Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 251
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 25. §)
24-TA-86
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta 3.un ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2023. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 107. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Valsts atbalsta kopējais apmērs 2024. gadā ir 1 337 927 euro, un to piešķir no Zemkopības ministrijas budžeta programmas 24.00.00 "Meža resursu ilgtspējības saglabāšana" apakšprogrammā 24.02.00 "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē" Meža attīstības fondam (turpmāk – fonds) paredzētajiem līdzekļiem."
2.
Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Valsts atbalsts tiek piešķirts:
5.1. šādiem meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektiem (turpmāk – attīstības projekti):
5.1.1. pasākumam "Meža dienas 2024", ko īsteno biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība", – 75 000  euro;
5.1.2. meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam – 48 000 euro;
5.1.3. balvu fondam meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" laureātiem – 25 000 euro;
5.1.4. skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mežs Latvijas izaugsmei"" – 25 000 euro;
5.1.5. Eiropas Savienības iniciatīvas "Trīs miljardi koku" atbalsta projekta īstenošanas priekšizpētei un sagatavošanai – 15 000 euro;
5.1.6. informatīvā materiāla (platformas) "Meža nozare skaitļos un faktos" aktualizēšanai  un drukāta materiāla izstrādei un izdošanai – 8000 euro;
5.1.7. meža nozares gada balvu izgatavošanai – 11 000 euro;
5.1.8. Starptautiskās meža pētniecības organizāciju apvienības (International union of forest research organizations – IUFRO) 2024. gada Pasaules kongresa organizēšanai, ko īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", – 36 000 euro;
5.1.9. pasākumam "Mežs ienāk Jelgavā", ko īsteno Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides fakultāte, – 20 000 euro;
5.1.10. sabiedrības attieksmes pētījumam par valsts meža attīstības programmas galvenajiem vēstījumiem 2024. gadā – 25 000 euro;
5.2. šādiem meža nozares prioritārās jomas zinātniskās izpētes projektiem (turpmāk – izpētes projekti) saskaņā ar Komisijas 2022. gada 14. decembra Regulu (ES) 2022/2472, ar kuru, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2022. gada 21. decembris, Nr. L 327) (turpmāk – regula 2022/2472):
5.2.1. priekšlikumu izstrādei Nacionālā meža monitoringa pilnveidei, ietverot meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa un Otrā līmeņa gaisa piesārņojuma ietekmes monitoringa komponentus, kā arī konsultatīvi zinātniskajam atbalstam Latvijas pozīciju sagatavošanai par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu par Eiropas mežu noturību veicinoša monitoringa satvaru (izpilda Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava") – 150 000 euro;
5.2.2. privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitoringam – 25 000 euro;
5.2.3. meža nekoksnes produktu un pakalpojumu izvērtējumam, tostarp par tā devumu Latvijas tautsaimniecībā 2024. gadā, – 60 000 euro;
5.2.4. Eiropas Pētniecības telpas tīkla (ERA-NET ForestValue) pētījuma "Koki un meži nākotnē: meža selekcijas un mežkopības kompromisu un iespēju novērtējums ilgtspējības mērķu sasniegšanai" (angļu val. – Seeing trees and forests for the future: assessment of trade-offs and potentials to breed and manage forests to meet sustainability goals) īstenošanai ar sadarbības partneriem no četrām valstīm – Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Latvijas (Assess4EST) (izpilda Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava") – 43 000 euro;
5.2.5. "Informācijas nodrošinājums par vēsturisko meža segumu, mežaudžu struktūru un saimniecisko darbību" (īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava") – 40 000 euro;
5.2.6. atbilstoši Latvijas apstākļiem dabai tuvas mežsaimniecības vadlīniju izstrādei – 20 000 euro;
5.2.7. atbalstam meža nozares stratēģiskā dokumenta izstrādei – 25 000 euro;
5.2.8. priekšlikumu sagatavošanai par meža ekosistēmu bioloģiskās daudzveidības uzlabošanu, izmantojot regulas par dabas atjaunošanu projektā ietvertos rādītājus: parasto meža putnu populāciju indeksu, atmirušās koksnes apjomu, nevienmērīgas vecumstruktūras mežu īpatsvaru, meža savienojamību, organiskā oglekļa uzkrājumu, to mežu īpatsvaru, kuros dominē autohtonas koku sugas, un koku sugu daudzveidību, – 30 000 euro;
5.2.9. vadlīniju sagatavošanai par degvielas uzskaites sistēmas izstrādi mežsaimniecības sektorā – 12 000 euro;
5.2.10. "Koksnes plātņu produktu ražošanas dinamika Latvijā pēdējo piecu gadu laikā un prognozes" – 20 000 euro;
5.2.11. "Egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanās situācijas ietekme uz meža apsaimniekošanu un koksnes resursu ieguvi Latvijā" – 60 000 euro;
5.2.12. Vidzemes augstskolas dalībai starpvalstu projektā "Ti-ReX" – "Ietvars reģenerēto kokmateriālu pārdomātai stāvokļa novērtēšanai, lai pagarinātu ilgdzīvojošu koksnes izstrādājumu kalpošanas laiku, izmantojot nesagraujošu testēšanu un automatizētu datu pēcapstrādi" (angļu val. – Framework for smart condition reassessment of Reclaimed Timber to eXtend the service life of long-lived wood products using non-destructive testing and automated data postprocessing) sadarbībā ar Spānijas, Somijas, Polijas, Norvēģijas un Slovēnijas zinātniekiem – 12 000 euro."
3.
Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
"8. Lai īstenotu šo noteikumu 5.1. un 5.2.​​​ apakšpunktā minētos projektus, izņemot 5.1.1., 5.1.3., 5.1.8., 5.1.9., 5.2.1., 5.2.4., 5.2.5. un 5.2.12. apakšpunktā minētos projektus, Zemkopības ministrija izsludina konkursu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosakot vismaz 10 darbdienu ilgu projekta iesniegšanas termiņu, un informāciju par projekta mērķiem un darba uzdevumiem ievieto Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē."
4.
Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
"9. Šo noteikumu 5.1.1., 5.1.8., 5.1.9., 5.2.1., 5.2.4., 5.2.5. un 5.2.12. apakšpunktā minēto projektu darba uzdevumus Meža attīstības fonda sekretariāts (turpmāk – sekretariāts) nosūta valsts atbalsta saņēmējiem."
5.
Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
"10. Valsts atbalsta saņēmējs projekta pieteikumu par šo noteikumu 5.1.1., ​​5.1.8., 5.1.9., 5.2.1., 5.2.4., 5.2.5. un 5.2.12. apakšpunktā minētajiem projektiem iesniedz Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – dienests) elektroniskās pieteikšanās sistēmā 14 dienu laikā no projektu darba uzdevumu saņemšanas dienas."
6.
Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
"16. Avansa maksājums ir 50 procentu no projekta valsts atbalsta summas, un tas, pamatojot nepieciešamību, ar padomes lēmumu var tikt mainīts. Šo noteikumu 5. punktā minētajiem projektiem maksājumus izmaksā divās daļās – avansa maksājumu 50 procentu apmērā, projektu uzsākot, un atlikušo maksājumu 50 procentu apmērā – pēc projekta starppārskata (4. pielikums) un – ja nepieciešama iepirkuma procedūra – iepirkuma dokumentu iesniegšanas un to izvērtēšanas. Starppārskats un iepirkuma dokumenti iesniedzami dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā."
7.
Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:
"17. Projekta pārskats un maksājumu pieprasījums, kā arī kopsavilkums un konta pārskata izraksts iesniedzams dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā līdz kārtējā gada 30. decembrim."
8.
Izteikt 18.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"18.3.2. sabiedrības un meža īpašnieku informēšanai un izglītošanai plašsaziņas līdzekļos (172 927 euro);".
9.
Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:
"28. Projekta pārskats un maksājuma pieprasījums, kā arī kopsavilkums un konta pārskata izraksts iesniedzams dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 15 dienu laikā pēc projekta īstenošanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30. decembrim."
10.
Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:
"41. Pēc projekta īstenošanas dienests informē padomi par pārskatu atbilstību projekta pieteikumam un kopsavilkumu, kā arī par konta pārskatā minēto maksājumu atbilstību projekta uzdevumiem."
11.
Izteikt 47.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"47.1. pārskatu par projekta īstenošanu (4. pielikums) un projekta rezultātus, piemēram, grāmatas, citus izstrādājumus, saites uz publikācijām, sižetiem vai raidierakstiem, maketus, preses izdevumu eksemplārus;".
12.
Izteikt 47.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"47.2. kopsavilkumu par šo noteikumu 50.1. apakšpunktā minētajām izmaksām, norādot projekta izmaksas pamatojošo dokumentu datumus, numurus, izmaksu summas un informāciju par darījumu;".
13.
Izteikt 47.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"47.3. konta pārskata izrakstu par šo noteikumu 50.1. apakšpunktā minētajām izmaksām."
14.
Svītrot 47.4. apakšpunktu.
15.
Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:
"48. Dienests izvērtē valsts atbalsta saņēmēja iesniegtos dokumentus. Dienests ir tiesīgs pieprasīt no izlases kārtībā izraudzītiem valsts atbalsta saņēmējiem atbalstītā projekta īstenošanu apliecinošus dokumentus, ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgtos līgumus un darbu nodošanas un pieņemšanas aktus."
16.
Izteikt 50.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"50.1. izmaksas, kuras ir saistītas ar projekta īstenošanu, nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai un pamatotas ar attaisnojošiem dokumentiem un par kurām valsts atbalsta saņēmējs uzglabā darījumu un samaksu apliecinošus dokumentus atbilstoši Grāmatvedības likumam;".
17.
Izteikt 50.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"50.2. administratīvās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta vadību un koordināciju un noteiktas kā vienota likme 15 procentu apmērā no šo noteikumu 50.1. apakšpunktā minētajām izmaksām."
18.
Izteikt 57.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"57.1. projektā paredzētajām iegādēm, ja tās ir lielākas par 1001 euro, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida;".
19.
Izteikt 58. punktu šādā redakcijā:
"58. Valsts atbalsta saņēmējs starppārskatu (4. pielikums) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz līdz kārtējā gada 31. augustam un tajā norāda informāciju par jau īstenotajiem pasākumiem."
20.
Izteikt 59. punktu šādā redakcijā:
"59. Dienests informē sekretariātu par valsts atbalsta saņēmēja iesniegto starppārskatu (4. pielikums).  "
21.
Izteikt 60. punktu šādā redakcijā:
"60. Ja valsts atbalsta saņēmējs laikus neiesniedz iepirkuma dokumentus vai starppārskatu (4. pielikums), dienests informē padomes sekretariātu."
22.
Izteikt 65. punktu šādā redakcijā:
"65. Ja šo noteikumu 5. vai 18. punktā minēto finansējumu neizlieto pilnā apmērā, padome, kas rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto Meža attīstības fonda pārvaldības kārtību, lemj par finansējuma pārdali un, ja nepieciešams, atkārtota konkursa izsludināšanu."
23.
Izteikt 66.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"66.2. pēc izpētes projekta un šo noteikumu 5.2. un 18.2. apakšpunktā minētā konkursa projekta īstenošanas līdz nākamā gada 1. februārim izpētes projektu ievieto Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes uzturētā zinātnisko pētījumu datubāzē, Valsts kancelejas Pētījumu un publikāciju datubāzē, kā arī publicē savā tīmekļvietnē un nodrošina projekta rezultātu pieejamību bez maksas piecus gadus no to publicēšanas dienas;".
24.
Izteikt 66.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"66.4. vismaz divas nedēļas pirms projektā plānotajiem informatīvajiem pasākumiem, piemēram, semināriem, nometnēm un raidījumiem, par tiem informē sekretariātu un dienestu;".
25.
Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
26.
Izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
Ministru prezidente E. Siliņa
Zemkopības ministrs A. Krauze
1.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr.
251

"2. pielikums

Ministru kabineta

2023. gada 1. jūnija

noteikumiem Nr. 265


Meža nozares attīstības projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji


Nr. p. k. Vērtēšanas kritērijs Maksimālais punktu skaits
1.

Iesniegtā projekta apraksta atbilstība darba uzdevumam un meža nozares aktualitātei:

1.1.

projekta īstenošana nodrošinās darba uzdevumu izpildi un atbilstību nozares aktualitātei

20
1.2.

projekta īstenošana daļēji nodrošinās darba uzdevumu izpildi un atbilstību nozares aktualitātei

10
2.

Iesniegtā projekta apraksta atbilstība sasniedzamajiem rezultātiem:

2.1.

projekta īstenošana pilnībā nodrošinās darba rezultātu sasniegšanu

20
2.2.

projekta īstenošana daļēji nodrošinās darba rezultātu sasniegšanu

10
3.

Iesniegtā projekta vadītāja un izpildītāja spēja (pieredze un zināšanas) kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu un sasniegt plānotos rezultātus:

3.1. projekta vadītājam un izpildītājam ir projekta īstenošanai nepieciešamā pieredze un zināšanas 16
3.2.

projekta vadītājam un izpildītājam ir projekta īstenošanai nepieciešamās zināšanas

8
4.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība darba uzdevumiem, samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:

4.1.

projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe:

4.1.1. projekta budžets ir pārskatāms un detalizēts 8
4.1.2. projekta budžets ir pārskatāms, bet nav detalizēts 4
4.2.

izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem:

4.2.1.

izmaksas atbilst plānotajiem uzdevumiem

8
4.2.2.

izmaksas daļēji atbilst plānotajiem uzdevumiem

0
4.3.

izmaksu (par atalgojumu, materiāliem, pakalpojumiem) samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:

4.3.1.

izmaksas ir samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

8
4.3.2.

izmaksas ir daļēji samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

0
5. Projektā plānotā intelektuālā darba izmaksu samērojamība (ja tiek iegādāts pakalpojums):
5.1. intelektuālā darba izmaksas ir pamatotas un samērīgas ar vidējām izmaksām nozarē Ir
5.2. intelektuālā darba izmaksas nav pamatotas un būtiski (vairāk nekā par 20 %) atšķiras no vidējām izmaksām nozarē Nav

 

 "

2.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr.
251

"5. pielikums

Ministru kabineta

2023. gada 1. jūnija

noteikumiem Nr. 265


Papildu nosacījumi pretendentiem, kas pārstāv plašsaziņas līdzekļus


Papildu nosacījumi pretendentiem, kas pārstāv plašsaziņas līdzekļus1, konkursā par sabiedrības un meža īpašnieku informēšanu un izglītošanu periodiskajos preses izdevumos

 

Latvijas Republikā reģistrēts, konkrētai mērķauditorijai paredzēts noteikta satura periodisks preses (laikraksts vai žurnāls) izdevums (turpmāk – periodiskais izdevums), kurš iznāk ne mazāk kā 10 reižu gadā un kura katra tirāža pārsniedz:

a) nacionālā līmeņa periodiskajiem izdevumiem – 10 000 eksemplāru;

b) nacionālā līmeņa periodiskajiem izdevumiem uzņēmējdarbības jomā – 5000 eksemplāru;

c) specializētajiem meža nozares periodiskajiem izdevumiem – 1000 eksemplāru;

d) reģionālajiem periodiskajiem izdevumiem – 2000 eksemplāru.

