MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2011
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta pieteikumā trešajam militārās mobilitātes projektu uzsaukumam"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Konceptuāli atbalstīt Latvijas prioritāro aktivitāšu iekļaušanu Rail Baltica projekta pieteikumā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI) trešajam militārās mobilitātes projektu uzsaukumam.
3.
Satiksmes ministrijai nodrošināt Latvijas prioritāro aktivitāšu iekļaušanu Rail Baltica projekta pieteikumā EISI militārās mobilitātes finansējumam. Kopējās maksimālās Latvijas valsts budžeta saistības EISI trešā militārās mobilitātes pieteikuma ietvarā, ņemot vērā Latvijas aktivitāšu līdzfinansēšanu un pievienotās vērtības nodokļa kompensēšanu, ir 227 547 000 euro.
4.
Ņemt vērā, ka nepieciešams valsts budžeta līdzfinansējums 95 535 000 euro apmērā, kas ietilpst šā protokollēmuma 3.punktā minētajā kopējo maksimālo Latvijas valsts budžeta saistību apmērā.
5.
Ņemt vērā, ka nepieciešams valsts budžeta līdzfinansējums pievienotās vērtības nodokļa maksājuma kompensēšanai 36 477 000 euro apmērā, kas ietilpst šā protokollēmuma 3.punktā minētajā kopējo maksimālo Latvijas valsts budžeta saistību apmērā.
6.
Ņemt vērā, ka nepieciešams valsts budžeta priekšfinansējums 30% apmērā no EISI militārās mobilitātes finansējuma,  kas tiks atgriezts valsts budžetā pēc finansējuma saņemšanas no Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras, kas kopā ar Latvijas līdzfinansējumu nepārsniegs 3.punktā uzrādīto maksimālo Latvijas valsts budžeta saistību apmēru.
7.
Satiksmes ministrijai nodrošināt Finansēšanas līguma noslēgšanu ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (Climate, Innovation and Networks Executive Agency).
8.
Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija informatīvo ziņojumu par precizētām šā protokollēmuma 3.punktā atrunātajām saistībām Rail Baltica projekta īstenošanai, pēc Finansēšanas līguma noslēgšanas EISI trešās militārās mobilitātes projektu uzsaukuma ietvaros, sagatavos un iesniegs Ministru kabinetā līdz 2024.gada 30.novembrim.
9.
Šā protokollēmuma 4., 5. un 6.punktā minēto finansējumu pieprasīt no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
10.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu 2022.gada 20.septembra protokollēmumu Nr.48 76.§ 22-TA-2375.