Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 247
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 13. §)
23-TA-3222
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 13. panta pirmo, otro, 2.1, ceturto, piekto un sesto daļu,
20. panta astoto daļu, 20.1 panta trešo un ceturto daļu, 20.2 panta piekto daļu un 23. panta pirmo, 1. un otro daļu,
likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38. panta otro daļu,
Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 6. panta devīto daļu
un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 8.panta otro daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 145. nr.; 2011, 52., 157., 205. nr.; 2012, 48., 161. nr.; 2013, 37., 224. nr.; 2014, 6., 72., 190. nr.; 2015, 61. nr.; 2016, 67., 220. nr.; 2017, 26., 52., 254. nr.; 2020, 119. nr.; 2021, 248. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.1. par personām, kuras uzsāk darbu, – ne vēlāk kā vienu stundu, bet ne ātrāk kā mēnesi, pirms persona uzsāk darbu;".
2.
Izteikt 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.2. par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteikto darba ņēmēja statusu, tai skaitā par darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu, atvaļinājums sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz trim gadiem adopciju vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas (tai skaitā atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns), par darbiniekiem, kuri atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējiem, kuri ir atstādināti no darba bez darba algas saglabāšanas, – ne vēlāk kā trīs darbdienas, bet ne ātrāk kā mēnesi pirms statusa maiņas vai zaudēšanas."
3.
Izteikt 8.7 punktu šādā redakcijā:
"8.7 Ja darba devējs ir likvidēts un Valsts ieņēmumu dienestā nav iesniedzis ziņas par darba ņēmēja statusa zaudēšanu vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības izbeigšanu un tas ir stājies spēkā, Valsts ieņēmumu dienests reģistrē personai (darba ņēmējam) darba ņēmēja statusa zaudēšanu (ziņu kods – 29) ar datumu, kad darba devējs ir likvidēts vai ir stājies spēkā Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības izbeigšanu. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Fizisko personu reģistrā iekļautajām ziņām par personas miršanu, reģistrē darba ņēmēja statusa zaudēšanu (ziņu kods – 29) ar darba ņēmēja miršanas datumu."
4.
Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
"10. Ja darba ņēmējam nav Fizisko personu reģistra piešķirtā personas koda, darba devējs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmēju, norāda tā dzimšanas datus (datums, mēnesis, gads). Valsts ieņēmumu dienests šādam darba ņēmējam piešķir unikālu reģistrācijas numuru, kuru paziņo darba devējam turpmākajai izmantošanai normatīvajos aktos noteiktās informācijas iesniegšanai par attiecīgo darba ņēmēju."
5.
Izteikt 25.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"25.6. par darba ņēmējiem, kuri tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā vai kuri tiek nodarbināti, atrodoties izmeklēšanas cietumā, un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu;".
6.
Izteikt 25.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"25.7. par darba ņēmējiem, kuri tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā vai kuri tiek nodarbināti, atrodoties izmeklēšanas cietumā, un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai (darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem);".
7.
Izteikt 30.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.2. darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) – ja saskaņā ar tiesas spriedumu, tiesas lēmumu par izlīguma apstiprināšanu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu personai ir izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi. Ienākumus un obligātās iemaksas precizē, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem un darba devēja ziņojumus par tiem pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas. Aizpilda 3. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 10. aili;".
8.
Izteikt 30.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.7. darba devējs – novēršot Valsts ieņēmumu dienesta paziņojumā par nodokļu kontroles uzsākšanu norādītās neatbilstības paziņojumā norādītajā termiņā vai saņemot Valsts ieņēmumu dienesta paziņojumu par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu."
9.
Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:
"32. Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu darba devēja ziņojumā norāda darba devēji, kuriem saskaņā ar Maksātnespējas likumu var pasludināt juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesu vai saskaņā ar Kredītiestāžu likumu var pasludināt kredītiestādes maksātnespēju, ja darba devējs ir kredītiestāde, par darbiniekiem, ar kuriem attiecīgajiem darba devējiem saskaņā ar Darba likumu ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības."
10.
Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
11.
Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
Ministru prezidente E. Siliņa
Labklājības ministrs U. Augulis
1.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr.
247

"1. pielikums

Ministru kabineta

2010.gada 7.septembra

noteikumiem Nr. 827


Ziņas par darba ņēmējiem


Nodokļu maksātāja kods

 


 

(darba devēja, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds)


 

Nr.

p. k.

Personas kods
(ja nav personas koda, reģistrācijas numurs un personas dzimšanas dati)

Vārds, uzvārds

Datums, mēnesis, gads (dd.mm.gggg.)

Ziņu kods

Valsts kods1

Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram

1

2

3

4

5

6

7


 

 

 

 

 

 


 

Ziņu kods un tā atšifrējums

Nr.
p. k.
Ziņu kods Atšifrējums
1. 11 Darba ņēmēja statusa iegūšana
2. 14 Darba ņēmēja statusa iegūšana, ja persona tiek nodarbināta brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā vai tiek nodarbināta, atrodoties izmeklēšanas cietumā
3. 21 Darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja uzteikumu
4. 22 Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba ņēmēja pārkāpumu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuros noteikta personu atbrīvošana no darba
5. 23 Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba devēja vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja likvidāciju
6. 24 Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar nespēju veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ
7. 25 Darba ņēmēja statusa zaudēšana citos gadījumos
8. 40 Datums, ar kuru darba ņēmējam ir piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums, atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns
9. 41 Datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, pēc atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns
10. 50 Datums, ar kuru darba ņēmējam ir piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas
11. 51 Datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas
12. 61 Darba ņēmēja statusa iegūšana, ja persona tiek nodarbināta sezonas rakstura darbos
13. 71 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš uzsāk darbu ārvalstīs
14. 72 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš izbeidz darbu ārvalstīs
15. 81 Fiziska persona, ar kuru ir noslēgts uzņēmuma līgums
16. 82 Fiziska persona, ar kuru ir izbeigts uzņēmuma līgums
17. 29 Darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam vai sakarā ar darba devēja likvidāciju, ja Valsts ieņēmumu dienestā nav iesniegtas ziņas par darba ņēmēja statusa zaudēšanu, vai Valsts ieņēmumu dienesta pieņemto lēmumu par kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības izbeigšanu, vai Valsts ieņēmumu dienestā saņemto ziņu par personas nāvi
18. PM Darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa
19. 91 Datums, ar kuru darba ņēmējam ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu vai atvaļinājums sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopciju
20. 92 Datums, ar kuru darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atvaļinājuma sakarā ar bērna piedzimšanu vai pēc atvaļinājuma sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopciju

21.

26

Darba ņēmēja statusa zaudēšana, ja persona nav uzsākusi darbu
22. 53 Datums, ar kuru darba ņēmējs atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas
23. 54 Datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc dīkstāves, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atstādināšanas no darba bez darba algas saglabāšanas  
24. 55 Darba ņēmējs, kurš sācis sociālo pakalpojumu sniegšanu un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija
25. 56 Darba ņēmējs, kurš vairs nesniedz sociālos pakalpojumus un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija

Amats ___________________________________________________________
 

Vārds, uzvārds ____________________________________________________

Paraksts2 _______________________

Datums2 ________________________

Tālruņa numurs ____________________

Piezīmes.

1. 1 Aizpilda tikai darba devējs – Latvijas rezidents – par personām, kas uzsāk vai beidz algoto darbu ārvalstīs atbilstoši šo noteikumu 8.2 punktam.

2. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. Pielikumā nenorāda ziņas par darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam vai adoptētājam, vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu.

4. Iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu, piemēro to darba ņēmēju statusu, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem."

2.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr.
247