Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 57
Rīgā 2023. gada 7. februārī (prot. Nr. 6 23. §)
22-TA-1823
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.3.i. investīcijas "Pilnveidota veloceļu infrastruktūra" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta pirmo un otro daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno un uzrauga Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.3.i. investīciju "Pilnveidota veloceļu infrastruktūra" (turpmāk – investīcija):
1.1.
investīcijas mērķi un mērķa grupu;
1.2.
sasniedzamos rādītājus;
1.3.
pieejamo finansējumu un atbalsta veidu;
1.4.
finansējuma saņēmējus, investīcijas ieviešanā iesaistītās institūcijas, to pienākumus un atbildību;
1.5.
atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.6.
projektu īstenošanas nosacījumus;
1.7.
atbalsta piešķiršanas kārtību.
2.
Investīcijas mērķis ir vienotas, nepārtrauktas maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveide Rīgas metropoles areālā – Rīgas valstspilsētā un Pierīgā –, lai nodrošinātu "zaļās" mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un radītu priekšnosacījumus arī vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai, dot pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā reģiona iedzīvotājiem.
3.
Investīcijas mērķa grupa ir satiksmes dalībnieki un iedzīvotāji.
4.
Investīcijas īstenošanas teritorija ir Rīgas valstspilsēta un Pierīga.
5.
Uzraudzības rādītājs – līdz 2024. gada 31. decembrim parakstīti iepirkuma līgumi par kopējo veloinfrastruktūru tādā garumā, kāds jāizbūvē no jauna vai jāpārbūvē saskaņā ar investīciju.
6.
Investīcijas mērķa sasniedzamais kvantitatīvais rādītājs – līdz 2026. gada 31. maijam jaunizbūvētas vai atjaunotas veloinfrastruktūras garums Rīgas pilsētā un Pierīgā (daļa no Rīgas metropoles areāla) ir 60 km šādos prioritāros koridoros:
6.1.
Rīga–Carnikava, tai skaitā Ādažu novadā, – vismaz 11 km;
6.2.
Rīga–Ulbroka, tai skaitā:
6.2.1.
Rīgas pilsētā – vismaz 3 km;
6.2.2.
Ropažu novadā – vismaz 9 km;
6.3.
Rīga–Ķekava, tai skaitā:
6.3.1.
Rīgas pilsētā – vismaz 5 km;
6.3.2.
Ķekavas novadā – vismaz 16,5 km;
6.4.
Rīga–Babīte–Piņķi, tai skaitā:
6.4.1.
Rīgas pilsētā – vismaz 6,5 km;
6.4.2.
Mārupes novadā – vismaz 4,5 km;
6.5.
Rīga–Mārupe, tai skaitā Mārupes novadā, – vismaz 4,5 km.
7.
Investīcijai pieejamais kopējais Atveseļošanas fonda finansējums ir 34 514 008 euro, tai skaitā:
7.1.
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai – 21 184 730 euro;
7.2.
Ropažu novada pašvaldībai – 3 296 748 euro;
7.3.
Ķekavas novada pašvaldībai – 3 250 910 euro;
7.4.
Mārupes novada pašvaldībai – 2 877 000 euro;
7.5.
Ādažu novada pašvaldībai – 3 904 620 euro.
8.
Par investīcijas īstenošanu atbildīgā nozares ministrija ir Satiksmes ministrija (turpmāk – ministrija).
9.
Atbalsta sniedzējs saskaņā ar šiem noteikumiem ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – aģentūra).
10.
Atbalsts tiek sniegts granta veidā, ievērojot, ka:
10.1.
paredzētajā termiņā ir sasniegts projektā paredzētais kvantitatīvais rādītājs;
10.2.
projektā nedrīkst būt iekļautas darbības, kas ir uzsāktas pirms 2020. gada 1. februāra un kas ir pabeigtas līdz 2021. gada 13. jūlijam.
11.
Atveseļošanas fonda atbalsta intensitāte ir 100 %.
