Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 662
Rīgā 2022. gada 18. oktobrī (prot. Nr. 53 47. §)
22-TA-2700
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai"
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 130., 249. nr.; 2022, 69., 122. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:
"Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu un Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 4. panta otro daļu".
2.
Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.1. atbalsta piešķiršanas nosacījumus aizdevumu un kapitāla atlaides (kas tiek piešķirta kā aizdevuma pamatsummas pilnīga vai daļēja dzēšana) veidā (turpmāk – aizdevumu programma);".
3.
Izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.2. kārtību, kādā īsteno šajos noteikumos ietverto aizdevumu programmu, tostarp veic investīciju projektu atlasi;".
4.
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Aizdevumu programmas mērķis ir sniegt komersantiem atbalstu dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai, veicinot komersantu attīstību, konkurētspēju, eksporta apjoma palielināšanu un nodrošinot finansējumu tādu investīciju projektu īstenošanai, kuri ir vērsti uz jaunu iekārtu un tehnoloģisko procesu ieviešanu."
5.
Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Aizdevumu programmas ietvaros aizdevumus izsniedz un kapitāla atlaidi piešķir un piemēro akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") ar komersantu noslēgta līguma (turpmāk – aizdevuma līgums) ietvaros, kurā cita starpā iekļauti kapitāla atlaides piemērošanas nosacījumi, pēcuzraudzības kārtība un sekas, ja netiek ievēroti šo noteikumu un Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 2. panta 2.1 daļas nosacījumi. Sabiedrība "Altum" aizdevumu var izsniegt vienīgi kopā ar cita finansētāja (starptautiska finanšu institūcija, privāts ieguldījumu fonds vai kredītiestāde) aizdevumu. Aizdevumu programmas ietvaros kapitāla atlaide ir sabiedrības "Altum" izsniegtā aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums, kas tiek piemērots, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi vai kritēriju kopa."
6.
Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.1. šo noteikumu 28. punktā minētās atlases kārtas ietvaros par komersanta un tā īstenotā investīciju projekta atbilstību, lai saņemtu tiesības pretendēt uz sabiedrības "Altum" aizdevumu;".
7.
Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
"7. Aizdevumu programmas īstenošanai pieejamo finansējumu veido valsts budžeta finansējums 152 065 000 euro apmērā, tai skaitā:
7.1. pirmajai atlases kārtai – 99 565 000 euro;
7.2. slēgtajai atlases kārtai – 52 500 000 euro un summa, kas paliek no pirmās atlases kārtas."
8.
Papildināt ar 7.1 punktu šādā redakcijā:
"7.1 Šo noteikumu 7. punktā minēto finansējumu izmanto sabiedrības "Altum" kapitāla atlaides un sagaidāmo zaudējumu segšanai. Sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai pieejams šīs programmas ieņēmumu veidotais atmaksātais publiskais finansējums saskaņā ar programmas rādītāju novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu."
9.
Papildināt ar 7.2 punktu šādā redakcijā:
"7.2 Šo noteikumu izpratnē slēgtā atlases kārta ir atlases kārta, kurā aģentūra ir izvērtējusi aizdevumu programmas pirmajā atlases kārtā saņemtos komersantu investīciju projektu pieteikumus un:
7.21. tie atbilst atlases nosacījumiem, bet pirmajā atlases kārtā uz 2022. gada 11. jūliju tiem nav bijis pieejams valsts budžeta finansējums, lai turpinātu pieteikuma izskatīšanu sabiedrībā "Altum";
7.22. tie saranžēti atbilstoši šo noteikumu 21.4 punktā noteiktajam kritērijam, lai kvalificētos turpmākam finansējuma pieprasījuma izvērtējumam sabiedrībā "Altum" atlases kārtā pieejamā finansējuma ietvaros."
10.
Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
"9. Sabiedrības "Altum" lēmuma pieņemšanas datums par aizdevuma piešķiršanu, kurā noteikts atbalsta maksimālais apjoms, atbalsta intensitāte, maksimālā pieejamā kapitāla atlaide, kā arī aizdevuma maksimālais termiņš, ieskaitot pagarinājumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 18. punktā minēto, uzskatāms par atbalsta piešķiršanas datumu, pirms kura ir izvērtēta komersanta un tā īstenotā investīciju projekta atbilstība šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. un 5.7. apakšpunkta nosacījumiem."
11.
Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
"10. Komersants, iesniedzot pieteikumu sabiedrībā "Altum", piesakās atbalstam. Lai sabiedrība "Altum" uzsāktu investīciju projekta vērtēšanu, komersantam jāpiedalās un jāsaņem pozitīvs lēmums aģentūras organizētā investīciju projektu atlasē, iesniedzot šo noteikumu 29. punktā minēto pieteikumu. Komersanti šo noteikumu 29. punktā minēto pieteikumu var iesniegt aģentūrā un šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto pieteikumu – sabiedrībā "Altum", kamēr ir atvērta attiecīgā atlases kārta."
12.
Papildināt ar 10.1 punktu šādā redakcijā:
"10.1 Slēgtajā atlases kārtā komersanta iesniegtais pieteikums aģentūrā tiek izskatīts, pamatojoties uz komersanta apstiprinājumu piedalīties šajā kārtā un izmantojot pirmajā atlases kārtā saņemtos dokumentus. Komersantam slēgtajā atlases kārtā nav tiesību mainīt pieteikumā iekļauto informāciju."
13.
Papildināt ar 10.2 punktu šādā redakcijā:
"10.2 Aģentūra uzaicina komersantu piedalīties slēgtajā atlases kārtā, ņemot vērā aizdevumu programmā pieejamo finansējumu un ranžējumu atbilstoši šo noteikumu 21.4 punktā noteiktajam kritērijam. Aģentūra savā tīmekļvietnē un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē informāciju par dienu, kad tiek uzsākta slēgtā atlases kārta."
14.
Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
"13. Komersanta investīciju projektam piesaistītā finansējuma ietvaros atbalstu sniedz sākotnējiem ieguldījumiem materiālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punktu) un nemateriālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktu)."
15.
Izteikt 13.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"13.11. vidējo komersantu investīciju projekta attiecināmās izmaksas ir sākotnējie ieguldījumi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" apakšpunktu, savukārt lielo komersantu investīciju projekta attiecināmās izmaksas ir sākotnējie ieguldījumi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" un "b" apakšpunktu;".
16.
Izteikt 13.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
"13.16. atbalsta intensitāte aizdevumu programmas ietvaros no investīciju projekta attiecināmām izmaksām ir:
13.16.1. Rīgā un Pierīgas kopējās statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 3. līmeņa (turpmāk – NUTS 3) reģionā – 30 % lielajiem komersantiem vai 40 % vidējiem komersantiem;
13.16.2. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3 reģionā – 40 % lielajiem komersantiem vai 50 % vidējiem komersantiem;".
17.
Izteikt 13.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
"13.17. ja investīciju projektā plānotie sākotnējie ieguldījumi tiek veikti Latvijā divos vai vairākos dažādas NUTS 3 atbalsta intensitātes reģionos, piemēro vienu no šādām atbalsta intensitātēm:
13.17.1. katram NUTS 3 atbalsta intensitātes reģionam piekritīgo sākotnējo ieguldījumu izmaksām piemēro attiecīgā NUTS 3 atbalsta intensitātes reģiona atbalsta intensitāti;
13.17.2. ja no sākotnējiem ieguldījumiem neatkarīgi no to atrašanās vietas labumu gūst viens vai vairāki dažādas NUTS 3 atbalsta intensitātes reģioni, visam investīciju projektam piemēro zemāko atbalsta intensitāti no tām, kādas piemērotas NUTS 3 atbalsta intensitātes reģioniem, kuri gūst labumu no investīciju projekta īstenošanas."
18.
Izteikt 14.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"14.1.1. pieteikums sabiedrībai "Altum" ir iesniegts pirms investīciju projekta uzsākšanas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam;".
19.
Izteikt 14.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"14.1.2. ja investīciju projektam piesaista citu publisko finansējumu, investīciju projektu var uzsākt tad, kad visās iestādēs, kur pretendē uz atbalstu, ir iesniegts pieteikums un ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu vai noslēgts līgums (ja atbalstu nepiešķir ar lēmumu). Uzsāktais investīciju projekts šo noteikumu 14.1.1. apakšpunkta un šā apakšpunkta izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktam, tas ir tāds investīciju projekts, kura īstenošanas darbi ir sākti, par ko liecina ar ieguldījumu saistītu būvdarbu sākums vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās pasūtīt aprīkojumu, vai citas saistības, kas padara ieguldījumu neatgriezenisku, – atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Zemes pirkšanu un tādus sagatavošanās darbus kā atļauju saņemšana un priekšizpētes veikšana neuzskata par darbu sākumu. Attiecībā uz pārņemšanu darbu sākums ir brīdis, kad tiek iegādāti aktīvi, kas ir tieši saistīti ar iegādāto uzņēmējdarbības vietu;".
20.
Izteikt 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"14.2. nav atbalstāms investīciju projekts, kas uzsākts pirms pieteikuma iesniegšanas sabiedrībai "Altum";".
21.
Izteikt 14.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"14.3. sākotnējie ieguldījumi pēc investīciju projekta pabeigšanas paliek Latvijā attiecīgajā NUTS 3 intensitātes reģionā, kurā tiek īstenots atbalstāmais investīciju projekts, vai paliek Latvijā, ja atbalsts tiek piešķirts, ņemot vērā šo noteikumu 13.17.2. apakšpunktu, vismaz piecus gadus lielajiem komersantiem vai trīs gadus vidējiem komersantiem;".
22.
Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
"16. Līdzfinansējot investīciju projektu ar citu finansētāju, ievēro šo noteikumu 19. punktā minētos nosacījumus, kā arī šādus nosacījumus:
16.1. šā punkta ietvaros sabiedrības "Altum" piešķirtais aizdevums ir vienāds ar plānoto kapitāla atlaides apjomu;
16.2. sabiedrības "Altum" finansējums ir struktūrā subordinēts attiecībā pret cita finansētāja sniegto aizdevumu un ir pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā cita finansētāja sniegtais aizdevums; 
16.3. pēc finansējuma pieteikuma saņemšanas sabiedrība "Altum" sazinās ar citu finansētāju, kurš pēc komersanta norādītās informācijas piekritis sniegt finansējumu investīciju projekta ietvaros, par iespēju kopīgi finansēt investīciju projektu;
16.4. citu finansētāju piešķirto aizdevumu apmērs nav mazāks par atbilstoši šiem noteikumiem piešķirtā sabiedrības "Altum" aizdevuma summu."
23.
Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:
"19. Aizdevumu programmas ietvaros aizdevumus komersantu investīciju projektiem izsniedz, ievērojot šādus nosacījumus:
19.1. investīciju projektā paredzēto attiecināmo izmaksu apmērs ir vismaz 10 000 000 euro;
19.2. atbalstāmās nozares šo noteikumu izpratnē (izņemot šo noteikumu ​40. punktā minētās nozares) ir saimnieciskās darbības veidi, kas tiek īstenoti šādos viedās specializācijas prioritārajos virzienos:
19.2.1. zināšanu ietilpīga bioekonomika;
19.2.2. biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija;
19.2.3. fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
19.2.4. viedā enerģētika un mobilitāte;
19.2.5. informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
19.3. nekustamais īpašums,  kurā veic un izmanto sākotnējos ieguldījumus, bet kurš ir ārpus investīciju projekta attiecināmajām izmaksām, ir komersanta īpašums vai komersantam uz to ir ilgtermiņa nomas un apbūves tiesības uz termiņu, kādam tiek izsniegts aizdevums, bet ne īsāku kā pieci gadi pēc uzraudzības termiņa beigām lielajiem uzņēmumiem vai ne īsāku kā trīs gadi pēc uzraudzības termiņa beigām vidējiem uzņēmumiem, un tās ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Ja nekustamo īpašumu nomā no valsts vai pašvaldības, ilgtermiņa nomas un apbūves tiesībām jābūt vismaz uz termiņu, kādam tiek izsniegts aizdevums, bet ne īsāku kā pieci gadi pēc uzraudzības termiņa beigām lielajiem uzņēmumiem vai ne īsāku kā trīs gadi pēc uzraudzības termiņa beigām vidējiem uzņēmumiem;
19.4. sākotnējos ieguldījumos neietver transportlīdzekļus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem satiksmes jomā ir paredzēti reģistrācijai Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas reģistrā;
19.5. komersantam jānodrošina grāmatvedības uzskaite, kurā ir skaidri nošķirtas investīciju projekta izmaksas;
19.6. sākotnējos ieguldījumos neietver un atbalstu nepiešķir apgrozāmiem līdzekļiem;
19.7. sākotnējos ieguldījumos neietver un atbalstu nepiešķir pievienotās vērtības nodokļa segšanai."
24.
Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:
"20. Piešķirtā maksimālā kapitāla atlaide ir līdz 30 % no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 000 euro, nepārsniedzot šo noteikumu 13.16. apakšpunktā un 33. punktā minēto pieļaujamo atbalsta intensitāti."
25.
Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:
"21. Uz finansējuma pieprasījuma izvērtējumu šīs programmas ietvaros var pretendēt investīciju projekti, kuros pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas katra pēcuzraudzības gada beigās ir paredzēts izpildīt vismaz četrus no šiem pieciem kritērijiem (turpmāk – investīciju projekta rādītāji):
21.1. mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru iepriekšējā gadā tajā statistiskajā reģionā, kurā tiks īstenots investīciju projekts, kam piemērots koeficients 1,3 (izņemot Rīgu, kur mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru tautsaimniecībā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3);
21.2. investīciju projekta īstenošanas rezultātā preču vai pakalpojumu eksporta apjoms ir vismaz 3 000 000 euro gadā;
21.3. investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 250 000 euro ir radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi un kopā ir radītas vismaz 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi, un tās ir saglabātas visā attiecīgajā pēcuzraudzības periodā. Personas, kuras plānots nodarbināt jaunradītajās darba vietās, divu gadu laikā pirms finansējuma pieteikuma iesniegšanas dienas nevar tikt nodarbinātas investīciju projekta iesniedzēja vai tā saistīto personu grupā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegtajai informācijai;
21.4. komersanta ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā uzņēmuma līmenī un attiecīgi šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajā investīciju projekta pieteiktajā nozarē ir vismaz 250 000 euro gadā;
21.5. vismaz 20 % no investīciju projektā plānotajiem ieguldījumiem ir vērsti uz ieguldījumiem zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā un citu uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu vērstu produktu ražošanā (piemēram, enerģijas uzkrāšana un atguve, videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana, viedā mobilitāte un tīra transportēšana, ūdens resursu vadība, gaisa piesārņojuma samazināšana, atkritumu apsaimniekošana – ražošanas procesu pārpalikumu izmantošana, produktu dzīves cikla paildzināšana)."
26.
Izteikt 21.1 punktu šādā redakcijā:
"21.1 Ja vairāki investīciju projektu pieteikumi, ņemot vērā šo noteikumu 21. punktā  noteiktos kritērijus, vērtējumā saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka aģentūras lēmumā par pieteikuma apstiprināšanu tiek dota investīciju projekta pieteikumam, kam ir pievienots Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai starptautiskas finanšu institūcijas kredītkomitejas saistošs lēmums par aizdevuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai. Šis nosacījums neattiecas uz slēgto atlases kārtu."
27.
Izteikt 21.2 punktu šādā redakcijā:
"21.2 Līgumu starp sabiedrību "Altum", komersantu un citu finansētāju paraksta sešu mēnešu laikā pēc sabiedrības "Altum" lēmuma pieņemšanas par komersanta investīciju projekta finansēšanu, bet, ja kopējā investīciju projekta izmaksu summa pārsniedz 50 000 000 euro, – 12 mēnešu laikā. Sabiedrība "Altum" ir tiesīga pagarināt šajā punktā noteiktos līguma parakstīšanas termiņus, ja novirzes no šiem termiņiem ir radušās objektīvu no komersanta neatkarīgu apstākļu dēļ."
28.
Papildināt ar 21.4 punktu šādā redakcijā:
"21.4 Slēgtās atlases kārtas ietvaros aģentūra vērtē komersantu iesniegtajā pieteikumā norādīto kritērija – investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais minimālais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā attiecībā pret plānoto attiecināmo izmaksu ieguldījumu apmēru, uz kuru pieteicējs pretendē, – vērtību."
29.
Papildināt ar 21.5 punktu šādā redakcijā:
"21.5 Lai varētu piemērot kapitāla atlaidi, komersantam pēcuzraudzības periodā ir pienākums izpildīt visus investīciju projekta pieteikumā norādītos rādītājus, kas noteikti, ievērojot šo noteikumu 21. punktā minētos kritērijus. Aģentūra pēcuzraudzības laikā izvērtē investīciju projekta rādītāju kritēriju izpildi pēc attiecīgā pēcuzraudzības gada noslēguma un pieņem lēmumu par attiecīgās investīciju projektu atlases kārtas pieteikumā norādīto investīciju projekta rādītāju izpildi vai neizpildi."
30.
Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
"22. Pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas un komersanta iesnieguma saņemšanas par pēcuzraudzības uzsākšanu, bet ne vēlāk kā pēc diviem gadiem kopš investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas aģentūra uzsāk un trīs gadus īsteno attiecīgā investīciju projekta attiecīgās atlases kārtas ietvaros iesniegtajā pieteikumā norādīto investīciju projekta rādītāju pēcuzraudzību. Aģentūra katru pēcuzraudzības gadu izvērtē investīciju projekta rādītāju kritēriju izpildi pēc attiecīgā pēcuzraudzības gada noslēguma. Ja komersants nesniedz aģentūrai informāciju, kapitāla atlaide netiek piemērota. Lai nodrošinātu investīciju projekta un piešķirtā atbalsta atbilstību šiem noteikumiem, sabiedrībai "Altum" ir tiesības nodot datus par komersantu un investīciju projektu aģentūrai, savukārt aģentūrai ir tiesības nodot datus par komersantu un investīciju projektu sabiedrībai "Altum". Sabiedrībai "Altum" un aģentūrai ir tiesības bez maksas pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās, datubāzēs un reģistros tādā apjomā, kāds nepieciešams investīcijas īstenošanai un atbalsta sniegšanai komersantiem šo noteikumu ietvaros."
31.
Izteikt 22.1 punktu šādā redakcijā:
"22.1 Investīciju projekts uzskatāms par pilnībā pabeigtu atbilstoši šo noteikumu 29.2.3. apakšpunktā norādītajam investīciju projekta īstenošanas beigu datumam vai saskaņā ar sabiedrības "Altum" sniegto informāciju par izmaiņām investīciju projekta īstenošanas termiņos."
32.
Izteikt 22.2 punktu šādā redakcijā:
"22.2 Sabiedrība "Altum" kapitāla atlaidi var piemērot, ja aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par attiecīgās investīciju projektu atlases kārtas pieteikumā norādītā investīciju projekta rādītāju sasniegšanu. Aģentūra pieņem lēmumu divu mēnešu laikā pēc pēcuzraudzības gada noslēguma un par pieņemto lēmumu informē sabiedrību "Altum". Investīciju projekta rādītāju novērtējumu aģentūra veic pēc katra pēcuzraudzības gada noslēguma. Ja aģentūra konstatē, ka noteiktie investīciju projekta rādītāji nav izpildīti, un pieņem lēmumu par attiecīgās investīciju projektu atlases kārtas pieteikumā norādīto investīciju projekta rādītāju neizpildi, par to paziņojot sabiedrībai "Altum", kapitāla atlaide sabiedrības "Altum" aizdevumam attiecībā uz konkrēto pēcuzraudzības gadu netiek piemērota."
