Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 749
Rīgā 2022. gada 29. novembrī (prot. Nr. 61 14. §)
21-TA-262
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 43.1 panta otro daļu,
Medību likuma 15.panta otro daļu, 23.panta pirmo daļu un
29.panta septītās daļas 4.punktu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 32. nr.; 2015, 96. nr.; 2018, 251. nr.; 2021, 237. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.1. par apliecinājuma izsniegšanu koku ciršanai (vienā apliecinājumā iekļaujot ne vairāk kā trīs viena ciršu veida cirsmas):
2.1.1. galvenajā cirtē, izņemot šo noteikumu 2.1.2. apakšpunktā minēto, ja cirsmu platība ir:
2.1.1.1.  0,5 hektāri vai mazāka, – 30,00 euro;
2.1.1.2.  0,51 līdz 1,00 hektārs, – 50,00 euro;
2.1.1.3. lielāka par 1,00 hektāru, – 70,00 euro;
2.1.2. kopšanas cirtē (izņemot kopšanas cirtē jaunaudzēs) vai izlases cirtē (ja mežaudzes šķērslaukums ar cirti netiek samazināts zem kritiskā šķērslaukuma), ja cirsmu platība ir:
2.1.2.1. 1,00 hektārs vai mazāka, – 20,00 euro;
2.1.2.2. lielāka par 1,00 hektāru, – 30,00 euro;
2.1.3. sanitārajā cirtē, kopšanas cirtē jaunaudzēs un rekonstruktīvajā cirtē – 5,00 euro;
2.1.4. pārējās cirtēs – 30,00 euro;"
1.2.
izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.2. par meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta izsniegšanu – 15,00 euro;"
1.3.
izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.3. par atļaujas izsniegšanu meža reproduktīvā materiāla ievešanai – 50,00 euro;"
1.4.
izteikt 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.4. par Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegšanu – 15,00 euro;"
1.5.
izteikt 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.5. par atzinuma izsniegšanu mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu – 15,00 euro.";
1.6.
izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.1. par mednieku eksāmenu teorijā – 35,00 euro;"
1.7.
izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.2. par mednieku eksāmenu šaušanā (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas) – 25,00 euro;"
1.8.
izteikt 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.3. par medību vadītāja eksāmenu – 35,00 euro;"
1.9.
izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.4. par mednieka apliecības izsniegšanu – 20,00 euro;"
1.10.
izteikt 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.5. par medību vadītāja apliecības izsniegšanu – 20,00 euro;"
1.11.
izteikt 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.6. par mednieka sezonas kartes izsniegšanu – 30,00 euro;"
1.12.
izteikt 3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.7. par medību atļaujas izsniegšanu: 
3.7.1. jebkura dzimuma un vecuma aļņa (Alces alces), aļņu buļļa un staltbriežu (Cervus elaphus) buļļa nomedīšanai – 15,00 euro;
3.7.2. staltbriežu (Cervus elaphus) govs vai teļa, aļņu (Alces alces) govs vai teļa, medņa (Tetrao urogallus), rubeņa (Tetrao tretrix) un vilka nomedīšanai (Canis lupus) – 7,50 euro;"
1.13.
izteikt 3.8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.8.1. ja atļaujas derīguma termiņš ir viena diena, – 30,00 euro;"
1.14.
izteikt 3.8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.8.2. ja atļaujas derīguma termiņš nav ilgāks par 10 dienām, – 70,00 euro;"
1.15.
izteikt 3.8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.8.3. ja atļauja derīga visu medību sezonu, – 200,00 euro.";
1.16.
izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I, II vai III invaliditātes grupu, valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošajiem, personām no 16 līdz 18 gadiem un daudzbērnu ģimenēm piemēro atvieglojumu valsts nodevai par mednieku sezonas kartes izsniegšanu un nosaka valsts nodevas likmi 15,00 euro apmērā.";
1.17.
papildināt ar 9.1 punktu šādā redakcijā:
"9.1 Laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. martam par šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētās mednieka sezonas kartes izsniegšanu piemēro šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minēto nodevas likmi un  5. punktā minētos atvieglojumus atbilstoši līdz 2022. gada 31. decembrim spēkā esošajai šo noteikumu redakcijai."
2.
Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs K. Gerhards