12.
Investīcijas īstenošanā ir ierobežots pretendentu loks.
13.
Finansējuma saņēmēji ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kā arī Ropažu, Ķekavas, Mārupes un Ādažu novada pašvaldības. Katrs finansējuma saņēmējs iesniedz vienu projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajam rādītājam un šo noteikumu 7. punktā minētajam pieejamajam Atveseļošanas fonda finansējumam.
14.
Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai nepieciešamās informācijas iesniegšanu nodrošina Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – Vadības informācijas sistēma).
II.Atbalsta piešķiršanas kārtība
15.
Ministrija pēc šo noteikumu spēkā stāšanās 10 darbdienu laikā nosūta katram finansējuma saņēmējam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu. Uzaicinājumā norāda projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par diviem mēnešiem.
16.
Finansējuma saņēmējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šo noteikumu 14. un 15. punkta nosacījumus, pievienojot projekta iesniegumam izmaksu un ieguvumu analīzi un apliecinājumu, ka uz finansējuma saņēmēju neattiecas šo noteikumu 24. punktā minētie izslēgšanas kritēriji un projekts atbilst šo noteikumu nosacījumiem.
17.
Ministrija pēc projekta iesnieguma saņemšanas organizē tā pārbaudi atbilstībai šajos noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.
18.
Ja projekta iesniegumā iekļautā informācija neatbilst šo noteikumu nosacījumiem, ir pretrunīga vai nepilnīga, ministrija nosūta finansējuma saņēmējam pieprasījumu iesniegt precizētu projekta iesniegumu un informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu projekta iesniegumu.
19.
Ja finansējuma saņēmējs pēc šo noteikumu 18. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas neizpilda nosacījumus vai neizpilda tos noteiktajā termiņā, ministrija atkārtoti nosūta finansējuma saņēmējam pieprasījumu iesniegt precizētu projekta iesniegumu un informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu projekta iesniegumu.
20.
Ja finansējuma saņēmējs atkārtoti neizpilda pieprasījumā minētos nosacījumus vai neizpilda tos noteiktajā termiņā, ministrija nevirza projektu aģentūrai vienošanās noslēgšanai ar finansējuma saņēmēju par investīcijas projekta īstenošanu.
21.
Ministrija var izvērtēt un atkārtoti uzaicināt šo noteikumu 13. punktā minēto finansējuma saņēmēju iesniegt jaunu projekta iesniegumu.
22.
Aģentūra, saņemot pieprasījumu no ministrijas, termiņā, kas nav īsāks par piecām darbdienām no ministrijas pieprasījuma saņemšanas, sniedz informāciju, kas nepieciešama finansējuma saņēmēja pārbaudei atbilstoši šo noteikumu 24. punktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem.
23.
Ja projekta iesniegums atbilst šajos noteikumos noteiktajiem nosacījumiem un uz finansējuma saņēmēju nav attiecināms neviens no šo noteikumu 24. punktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem, ministrija atbalsta projekta novirzīšanu aģentūrai vienošanās noslēgšanai par investīcijas projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmēju (turpmāk – vienošanās par projekta īstenošanu).
25.
Aģentūra slēdz vienošanos par projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmēju, ievērojot normatīvos aktus Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības jomā.
26.
Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu nosacījumiem vai saskaņā ar šo noteikumu 24. punktu atbalsts nav sniedzams, atbalsta piešķiršana tiek atteikta un ministrija par to informē finansējuma saņēmēju.
III.Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas
27.
Investīcijas ietvaros atbalstāmās darbības ir investīciju veikšana reģionāla un pilsētas līmeņa maģistrālajā veloceļu infrastruktūrā, izbūvējot, pārbūvējot, atjaunojot, pilnveidojot un pielāgojot veloceļu infrastruktūru, lai sasaistītu Rīgas apkaimes un Pierīgas apdzīvotības centrus.
28.
