Rīkojuma konsolidētā versija

22-TA-2735
Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)
1.
Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 47.0 versijā projekta "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2. kārta)" (turpmāk – projekts) aprakstu un paredzēt projekta izmaksas 1 035 419 euro apmērā.
2.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Labklājības ministriju iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.
3.
Finansēt projektu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.
4.
Noteikt, ka Labklājības ministrija ir atbildīga par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.
5.
Pēc projekta pabeigšanas, sākot ar 2024. gadu, noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 63 597 euro gadā, pieprasot finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.
Atbalstīt  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 47.0 versijā iekļautā projekta konsolidēto aprakstu (kopsavilkumu).