Likumprojekts (grozījumi)

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-891
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Izdarīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 199., 200. nr.; 2010, 12., 66., 99., 174., 206. nr.; 2011, 103., 204. nr.; 2012, 190., 203. nr.; 2013, 51., 191., 232., 234., 252. nr.; 2014, 206., 228., 257. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 182., 241. nr.; 2017, 90., 242. nr.; 2018, 196., 244. nr.; 2019, 240. nr.; 2020, 240.A, 243., 247.A, 250. nr.; 2021, 86.A, 186.A, 234.A, 246. nr.; 2022, 88.A, 103.A, 115. nr.; 2023, 75. nr.) šādus grozījumus:
1.
28. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Valsts institūcija, izvērtējusi dienesta (amata, darba) nepieciešamību, var nosūtīt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes vai Iekšējās drošības pārvaldes specializētā valsts civildienesta ierēdni, prokuratūrā nodarbināto amatpersonu (darbinieku), Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu (turpmāk visi kopā – tiesībaizsardzības iestādes amatpersona) vai valsts drošības iestādes amatpersonu, vai karavīru uz izglītības iestādi, lai tiesībaizsardzības iestādes amatpersona, valsts drošības iestādes amatpersona vai karavīrs iegūtu attiecīgu dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību. Ja tiesībaizsardzības iestādes amatpersona, valsts drošības iestādes amatpersona vai karavīrs minēto izglītību iegūst, pārtraucot dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi, tam šajā laikā saglabā mēnešalgu, piemaksu par speciālo dienesta pakāpi, piemaksu par izdienu un uzturdevas kompensāciju.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām";

aizstāt trešajā daļā vārdus "amatpersona vai karavīrs tiek nosūtīts uz izglītības iestādi attiecīgu dienesta" ar vārdiem "tiesībaizsardzības iestādes amatpersona, valsts drošības iestādes amatpersona vai karavīrs tiek nosūtīts uz izglītības iestādi attiecīgu dienesta (amata, darba)";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
"(4) Ja tiesībaizsardzības iestādes amatpersona šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā izglītību iegūst, nepārtraucot dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi, amatpersonai kompensē ceļa izdevumus, kas tai radušies, dodoties uz izglītības iestādi un atgriežoties no tās, un izdevumus par naktsmītni. Kārtību, kādā kompensē ceļa izdevumus un izdevumus par naktsmītni, kā arī kompensējamo izdevumu apmēru nosaka Ministru kabinets."
2.
Papildināt pārejas noteikumus ar 57. punktu šādā redakcijā:
"57. Ministru kabinets līdz 2023. gada 1. septembrim izdod šā likuma 28. panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētos noteikumus attiecībā uz tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām. Līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. septembrim piemēro Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumus Nr. 257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību".
Likums stājas spēkā 2023. gada 1. augustā.
Iekšlietu ministrs M. Kučinskis