Noteikumu konsolidētā versija

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
24-TA-143
Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar 
Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu
1.
Noteikumi nosaka Veselības inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
2.
Veselības inspekcija maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (​pielikums).
3.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumus Nr. 675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 169. nr.; 2016, 149. nr.; 2017, 143. nr.; 2018, 101. nr.).
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 11. janvāra
noteikumiem Nr.
24
Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)

Cena ar PVN

(euro)

1. Nosacījumu sagatavošana higiēnas prasību ievērošanai projektēšanas stadijā (pakalpojums nav obligāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiek sniegts pēc būvniecības ierosinātāja brīvprātīga pieprasījuma, tai skaitā ja tiek paredzētas atkāpes no normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām)
1.1.

dzīvoklim, vienģimenes mājai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībai

nosacījums

32,30 6,78 39,08
1.2.

daudzdzīvokļu mājai

nosacījums

51,32 10,78 62,10
1.3.

publiskai būvei

nosacījums

64,01 13,44 77,45
1.4.

publiskai telpai

nosacījums

51,32 10,78 62,10
1.5.

ražošanas ēkai

nosacījums

89,32 18,76 108,08
1.6.

ražošanas telpai

nosacījums

51,32 10,78 62,10
1.7.

inženierbūvei

nosacījums

57,65 12,11 69.76
1.8.

angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei

nosacījums

51,32 10,78 62,10
1.9.

citam šajā punktā neminētam objektam

nosacījums

57,65 12,11 69,76
2.

Projekta higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana

2.1. dzīvojamām ēkām un telpām
2.1.1. daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām atzinums 209,73 44,04 253,77
2.1.2. individuālajām dzīvojamām mājām, viensētām, dzīvokļiem atzinums 159,05 33,40 192,45
2.2. publiskai ēkai, ražošanas objektam
2.2.1.

ar platību līdz 250 m2

atzinums 76,65 16,10 92,75
2.2.2. ar platību no 251 m2 līdz 500 m2 atzinums 95,66 20,09 115,75
2.2.3. ar platību no 501 m2 līdz 1000 m2 atzinums 159,05 33,40 192,45
2.2.4. ar platību no 1001 mlīdz 5000 m2 atzinums 184,38 38,72 223,10
2.2.5. ar platību no 5001 m2 līdz 10 000 m2 atzinums 260,45 54,69 315,14
2.2.6.

ar platību vairāk par 10 001 m2

atzinums 323,81 68,00 391,81
2.3. inženierbūvei, inženiertīkliem atzinums 83,00 17,43 100,43
2.4. atkāpes saskaņošana no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām1 atzinums 83,00 0,00 83,00
2.5. citam šajā punktā neminētam objektam atzinums 70,31 14,77 85,08
3. Atzinuma sagatavošana par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai1
3.1. dzīvoklim, individuālai dzīvojamai ēkai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībai
3.1.1. ar platību līdz 200 m2 atzinums 91,33 0,00 91,33
3.1.2. ar platību no 201 m2 līdz 1000 m2 atzinums 104,00 0,00 104,00
3.1.3. ar platību vairāk par 1001 m2 atzinums 110,34 0,00 110,34
3.2.

daudzdzīvokļu mājai

atzinums 173,73 0,00 173,73
3.3. publiskai būvei, ražošanas objektam
3.3.1. ar platību līdz 250 m2 atzinums 91,33 0,00 91,33
3.3.2. ar platību no 251 m2 līdz 500 m2 atzinums 97,67 0,00 97,67
3.3.3.

ar platību no 501 m2 līdz 1000 m2

atzinums 123,01 0,00 123,01
3.3.4.

ar platību no 1001 m2 līdz 10 000 m2

atzinums 199,06 0,00 199,06
3.3.5. ar platību vairāk par 10 001 m2 atzinums 262,43 0,00 262,43
3.4. inženierbūvei un komunikāciju tīklam
3.4.1. autostāvvietai līdz 49 automašīnām atzinums 72,33

0,00

72,33
3.4.2.

autostāvvietai no 50 automašīnām

atzinums 84,99

0,00

84,99
3.4.3. angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei atzinums 97,68

0,00

97,68
3.4.4. ceļu inženierkomunikācijai atzinums 97,68

0,00

97,68
3.4.5. ūdensvadu un kanalizācijas tīklam un būvei atzinums 84,99

0,00

84,99
3.5. citam šajā punktā neminētam objektam atzinums 84,99

0,00

84,99
4. Higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana objektiem, kam normatīvajos aktos nav noteiktas higiēnas prasības (pakalpojums nav obligāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiek sniegts pēc objekta īpašnieka brīvprātīga pieprasījuma, izņemot attiecībā uz šā pielikuma 4.5. apakšpunktā noteiktajiem objektiem)
4.1.

ražošanas, tirdzniecības objektam, publiskai būvei vai telpām

4.1.1.

ar platību līdz 500 m2

atzinums 78,69 16,52 95,21
4.1.2.

ar platību vairāk par 501 m2

atzinums 91,33 19,18 110,51
4.2.

