam (nosakot no 1. janvāra līdz 31. jūlijam piemērojamo PMNM, tas ir periods no pirms pirmstaksācijas gada 1. oktobra līdz pirmstaksācijas gada 30. septembrim, bet, nosakot no 1. augusta līdz 31. decembrim piemērojamo PMNM, tas ir periods no pirmstaksācijas gada 1. decembra līdz taksācijas gada 31. maijam);
Kp – ienākumu pieauguma koeficients, kas ir vienāds ar 1,06;

AImvid aprēķina, izmantojot šādu formulu:
 
AImvid = AI/IP(m), kur

AI – nodokļa maksātāja periodā IP(m) gūto apliekamo ienākumu kopējais apmērs;
IP(m) – mēnešu skaits periodā IP(t), kuros ir gūts ienākums.
11.1
2022. gadā prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam aprēķina, izmantojot šādu formulu (šo noteikumu pielikuma 8. piemērs):

                PMNM1 = (DNM1max – K1 × (AImvid × 6 × Kp – AImin))/6, kur

PMNM1 – prognozētais mēneša neapliekamais minimums;
DNM1max – maksimālais neapliekamais minimums, kas noteikts šo noteikumu 3.1.1. apakšpunktā;
K1 – koeficients, kas noteikts šo noteikumu 3.1.4. apakšpunktā;
AImin – apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, kas noteikts šo noteikumu 3.1 1.2. apakšpunktā;
Kp – ienākumu pieauguma koeficients, kas ir vienāds ar 1,06;

AImvid aprēķina, izmantojot šādu formulu:

                 AImvid = AI/IP(m), kur

AI – nodokļa maksātāja periodā IP(m) gūto apliekamo ienākumu kopējais apmērs;
IP(m) – mēnešu skaits periodā IP1(t), kuros ir gūts ienākums;
IP1(t) – periods, kurā tiek uzskaitīti nodokļa maksātāja ienākumi PMNM1 aprēķinam (nosakot no 1. janvāra līdz 31. jūlijam piemērojamo PMNM1, tas ir periods no pirms pirmstaksācijas gada 1. oktobra līdz pirmstaksācijas gada 30. septembrim).
12.
Nosakot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim:
12.1.
aprēķina prognozētā mēneša neapliekamā minimuma kopējo gada apmēru no nodokļa maksātāja ienākumiem par periodu no pirmstaksācijas gada 1. decembra līdz taksācijas gada 31. maijam, aprēķinam izmantojot šo noteikumu 11. punktā minēto formulu, un iegūto rezultātu reizina ar mēnešu skaitu, par kuru piemēro diferencēto neapliekamo minimumu;
12.2.
aprēķina piemērojamā prognozētā mēneša neapliekamā minimuma kopējo apmēru periodā no 1. janvāra līdz 31. jūlijam;
12.3.
salīdzina šo noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktā iegūtos rādītājus un veic šo noteikumu 13. punktā noteikto korekciju.
(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 532)
12.1
Nosakot 2022. gadā prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim, izmanto šādu formulu (šo noteikumu pielikuma 8. piemērs):

                PMNM2 = (DNM2max – K2 × (AImvid × 6 × Kp – AImin))/6, kur 

PMNM2 – prognozētais mēneša neapliekamais minimums;
DNM2max – maksimālais neapliekamais minimums, kas noteikts šo noteikumu 3.12.1. apakšpunktā;
K2 – koeficients, kas noteikts šo noteikumu 3.12.4. apakšpunktā;
AImin – apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, kas noteikts šo noteikumu 3.12.2. apakšpunktā;
Kp – ienākumu pieauguma koeficients, kas ir vienāds ar 1,06;

AImvid aprēķina, izmantojot šādu formulu:

