Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 320
Rīgā 2023. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 29 18. §)
23-TA-850
Par nekustamā īpašuma ''Senlejas'' Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta ''Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve ''Rail Baltica'' koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu'' īstenošanai
1.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma ''Senlejas'' (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 009 0041) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 009 0041) daļu 3,0445 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Codes pagastā, Bauskas novadā, kas nepieciešama projekta ''Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve ''Rail Baltica'' koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu'' īstenošanai.
2.
Satiksmes ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamā īpašuma daļu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;
2.2.
izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētās nekustamā īpašuma daļas pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no līdzekļiem, kas paredzēti akciju sabiedrības ''RB Rail'' un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2015. gada 24. novembrī noslēgtajā līgumā par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas ''Rail Baltica'' projekta attīstībai.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
Satiksmes ministrs J. Vitenbergs