33.
Izteikt 22.4 punktu šādā redakcijā:
"22.4 Komersantam ir pienākums glabāt šo noteikumu 29. un 31. punktā minētos dokumentus un ar investīciju projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas līdz attiecīgās atlases kārtas finansējuma pieprasījumu vērtēšanas beigām, bet, ja finansējuma pieprasījumu apstiprina, desmit gadus pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas."
34.
Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:
"23. Komersants atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 14. punktam nodrošina līdzfinansējumu vismaz 25 % apmērā no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, tai skaitā cita finansētāja izsniegtu ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu, un par šo līdzfinansējumu nevar būt saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts."
35.
Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
"26. Sabiedrības "Altum" aizdevuma pamatsummas atmaksu par aizdevuma attiecīgo trešdaļu saskaņā ar šo noteikumu 22.3 punktu komersants uzsāk veikt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc attiecīgā pēcuzraudzības gada noslēguma, ja nav saņemts aģentūras lēmums par konkrēto pēcuzraudzības gadu vai ja saskaņā ar šo noteikumu 22.2 punktu ir saņemts aģentūras lēmums par attiecīgās investīciju projektu atlases kārtas pieteikumā norādīto investīciju projekta rādītāju neizpildi par konkrēto pēcuzraudzības gadu. Komersanta samaksāto sabiedrības "Altum" aizdevuma pamatsummas daļu līdz brīdim, kad pieņemts aģentūras lēmums par attiecīgās investīciju projektu atlases kārtas pieteikumā norādītā investīciju projekta rādītāju sasniegšanu par konkrēto pēcuzraudzības gadu, komersantam neatdod, un par šo summu tiek samazināta investīciju projektam pieejamā kapitāla atlaide attiecīgajā pēcuzraudzības gadā."
36.
Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:
"27. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014, aizdevuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" investīciju projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."
37.
Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"III. Investīciju projektu atlases kārtu pieteikuma iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība".
38.
Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:
"28. Aģentūra veic investīciju projektu atlasi atbilstoši šo noteikumu 5.8. apakšpunktā, 21. un 29. punktā minētajām prasībām un tās izstrādātajam nolikumam, kurā noteikta pieteikumu iesniegšanas kārtība, aģentūras papildus izstrādātie atlases kritēriji, aģentūras iekšējās procedūras, lai nodrošinātu lēmuma pieņemšanu par investīciju projekta iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un paziņošanas kārtību, kā arī investīciju projekta pēcuzraudzības kārtību. Paziņojumu par investīciju projektu atlases kārtas pieteikumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu aģentūra pēc saskaņošanas ar Ekonomikas ministriju izsludina aģentūras tīmekļvietnē (www.liaa.gov.lv)."
39.
Papildināt ar 28.1 punktu šādā redakcijā:
"28.1 Aģentūra veic to investīciju projektu slēgto atlasi, kuri pieteikti pirmajā atlases kārtā, atbilstoši šo noteikumu 28. punktā minētajai kārtībai. Aizdevumu programmas pieejamā finansējuma ietvaros slēgtajā atlasē priekšroka tiek dota tādam investīciju projekta pieteikumam, kuram atbilstoši šo noteikumu 21.4 punktā noteiktajam kritērijam ir norādīts lielāks apmērs. Aģentūra, ievērojot šo noteikumu 30. punktu, veic šo pieteikumu ranžēšanu."
40.
Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:
"29. Lai pieteiktos investīciju projektu atlases kārtai, komersants iesniedz aģentūrā šādus dokumentus (turpmāk – pieteikums atlasei):
29.1. aizpildītu pieteikuma veidlapu, kurā norādīts saimnieciskās darbības veicēja nosaukums, investīciju projekta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese un klasifikācijas kods atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijai (NACE 2. red.);
29.2. investīciju projekta aprakstu. Minētajā aprakstā norāda informāciju par:
29.2.1. prioritāro investīciju projekta virzienu, kurā tiek veikti ieguldījumi, un komersanta skaidrojumu par investīciju projekta atbilstību prioritārajam investīciju projekta virzienam;
29.2.2. plānoto ieguldījumu apmēru, attiecināmo izmaksu pozīciju sarakstu, to kopējo summu un investīciju projekta īstenošanas vietu (tai skaitā kadastra nodalījuma numuru). Investīciju projekta īstenošanas vieta šo noteikumu izpratnē ir vieta, kur komersants ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus. Investīciju projektu var īstenot vairākās adresēs, ja šajās adresēs ir izvietota vienota ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ķēde;
29.2.3. investīciju projekta īstenošanas laika ietvaru, norādot būtiskākās aktivitātes, kas tiks veiktas investīciju projekta ietvaros, un to īstenošanas sākuma un beigu datumu, kā arī investīciju projekta kopējo īstenošanas laiku;
29.2.4. plānotajām darba vietām, kas tiks izveidotas investīciju projekta īstenošanas rezultātā (skaits, uzskaitījums un tajās nepieciešamās kompetences investīciju projekta īstenošanai), un par plānoto vidējo mēneša darba samaksas bruto apmēru;
29.2.5. plānoto preču vai pakalpojumu eksporta apjomu pēc investīciju projekta īstenošanas, sniedzot ziņas par plānoto preču vai pakalpojumu eksporta apjomu katrā atsevišķā gadā piecu gadu laikā pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas un plānotajiem eksporta tirgiem, kas tiks nodrošināti investīciju projekta īstenošanas rezultātā;
29.2.6. plānoto ieguldījumu apjomu pētniecībā un attīstībā uzņēmuma līmenī katrā atsevišķā gadā piecu gadu laikā pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas;
29.3. Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai starptautiskas finanšu institūcijas kredītkomitejas saistošo lēmumu par aizdevuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai, ja tāds ir saņemts."
41.
Izteikt 30.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.1. izvērtē investīciju projektu pieteikumu attiecīgajā atlases kārtā pieteikto investīciju projektu atbilstību investīciju projektu atlases kārtas nolikumam un šo noteikumu 5.8. apakšpunktam un 21., 21.1 un 28.1 punktam un pieņem lēmumu par investīciju projektiem, kas turpmāk ir izvērtējami finansējuma pieprasījumam vai kas nekvalificējas turpmākam finansējuma pieprasījuma izvērtējumam sabiedrībā "Altum";".
42.
Izteikt 31.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"31.2.1 cita finansētāja (starptautiskas finanšu institūcijas, privāta ieguldījumu fonda vai kredītiestādes) lēmumu par aizdevuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai;".
43.
Izteikt 31.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"31.4. investīciju projekta ieviešanas stadiju, proti, sabiedrība "Altum" atbalstu nepiešķir investīciju projektiem, kuri uz lēmuma par atbalsta piešķiršanu brīdi ir pabeigti vai kuru īstenošanu pilnībā finansējis komersants un cits finansētājs;".
44.
Papildināt ar 31.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"31.6. vērtējumu par komersanta lielumu, proti, sabiedrība "Altum" atbalstu piešķir komersantiem, kuri uz lēmuma par atbalsta piešķiršanu brīdi ir vidējie vai lielie komersanti;".
45.
Papildināt ar 31.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"31.7. vērtējumu par komersanta atbilstību šo noteikumu un Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasībām, proti, sabiedrība "Altum" atbalstu nepiešķir komersantiem, kas neatbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 komercdarbības atbalsta nosacījumiem attiecībā uz aizdevumu programmu."