Investīcijas attiecināmās izmaksas ir:
28.1.
projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, tai skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes izmaksas un tehniski ekonomiskā pamatojuma izmaksas;
28.2.
vides aizsardzības obligāto prasību nodrošināšanas izmaksas, tai skaitā ietekmes uz vidi novērtējuma izmaksas, ciktāl to paredz normatīvie akti vides aizsardzības jomā;
28.3.
ceļu drošības audita izmaksas;
28.4.
būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas, būvprojekta minimālā sastāvā, apliecinājuma kartes (ja tā izstrādāta līdz 2021. gada 10. augustam), paskaidrojuma raksta un paziņojuma par būvniecību izstrādes izmaksas visām projektā paredzētajām darbībām un ar to saistīto būvekspertīžu un izpētes izmaksas, ja to veikšana ir priekšnosacījums būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas vai būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei;
28.5.
jaunas būves būvniecības, esošas būves pārbūves, atjaunošanas, pilnveidošanas un pielāgošanas izmaksas atbilstoši būvprojektam:
28.5.1.
būvlaukuma ierīkošanas un novākšanas izmaksas;
28.5.2.
velosipēdistu ceļi, tilti, tostarp satiksmes pārvadi;
28.5.3.
velosipēdistu ielas, attiecinot tikai to izmaksu daļu, kas atbilst atbalstam veloceļu infrastruktūrai;
28.5.4.
velosipēdistu ceļu apgaismojuma izmaksas;
28.5.5.
ar velosipēdistu un gājēju ceļu, tai skaitā noejas rampu, velonovietņu un pārējās ar veloceļu infrastruktūras izbūvi saistītās izmaksas;
28.6.
teritorijas labiekārtošanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam, lai nodrošinātu velosipēdistu ceļu pilnvērtīgu integrēšanu piegulošajā teritorijā;
28.7.
ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (tai skaitā ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi) uzstādīšanas un atjaunošanas izmaksas;
28.8.
transportbūvju un ielu tīklam piegulošo inženiertīklu būvniecības izmaksas ne vairāk kā 10 % apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;
28.8.1.
izmaksas attiecināmas tikai tādā gadījumā, ja ir sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinums, kurā konstatēts, ka projekta ietvaros, veicot plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no minētās infrastruktūras bojāšanas vai pārcelšanas, vienlaikus nodrošinot, ka netiek mainīti inženiertīklu tehniskie parametri un investīcijas nerada priekšrocības šo inženiertīklu īpašniekam;
28.8.2.
atsevišķos gadījumos izmaksu apmēru var palielināt vēl līdz 3 % no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, to saskaņojot ar ministriju un aģentūru;
28.9.
būvuzraudzības, kā arī apvienotās būvprojekta izstrādes un būvdarbu veikšanas procesa neatkarīgas uzraudzības pakalpojuma izmaksas, autoruzraudzības izmaksas un attiecīgo būvspeciālistu apdrošināšanas un normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktās obligātās apdrošināšanas izmaksas;
28.10.
vides un informācijas piekļūstamības nodrošināšanas izmaksas atbilstoši būvprojektam;
28.11.
izmaksas, kas saistītas ar obligātajām Atveseļošanas fonda publicitātes prasībām;
28.12.
neatkarīga revidenta pakalpojuma izmaksas, lai apliecinātu projekta izmaksu pamatotību un mērķa sasniegšanu;
28.13.
nekustamā īpašuma iegādes izmaksas ne vairāk kā 10 % apmērā no attiecināmo izmaksu kopsummas, ja nekustamā īpašuma iegāde ir nepieciešama un tieši saistīta ar projektā paredzēto darbību īstenošanu.
29.
Investīcijas īstenošanā atbalstāms zaļais publiskais iepirkums (vides prasību integrācija preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos) un sociāli atbildīgs iepirkums, iepirkumus veicot saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā un organizējot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru.
30.
