Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-3
Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts proves uzraudzību"
27.panta 4.punktu
1.
Noteikumi nosaka maksu par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanu un kvalitātes apliecību izsniegšanu, kā arī par personiskā zīmoga reģistrāciju (turpmāk – pakalpojumi).
2.
Maksa par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" (turpmāk – birojs) sniegtajiem pakalpojumiem norādīta šo noteikumu pielikumā.
3.
Ja pakalpojumu pēc pasūtītāja pieprasījuma:
3.1.
sniedz 24 stundu laikā, maksu par pakalpojumu iekasē, piemērojot koeficientu 1,5;
3.2.
sniedz tās pašas darbdienas laikā, maksu par pakalpojumu iekasē, piemērojot koeficientu 2,0.
4.
Pēc pasūtītāja pieprasījuma, iepriekš vienojoties, pakalpojumus šo noteikumu 3.punktā minētajā laikā birojs sniedz, ja tas ir iespējams.
5.
Ja pēc metāla veida un izstrādājumu veida sašķirotu viendabīgu izstrādājumu skaits ir lielāks par 100, tad tiem izstrādājumiem, kuru skaits pārsniedz 100, maksu par pakalpojumu samazina, piemērojot koeficientu 0,8.
6.
Ja dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu provēšana vai zīmogošana notiek pasūtītāja valdījumā esošās telpās, ir integrēta ražošanas tehnoloģiskajā ciklā vai tiek izmantoti pasūtītāja resursi, maksu par dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu var samazināt, piemērojot koeficientu, ne zemāku par 0,4.
7.
Maksu par pakalpojumiem samaksā pirms provētā un zīmogotā izstrādājuma, kvalitātes apliecības vai testēšanas pārskata saņemšanas.
8.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumus Nr.1526 "Noteikumi par maksu par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanu un kvalitātes apliecību izsniegšanu, kā arī par personiskā zīmoga reģistrāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203.nr.).
9.
Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumus Nr.1526 "Noteikumi par maksu par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanu un kvalitātes apliecību izsniegšanu, kā arī par personiskā zīmoga reģistrāciju".
10.
Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 24.septembra
noteikumiem Nr.
936
Maksa par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" sniegtajiem pakalpojumiem

 

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

 1. Dārgmetālu izstrādājumu un to komplektējošo daļu provēšana (bez zīmogošanas)

 1.1. zelta, platīna un pallādija izstrādājumu un to komplektējošo daļu provēšana – rūpnieciski izgatavotu izstrādājumu partijas bez pārklājuma

 1.1.1.

vidējais svars līdz 3 g (neieskaitot)

 100 g

 34,15

7,17

41,32

 1.1.2.

 vidējais svars 3 g un lielāks

 100 gab.

102,45

21,51

123,96

 1.2. zelta, platīna un pallādija izstrādājumu un to komplektējošo daļu provēšana – individuāli izgatavoti vai iesniegti izstrādājumi vai izstrādājumu partijas ar pārklājumu

 1.2.1.

vidējais svars līdz 3 g (neieskaitot)

 100 g

45,53

9,56

55,09

 1.2.2.

 vidējais svars 3 g un lielāks

 100 gab.

136,60

28,68

165,28

 1.3. sudraba izstrādājumu un to komplektējošo daļu provēšana – rūpnieciski izgatavotu izstrādājumu partijas bez pārklājuma

 1.3.1.

 vidējais svars līdz 6 g (neieskaitot)

 100 g

9,96

2,09

12,05

 1.3.2.

 vidējais svars 6 g un lielāks

 100 gab.

59,76

12,55

72,31

 1.4. sudraba izstrādājumu un to komplektējošo daļu provēšana – individuāli izgatavoti vai iesniegti izstrādājumi vai izstrādājumu partijas ar pārklājumu

 1.4.1.

 vidējais svars līdz 6 g (neieskaitot)

 100 g

21,35

4,48

25,83

 1.4.2.

 vidējais svars 6 g un lielāks

 100 gab.

128,06

26,89

154,95

 1.5. minimālā maksa par dārgmetālu izstrādājumu partijas provēšanu

 izstrādājumu partija

2,84

0,60

3,44

 1.6. papildu maksa par tādu izstrādājumu provēšanu, kuri nav sašķiroti pēc metāla un izstrādājuma veida vai ir atsevišķi iepakoti

 gab.

0,14

0,03

0,17

 2. Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošana

 2.1.

 dārgmetālu izstrādājumu mehāniskā zīmogošana (katrs proves vai papildu proves zīmogs)

 100 gab.

9,96

2,09

12,05

 2.2.

 dārgmetālu izstrādājumu proves zīmogu lāzergravēšana (katrs proves vai papildu proves zīmogs)

 100 gab.

28,45

5,98

34,43

 3. Obligāti provējamo dārgakmeņu (dimantu (briljantu), safīru, smaragdu un rubīnu) izstrādājumu provēšana un kvalitātes apliecību izsniegšana

 3.1.

 izstrādājumi, kuros ir iestrādāti obligāti provējamie dārgakmeņi ar vienu nosaukumu

 gab.

2,30

0,48

2,78

 3.2.

 izstrādājumi, kuros ir iestrādāti obligāti provējamie dārgakmeņi ar dažādiem nosaukumiem

 gab.

3,45

0,72

4,17

 4. Personiskā zīmoga reģistrācija

 4.1.

 saimnieciskās darbības veicēja personiskā zīmoga pirmreizējā reģistrācija*

 gab.

28,46

 0,00

28,46

 4.2.

 saimnieciskās darbības veicēja personiskā zīmoga pārreģistrācija*

 gab.

7,11

 0,00

7,11

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.