46.
Izteikt 31.1 punktu šādā redakcijā:
"31.1 Ja komersants pirmajai atlases kārtai līdz 2022. gada 30. novembrim vai slēgtajai atlases kārtai divu mēnešu laikā pēc aģentūras lēmuma par investīciju projektiem, kas turpmāk izvērtējami finansējuma pieprasījumam, sabiedrībai "Altum" nav iesniedzis visus šo noteikumu 31. punktā (izņemot šo noteikumu 31.2. apakšpunktu) minētos dokumentus un informāciju, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par atteikumu finansēt komersanta investīciju projektu un informē par to aģentūru un komersantu."
47.
Izteikt 31.2 punktu šādā redakcijā:
"31.2 Aģentūra, ņemot vērā sabiedrības "Altum" sniegto informāciju par investīciju projektiem, kuri saņēmuši sabiedrības "Altum" lēmumu par atteikumu finansēt investīciju projektu, informē atlases kārtā nākamo augstāko novērtējumu saņēmušo pieteikuma iesniedzēju vai vairākus iesniedzējus par iespēju turpināt izvērtējumu finansējuma pieprasījumam sabiedrībā "Altum" esošā aizdevumu programmas atlases kārtā pieejamā finansējuma ietvaros. Aģentūra mēneša laikā pieņem lēmumu par šā pieteikuma apstiprināšanu atbilstoši aģentūras izveidotajam pieteikumu vērtēšanas sarakstam un informē sabiedrību "Altum" par šo lēmumu. Šajā punktā minētais atlases kārtības nosacījums neattiecas uz pirmo atlases kārtu."
48.
Papildināt ar 31.4 punktu šādā redakcijā:
"31.4 Ja komersants vai investīciju projekts neatbilst šo noteikumu un Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 2. panta 2.1 daļas nosacījumiem, sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par atteikumu finansēt komersanta investīciju projektu un informē par to aģentūru un komersantu."
49.
Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:
"32. Sabiedrība "Altum" investīciju projekta vērtēšanu uzsāk tikai pēc tam, kad ir saņemta šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minētā informācija. Sabiedrība "Altum" finansē tikai tādas darbības, kuras ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā izvērtējot komersanta investīciju projekta ilgtspēju, investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību, komersanta esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus komersanta aizdevuma kvalitātes noteikšanai. Sabiedrībai "Altum" ir tiesības neslēgt aizdevuma līgumu ar komersantu un atteikt finansējuma izmaksu, tai skaitā gadījumos, kad lēmums par atbalsta piešķiršanu jau ir pieņemts, ja sabiedrībai "Altum" kļūst zināmi apstākļi, ka komersants vai investīciju projekts vairs neatbilst šo noteikumu nosacījumiem vai finansējumu nevar izsniegt saskaņā ar sabiedrībai "Altum" saistošajiem normatīvajiem aktiem vai Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 2. panta 2.1 daļas nosacījumiem."
50.
Izteikt 33.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"33.1.1. investīciju projektam līdz 50 miljoniem euro – 30 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;".
51.
Izteikt 33.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"33.1.2. investīciju projekta daļai no 50 līdz 100 miljoniem euro –15 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;".
52.
Izteikt 33.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"33.1.3. investīciju projekta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus euro, – 0 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;".
53.
Izteikt 33.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"33.2.1. investīciju projektam līdz 50 miljoniem euro – 40 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;".
54.
Izteikt 33.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"33.2.2. investīciju projekta daļai no 50 līdz 100 miljoniem euro – 20 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;".
55.
Izteikt 33.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"33.2.3. investīciju projekta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus euro, – 0 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas."
56.
Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:
"39. Komersants finansējuma pieteikumā pamato un investīciju projekta īstenošanas laikā nodrošina darbības vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktu, ja tas vienlaikus darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs un darbībās."
57.
Izteikt 40.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
"40.13. uzsāktu investīciju projektu īstenošanai."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministre I. Indriksone