Noteikumu konsolidētā versija

23-TA-1239
Noteikumi par atliktajām piegādēm
Izdoti saskaņā ar Mobilizācijas likuma 9.panta 5.punktu
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
materiālo resursu un pakalpojumu veidus atliktajām piegādēm;
1.2.
atlikto piegāžu plānošanas un izpildes kārtību.
2.
Atliktajām piegādēm plāno šādus materiālo resursu veidus:
2.1.
(Svītrots)
2.2.
zāles, medicīnas ierīces, individuālie aizsardzības līdzekļi un apģērbs, sakaru un materiāltehniskā nodrošinājuma līdzekļi medicīniskām vajadzībām;
2.3.
dezinfekcijas ierīces un līdzekļi;
2.4.
veterinārās zāles, medicīniskās preces;
2.5.
pārtikas produkti;
2.6.
energoresursi;
2.7.
civilās aizsardzības ekipējums un speciālais inventārs;
2.8.
Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildei nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi;
2.9.
materiāltehniskie līdzekļi satiksmes un elektronisko sakaru tīklu darbības nodrošināšanai.
3.
Atliktajām piegādēm plāno šādus pakalpojumu veidus:
3.1.
neatliekamā medicīniskā palīdzība un ārstniecība;
3.2.
pretepidēmijas pasākumi;
3.3.
apdraudējuma situācijā esošo iedzīvotāju ēdināšana, izmitināšana un sadzīves apstākļu nodrošināšana;
3.4.
transports un elektroniskie sakari;
3.5.
valsts civilās aizsardzības mobilizējamo formējumu personāla sadzīves un formējumu darbības nodrošināšana;
3.6.
Nacionālo bruņoto spēku personāla sadzīves un vienību darbības nodrošināšana;
3.7.
būvniecības un citu inženiertehnisko darbu izpilde.
4.
Materiālo resursu un pakalpojumu veidus atliktajām piegādēm plāno, pamatojoties uz apdraudējuma novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidācijas plāniem, kas izstrādāti, ņemot vērā ministriju kompetencē esošo nozaru apdraudējuma prognozi. Līgumu slēgšanu nodrošina:
4.1.
Aizsardzības ministrija:
4.1.1.
par Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildei nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem;
4.1.2.
par pakalpojumiem, kas saistīti ar Nacionālo bruņoto spēku personāla sadzīves un vienību darbības nodrošināšanu;
4.2.
Ekonomikas ministrija:
4.2.1.
(Svītrots)
4.2.2.
par energoresursiem;
4.2.3.
par pakalpojumiem, kas saistīti ar būvniecības un citu inženiertehnisko darbu izpildi;
4.3.
Iekšlietu ministrija un citas ministrijas, kā arī to padotībā esošās iestādes, kuras veido mobilizējamos civilās aizsardzības formējumus:
4.3.1.
par civilās aizsardzības formējumu ekipējumu un speciālo inventāru;
4.3.2.
par pakalpojumiem, kas saistīti ar mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu personāla sadzīves un formējumu darbības nodrošināšanu;
4.4.
Satiksmes ministrija:
4.4.1.
par materiāltehniskajiem līdzekļiem ministrijas atbildībā esošās satiksmes un elektronisko sakaru tīklu darbības nodrošināšanai;
4.4.2.
par transporta un elektronisko sakaru pakalpojumiem;
4.5.
Veselības ministrija:
4.5.1.
par zālēm, medicīnas ierīcēm, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, sakaru un materiāltehniskā nodrošinājuma līdzekļiem medicīniskām vajadzībām;
4.5.2.
par dezinfekcijas ierīcēm un līdzekļiem;
4.5.3.
par pakalpojumiem, kas saistīti ar neatliekamo medicīnisko palīdzību, ārstniecību un pretepidēmijas pasākumiem;
4.6.
Zemkopības ministrija:
4.6.1.
par pārtikas produktiem;
4.6.2.
par veterinārajām zālēm, medicīniskajām precēm un dezinfekcijas līdzekļiem;
4.6.3.
par pakalpojumiem, kas saistīti ar pretepidēmijas pasākumiem.
5.
Atliktās piegādes plāno, ja:
5.1.
nav izveidotas valsts materiālās rezerves vai nav ekonomiski lietderīgi tās veidot;
5.2.
valsts tautsaimniecība nevar nodrošināt Nacionālos bruņotos spēkus, valsts civilās aizsardzības sistēmu, kā arī tautsaimniecībai svarīgus objektus un iedzīvotājus ar nepieciešamajiem materiālajiem resursiem un pakalpojumiem.
6.
Atlikto piegāžu materiālo resursu un pakalpojumu veidus nodrošina, slēdzot attiecīgus līgumus par materiālajām piegādēm starp pasūtītāju un piegādātāju. Slēdzot līgumus par materiālajām piegādēm, ievēro likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” prasības.
7.
Atlikto piegāžu līgumos iekļauj šādu informāciju:
7.1.
pasūtītāja nosaukums;
7.2.
piegādātāja nosaukums;
7.3.
preču, materiālu vai pakalpojumu saņēmējs;
7.4.
iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības, tehniskie rādītāji un cita nepieciešamā informācija, kas raksturo iepirkuma priekšmetu;
7.5.
samaksas kārtība;
7.6.
izpildes nosacījumi (termiņi, vieta, transports);
7.7.
līgumslēdzēju pušu atbildība par līguma izpildi;
7.8.
līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma.
8.
Atlikto piegāžu līgumos var paredzēt atlīdzību līguma izpildītājam par gatavību pildīt līgumu un iespējamiem zaudējumiem, ja līgums tiek pildīts steidzamības kārtībā.
9.
Piegādājot materiālus un saņemot pakalpojumus saskaņā ar atlikto piegāžu līgumiem, valsts apdraudējuma gadījumā piemērojama ārpuskārtas robežsardzes un muitas kontrole.
10.
Samaksu par gatavību piegādāt materiālos resursus un sniegt pakalpojumus saskaņā ar atlikto piegāžu līgumiem veic no attiecīgās valsts institūcijas budžeta līdzekļiem, kas paredzēti mobilizācijas gatavības nodrošināšanai.
11.
Par materiālajiem resursiem un pakalpojumiem, kuri saņemti saskaņā ar atlikto piegāžu līgumiem, samaksu veic no attiecīgās valsts institūcijas budžeta līdzekļiem pēc attiecīgo materiālo resursu piegādes un pakalpojumu saņemšanas.
12.
Atlikto piegāžu līgumu izpildi kontrolē iestādes, kuras slēgušas līgumus.
13.
Atlikto piegāžu līgumus sāk īstenot, ja tiek izsludināta mobilizācija.