                AImvid = AI/IP(m), kur 

AI – nodokļa maksātāja periodā IP(m) gūto apliekamo ienākumu kopējais apmērs;
IP(m) – mēnešu skaits periodā IP2(t), kuros ir gūts ienākums;
IP2(t) – periods, kurā tiek uzskaitīti nodokļa maksātāja ienākumi PMNM2 aprēķinam (nosakot no 1. augusta līdz 31. decembrim piemērojamo PMNM2, tas ir periods no pirmstaksācijas gada 1. decembra līdz taksācijas gada 31. maijam).
13.
Korekcija periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim tiek veikta šādi:
13.1.
ja saskaņā ar šo noteikumu 12.2. apakšpunktu aprēķinātais lielums ir lielāks par saskaņā ar šo noteikumu 12.1. apakšpunktu aprēķināto lielumu vai vienāds ar to, prognozētais mēneša neapliekamais minimums periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim ir 0 (šo noteikumu pielikuma 1. un 11. piemērs);
13.2.
ja saskaņā ar šo noteikumu 12.2. apakšpunktu aprēķinātais lielums ir mazāks par saskaņā ar šo noteikumu 12.1. apakšpunktu aprēķināto lielumu, šo lielumu starpība tiek sadalīta izmantošanai periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim (šo noteikumu pielikuma 2. un 3. piemērs);
13.3.
ja, piemērojot šo noteikumu 13.2. apakšpunktu, prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir lielāks par vienu divpadsmito daļu no šo noteikumu 3.1. apakšpunktā noteiktā maksimālā gada neapliekamā minimuma, tad prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir viena divpadsmitā daļa no šo noteikumu 3.1. apakšpunktā noteiktā maksimālā gada neapliekamā minimuma.
(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 532)
13.1
Korekcija aprēķinātajam prognozētajam mēneša neapliekamajam minimumam atbilstoši šo noteikumu 11.1 un 12.1 punktā noteiktajai kārtībai 2022. gadā netiek veikta.
14.
Ja nodokļa maksātājam neapliekamais minimums ir piemērojams par nepilnu gadu, diferencēto neapliekamo minimumu piemēro proporcionāli periodam, par kuru saskaņā ar likumu neapliekamais minimums ir piemērojams (šo noteikumu pielikuma 4. piemērs). Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

DNM = GNMmax / 12 x n – K x (AI – AImin / 12 x n), kur


DNM – diferencētais neapliekamais minimums nepilnam taksācijas gadam;

n – mēnešu skaits, par kuru piemēro diferencēto neapliekamo minimumu.
14.1
2022. gadā, ja nodokļa maksātājam neapliekamais minimums periodā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam vai periodā no 1. jūlija līdz 31. decembrim ir piemērojams par nepilnu periodu, diferencēto neapliekamo minimumu piemēro proporcionāli nepilnajam periodam, par kuru saskaņā ar likumu neapliekamais minimums ir piemērojams (šo noteikumu pielikuma 9. un 10. piemērs). Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu periodu aprēķina šādi:
14.11.
diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

                DNM1n = DNM1max /6 x n – K1 x (AI1 – AI1min /6 x n), kur

DNM1n – diferencētais neapliekamais minimums nepilnam periodam no 1. janvāra līdz 30. jūnijam;
14.12.
diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu periodu no 1. jūlija līdz 31. decembrim aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

                DNM2n = DNM2max /6 x n – K2 x (AI2 – AI2min /6 x n), kur

  DNM2n – diferencētais neapliekamais minimums nepilnam periodam no 1. jūlija līdz 31. decembrim.
15.
Ja šo noteikumu 14. punktā (2022. gadā – 14.1 punktā) minētais diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas periods ietver nepilnu mēnesi, tad diferencēto neapliekamo minimumu piemēro proporcionāli periodam, kas izteikts gan pilnos mēnešos, gan dienās (šo noteikumu pielikuma 5. piemērs).
16.
Aprēķinot šo noteikumu 14. punktā (2022. gadā – 14.1 punktā) un 15. punktā minēto diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu, nodokļa maksātāja kopējos ienākumus nosaka šādi:
16.1.
ienākumus, par kuriem maksā algas nodokli, ņem vērā par to taksācijas gada periodu, par kuru nodokļa maksātājam nav tiesību piemērot likuma 12. panta piektajā daļā noteikto neapliekamo minimumu;
16.2.
pensiju, kurai tiek piemērots likuma 12. panta piektajā daļā noteiktais neapliekamais minimums, neņem vērā;
16.3.
pārējos šo noteikumu 4. punktā minētos taksācijas gada laikā gūtos ienākumus ņem vērā proporcionāli periodam, par kuru aprēķina diferencēto neapliekamo minimumu (šo noteikumu pielikuma 6. un 7. piemērs);
16.4.
diferencētais neapliekamais minimums par nepilnu gadu nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 3.1. apakšpunktā noteiktā maksimālā gada neapliekamā minimuma vienas divpadsmitās daļas reizinājumu ar mēnešu skaitu, par kuru aprēķina diferencēto neapliekamo minimumu;
16.5.
2022. gadā diferencētais neapliekamais minimums par nepilnu periodu (kas iekrīt periodā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam vai periodā no 1. jūlija līdz 31. decembrim) nedrīkst pārsniegt šo noteikumu  3.11.1. un 3.12.1. apakšpunktā noteiktā maksimālā neapliekamā minimuma vienas sestās daļas reizinājumu ar mēnešu skaitu attiecīgajā periodā, par kuru aprēķina diferencēto neapliekamo minimumu.
17.
Likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā minētais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu ir 250 euro mēnesī.
(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 682 redakcijā)
18.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumus Nr. 1 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 3. nr.).
19.
Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 14. novembra
noteikumiem Nr.
676
Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma un gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšana