Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 580
Rīgā 2023. gada 14. septembrī (prot. Nr. 44 6. §)
23-TA-1685
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus, nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 580 0344) – būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 080 2139 001) – Buļļu ielā 43, k-6, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, kopā ar būvei piesaistāmajām 269/2901 domājamām daļām no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 080 2139) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 080 2139) – 0,1520  ha platībā Buļļu ielā 43, k-6, Rīgā, kas ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.
2.
Pircējs par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.
3.
Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Finanšu ministrs A. Ašeradens