 

Projekta iesniedzējs var būt komersants, biedrība vai nodibinājums – izdevējs vai īpašnieks periodiskajam izdevumam, kas reģistrēts Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistrā. Ja iesniedzējs nav periodiskā izdevuma izdevējs vai īpašnieks, iesniedzējs pievieno apliecinājuma vēstuli no periodiskā izdevuma īpašnieka vai izdevēja par sadarbību projekta īstenošanā un attiecīgo publikāciju publicēšanu. Apliecinājuma vēstule ir jāparaksta personai ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarotajai personai un jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija.

 

Papildu nosacījumi pretendentiem, kas pārstāv plašsaziņas līdzekļus2, konkursā par sabiedrības un meža īpašnieku informēšanu un izglītošanu, veidojot raidījumus radio vai televīzijā vai publikācijas (tīmekļvietnēs)

 

Raidījumiem televīzijā vai radio ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

a) vismaz 25 % no katra raidījuma raidlaika ir veltīti atbilstošai tematikai;

b) viena raidījuma raidlaika ilgums ir vismaz 20 minūšu (neskaitot reklāmas pauzes) vai raidījumi tiek veidoti kā vismaz 60 sekunžu ilgas meža nozares aktuālo tematu rubrikas;

c) raidījums tiek pārraidīts bezmaksas virszemes apraidē, un pēc tā pārraidīšanas ir pieejams bez maksas arī tīmekļvietnē(-s) vismaz vienu gadu pēc projekta īstenošanas laika beigām;

d) raidījuma prognozētā auditorija sasniedz vismaz 40 000 skatītāju (klausītāju) vienam raidījumam, un ir pieejami (var tikt uzrādīti) auditorijas mērījuma dati.

 

Publikācijām tīmekļvietnēs ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

a) tīmekļvietnes unikālo apmeklētāju skaits ir ne mazāk kā 400 000 mēnesī;

b) publikācijas tīmekļvietnē ir pieejamas bez maksas vismaz vienu gadu pēc projekta īstenošanas laika beigām.

 

Projekta iesniedzējs var būt:

a) raidījumiem televīzijā: komersants, biedrība vai nodibinājums – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – NEPLP) reģistrā reģistrēta raidorganizācija (turpmāk – raidorganizācija), kurai ir apraides atļauja un pārraides tiesības bezmaksas virszemes apraidē (televīzijai). Ja iesniedzējs nav raidorganizācija, tas pievieno apliecinājuma vēstuli no raidorganizācijas par sadarbību projekta īstenošanā un televīzijas raidījuma pārraidīšanu raidorganizācijas programmā (kanālā);

b) raidījumiem radio: komersants, biedrība vai nodibinājums – NEPLP reģistrā reģistrēta raidorganizācija, kurai ir apraides atļauja. Ja iesniedzējs nav raidorganizācija, tas pievieno apliecinājuma vēstuli no raidorganizācijas par sadarbību projekta īstenošanā un raidījuma pārraidīšanu raidorganizācijas programmā (kanālā);

c) publikācijām tīmekļvietnēs: komersants, biedrība vai nodibinājums – īpašnieks Latvijas tīmekļvietnei, kurā tiek informēta sabiedrība. Ja iesniedzējs nav īpašnieks tīmekļvietnei, kurā tiek informēta sabiedrība, iesniedzējs pievieno apliecinājuma vēstuli no tā par sadarbību projekta īstenošanā un attiecīgo publikāciju publicēšanu.  

 

Piezīmes.

1 NACE 58.14, 63.12, 59.11, 60.10, 60.20, 58.13, 73.11.

2 NACE 58.14, 63.12, 59.11, 60.10, 60.20, 58.13, 73.11."