Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 922
Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 32. §)
21-TA-845
Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei
1.
Lai uzlabotu Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolai piegulošās ielas tehnisko stāvokli, piešķirt 2021. gadā Alūksnes novada domei no Aizsardzības ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" finansējumu 250 000 euro apmērā Siguldas ielas (zemes vienības kadastra apzīmējums 3601 029 3742) pārbūves darbu veikšanai, tai skaitā projektēšanai un autoruzraudzībai.
2.
Aizsardzības ministrijai noslēgt sadarbības līgumu ar Alūksnes novada domi par finansējuma piešķiršanu šā rīkojuma 1. punktā minētā uzdevuma izpildei. Līgumā paredzēt līdzekļu izlietojuma kontroli un noteikt, ka par grāmatvedības datu pareizību un finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam ir atbildīga Alūksnes novada dome.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs