Rīkojuma konsolidētā versija

22-TA-3435
Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos
1.
Saskaņā ar 2004. gada 5. oktobrī Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līguma 3. pantu apstiprināt Latvijas Republikas pārstāvju grupu darbam Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos (turpmāk – pārstāvju grupa) šādā sastāvā:
1.1.
I. Indriksone – ekonomikas ministre (pārstāvju grupas vadītāja);
1.2.
E. Valantis – Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs (pārstāvju grupas vadītāja vietnieks);
1.3.
A. Babiča – Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte;
1.4.
E. Dambekalne – Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Starptautisko lietu nodaļas vadītāja vietniece;
1.5.
D. Klinsone – Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktora vietniece, Ārējo ekonomisko attiecību nodaļas vadītāja;
1.6.
I. Kļava – Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ukrainā;
1.7.
Z. Liepiņa – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece;
1.8.
A. Maldups – Satiksmes ministrijas Transporta loģistikas un starptautiskās sadarbības koordinācijas departamenta direktora vietnieks, Transporta loģistikas nodaļas vadītājs;
1.9.
I. Stepanova – Satiksmes ministrijas valsts sekretāre;
1.10.
A. Mežulis – Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Ukrainā vadītājs;
1.11.
I. Oša – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece;
1.12.
G. Serafinovičs – Ārlietu ministrijas Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departamenta Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas vadītāja vietnieks;
1.13.
M. Siliņa – Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta Attīstības sadarbības politikas nodaļas vadītāja;
1.14.
A. Kotļara – Ārlietu ministrijas Pirmā divpusējo attiecību departamenta Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu nodaļas trešā sekretāre;
1.15.
A. Takašovs – Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta vadošais eksperts Eiropas lietās;
1.16.
A. Jaunzeme – Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Ārējo ekonomisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece (pārstāvju grupas atbildīgā sekretāre).
2.
Pārstāvju grupai ir tiesības starpvaldību komisijas darbā pieaicināt speciālistus un ekspertus.
3.
Pārstāvju grupas vadītājam ir tiesības apstiprināt pārstāvjus darbam apakškomisijās un darba grupās.
4.
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa rīkojumu Nr. 159 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 73. nr.).