šahtveida akai

atzinums 34,32 7,21 41,53
4.3. dzīvojamai mājai, dzīvoklim atzinums 46,98 9,87 56,85
4.4. inženiertehniskai būvei atzinums 78,69 16,52 95,21
4.5. bērnu nometnēm1 (Jaunsardzes centra rīkotajām nometnēm atzinumu sniedz bez maksas)
4.5.1.

dienas nometnes ar dalībnieku skaitu līdz 20

atzinums 46,98 0,00 46,98
4.5.2.

dienas nometnes ar dalībnieku skaitu vairāk par 20

atzinums 53,33 0,00 53,33
4.5.3.

diennakts nometnes ar dalībnieku skaitu līdz 20

atzinums 59,65 0,00 59,65
4.5.4.

diennakts nometnes ar dalībnieku skaitu vairāk par 20 

atzinums 66,00 0,00 66,00
5.

Atzinuma sagatavošana par fizikālo faktoru (troksnis, elektromagnētiskie lauki) iespējamo līmeņu aprēķiniem

atzinums 44,97 9,44 54,41
6. Kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecības vai kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecības izsniegšana1
6.1.

kravas kuģim ar kravnesību līdz 500 GT (gross tons)

apliecība 142,01 0,00 142,01
6.2. kravas kuģim ar kravnesību no 501 līdz 5000 GT (gross tons) apliecība 186,38

0,00

186,38
6.3. kravas kuģim ar kravnesību vairāk nekā 5001 GT (gross tons) apliecība 224,37

0,00

224,37
6.4. pasažieru prāmim/kuģim apliecība 211,73

0,00

211,73
7. Atzinuma sagatavošana par kuģa attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti1 atzinums 59,65

0,00

59,65
8. Atzinums par vietas izvēli1
8.1. dzeramā ūdens urbumam atzinums 46,99

0,00

46,99
8.2.

citam objektam

atzinums 53,33

0,00

53,33
9. Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās, ķīmiskās un fizikālās testēšanas rezultātiem atzinums 19,64 4,12 23,76
10.

Brīvās tirdzniecības sertifikāta izsniegšana kosmētikas līdzekļu eksportam1

10.1. par sertifikāta izsniegšanu sertifikāts 44,99 0,00 44,99
10.2.

par eksportējamā kosmētikas līdzekļa ar individuāla Kosmētikas līdzekļu paziņošanas portāla numura iekļaušanu sertifikātā

ieraksts par vienu produktu 0,51 0,00 0,51
11. Parauga ņemšana higiēniskajiem un mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem pēc personas pieprasījuma
11.1. dzeramajam ūdenim paraugs 28,41 5,97 34,38
11.2. atklāto ūdenstilpju ūdenim paraugs 27,74 5,83 33,57
11.3. kuģa notekūdeņiem paraugs 37,95 7,97 45,92
11.4. cita veida paraugam paraugs 27,52 5,78 33,30
12.

Produkta higiēnas novērtējums un dokumenta noformēšana (pakalpojums nav noteikts normatīvajos aktos un tiek sniegts pēc personas brīvprātīga pieprasījuma)

novērtējums 76,74 16,12 92,86
13. Studentu prakses vadīšana1 akadēmiskā stunda 4,25 0,00 4,25
14.

Seminārs par Veselības inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem (pēc klienta pieprasījuma)1

akadēmiskā stunda 37,91 0,00 37,91
15. Kosmētikas līdzekļu labas ražošanas prakses sertifikāts kosmētikas līdzekļu ražotājiem Latvijā eksportam uz trešajām valstīm1 apliecinājums 196,07 0,00 196,07
16.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības izsniegšana1

apliecība 11,97 0,00 11,97
17.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības vai ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības dublikāta izsniegšana1

dublikāts 10,11 0,00 10,11
18.

Paraugu atlase cigarešu emisiju testēšanai1

paraugs 25,93 0,00 25,93
19.

Pirmreizēji sniegtās informācijas apstrāde1 par tabakas izstrādājumiem, tabakas aizstājējproduktiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem un katras jaunas pievienotas prezentācijas apstrāde, ja prezentācijā iekļautais zīmola un apakš zīmola nosaukums atšķiras no pirmreizēji sniegtās informācijas

izstrādājums 125,50 0,00 125,50
20.

Ikgadēja sniegtās informācijas apstrādepar tabakas izstrādājumiem, tabakas aizstājējproduktiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem

izstrādājums 78,49 0,00 78,49
21.

Aizliegtu vai ierobežotu piedevu un aromatizētāju klātbūtnes tabakas izstrādājumos, tabakas aizstājējproduktos un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumos,  raksturīgā aromāta cigaretēs, tinamajā tabakā vai karsējamās tabakas izstrādājumā, kancerogēnu, mutagēnu, reproduktīvai sistēmai toksisku piedevu un piedevu, kas ievērojami vai izmērāmi palielina attiecīgā tabakas izstrādājuma, tabakas aizstājējprodukta un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidruma toksisko vai atkarību izraisošo ietekmi,  novērtējums1, 2

izstrādājums 61,20 0,00 61,20

 

Piezīmes.

 

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

 

2 Cenā netiek iekļauti izdevumi, kas saistīti ar tabakas izstrādājumu un tabakas aizstājējproduktu testēšanu akreditētā laboratorijā saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums 3. panta sesto daļu.