Investīcijas īstenošanā atbalstāmas konsultācijas ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju ekspertiem, minētās konsultācijas iekļaujot projektēšanas vai būvniecības līgumu izmaksās.
31.
Projekta ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas fonda finansējuma, ja:
31.1.
tās atbilst šajos noteikumos minētajam mērķim un atbalstāmajām darbībām;
31.2.
tās atbilst šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām;
31.3.
tās nepārsniedz šo noteikumu 28.8. un 28.13. apakšpunktā minētos ierobežojumus;
31.4.
tās nepārsniedz pieejamo Atveseļošanas fonda finansējumu saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu;
31.5.
tās nav radušās agrāk par 2020. gada 1. februāri un vēlāk par termiņu, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā 2026. gada 31. maijā;
31.6.
ir pieejami visi izmaksas pamatojošie dokumenti;
31.7.
ir sasniegts investīcijas mērķa kvantitatīvais rādītājs.
32.
Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) nav attiecināms finansēšanai no Atveseļošanas fonda finansējuma. Finansējuma saņēmējs PVN izmaksas iekļauj projekta ietvaros kā projekta sastāvdaļu.
33.
PVN izmaksas sedzamas no finansējuma saņēmēja līdzekļiem vai aizņēmuma Valsts kasē atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžetu un finanšu vadību. Ja PVN izmaksas sedzamas no aizņēmuma Valsts kasē:
33.1.
finansējuma saņēmējs katram starpposma maksājuma pieprasījumam un noslēguma maksājuma pieprasījumam pievieno apliecinājumu, ka minētās izmaksas nav un netiks atgūtas no valsts budžeta priekšnodokļa veidā;
33.2.
finansējuma saņēmējs nodrošina atsevišķu projekta izmaksu, tai skaitā PVN izmaksu, uzskaiti un nodalīšanu. Ja sākotnēji plānotais PVN apjoms ir lielāks, nekā faktiski nepieciešamais, finansējuma saņēmējs nodrošina pārmaksātā PVN atgriešanu Valsts kasē.
IV.Projektu īstenošanas nosacījumi
34.
Investīcijas ietvaros finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka darbības ir vērstas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – Regula Nr. 2021/241), 5. panta 2. punktā minētā principa "nenodari būtisku kaitējumu" vides mērķu sasniegšanu, tai skaitā:
34.1.
atbalstāma ir maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveide Rīgā un Pierīgā, veicinot nemotorizēto mobilitāti;
34.2.
tiek nodrošināta infrastruktūras savienojamība – maģistrālie veloceļi pēctecīgi turpinās un savieno Rīgu ar tās apkārtnes teritorijām, kā arī savienojas ar mobilitātes punktiem un papildina multimodālo savienojumu sniegtās iespējas;
34.3.
katrā maršrutā ir nodrošināta sasaiste starp pilsētas un reģionālās nozīmes veloceļiem;
34.4.
investīcija tiešā veidā palīdz sasniegt klimatneitralitātes mērķus;
34.5.
investīcija paredz, ka ceļu būves veicēji nodrošina vismaz 70 % (pēc svara) bīstamo būvniecības un nojaukšanas atkritumu, kas radušies būvlaukumā no veloceļa infrastruktūras būvniecības, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citiem materiālu atgūšanas veidiem. Prasība neattiecas uz Ministru kabineta 2011.  gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" pielikumā ''Atkritumu klasifikators'' minēto klasi 170504 (Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei);
34.6.
atkritumu rašanās būvniecības laikā tiek ierobežota saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā un tiek veicināta atkārtota materiālu izmantošana un augstas kvalitātes pārstrāde, piemērojot materiālu atlasi un izmantojot labākās pieejamās būvgružiem paredzētās šķirošanas sistēmas;
34.7.
jau projektēšanas stadijā tiek ņemti vērā ar klimata pārmaiņām saistītie riski un noteikti arī ar būvniecību, uzturēšanu un ekspluatāciju saistītie riski.
35.
Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka būvprojektēšanas un būvdarbu iepirkumos izpildītājs ievēro šo noteikumu 34.5., 34.6. un 34.7. apakšpunktā noteiktās prasības.
36.
Dokuments, kas apliecina projektā paredzētā kvantitatīvā rādītāja sasniegšanu, ir akts par būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, ko izsniegusi institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem autoceļu un ielu būvnoteikumu jomā. Ja konkrētajā gadījumā institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, šādu aktu neizsniedz, jo to neparedz normatīvie akti, dokuments, kas apliecina projektā paredzētā rādītāja sasniegšanu, ir finansējuma saņēmēja apliecinājums par jaunas izbūvētas un pārbūvētas veloceļu infrastruktūras nodošanu ekspluatācijā, tai skaitā par atjaunoto, pilnveidoto un pielāgoto infrastruktūru.
37.
Finansējuma saņēmējs:
37.1.
pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas iesniedz Vadības informācijas sistēmā plānoto avansa un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku un iepirkumu plānu. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā pastāvīgi aktualizē iepirkuma plānu, ja tajā notikušas izmaiņas;
37.2.
projekta īstenošanā nodrošina projekta mērķu sasniegšanu, datu ticamību un izsekojamību, kā arī novērš korupcijas, krāpšanas un interešu konflikta risku;
37.3.
nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;
37.4.
atbilstoši kompetencei divas reizes gadā ievada Vadības informācijas sistēmā informāciju Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas progresa pusgada ziņojuma (saskaņā ar Regulas Nr. 2021/241 27. pantu) sagatavošanai. Finansējuma saņēmējs informācijā norāda projekta progresa kopsavilkumu, tai skaitā informāciju par iepirkumu statusu, lai nodrošinātu šo noteikumu 5. punktā minētā uzraudzības rādītāja sasniegšanu;
37.5.
nodrošina piekļuvi ar projekta īstenošanu saistītajai informācijai un spēj to uzrādīt Atveseļošanas fonda plāna īstenošanā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, kā arī Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīgumā (turpmāk – Finansēšanas nolīgums) minētajām iestādēm;
37.6.
nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Finansēšanas nolīguma 10. pantu;
37.7.
saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu atmaksā Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas ietvaros piešķirto finansējumu, ja tas nav izlietots atbilstoši vienošanās noteiktajiem nosacījumiem un termiņiem;
37.8.
ja projekta izmaksas ir pieaugušas, sedz projekta sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem;
37.9.
nodrošina, ka projekta īstenošanas laikā nekustamie īpašumi, kuri nepieciešami projekta īstenošanai, ir finansējuma saņēmēja īpašumā vai arī būvniecība tiek veikta uz lietošanas, valdījuma vai uz zemesgrāmatā ierakstītas lietu tiesības pamata, saskaņojot būvniecības ieceri ar projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu īpašniekiem atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
37.10.
īsteno projektu saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 31. maijam;
37.11.
noslēguma maksājuma dokumentāciju iesniedz aģentūrā saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. jūnijam;
37.12.
nodrošina, ka projekta dokumentācija ir pieejama piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas dalībvalstij;
37.13.
uzkrāj datus Vadības informācijas sistēmā par projekta ietvaros sasniegto kvantitatīvā rādītāja vērtību;
37.14.
uzkrāj datus Vadības informācijas sistēmā par uzraudzības rādītāja sasniegto vērtību.
38.
Aģentūra investīcijas ietvaros:
38.1.
pēc ministrijas pieprasījuma sniedz informāciju, kas nepieciešama finansējuma saņēmēja pārbaudei šo noteikumu 24. punktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem;
38.2.
vienošanās par projekta īstenošanu iekļauj:
38.2.1.
projekta īstenošanai maksimāli pieejamo Atveseļošanas fonda finansējumu;
38.2.2.
projekta īstenošanas termiņu;
38.2.3.
projektā sasniedzamo kvantitatīvo rādītāju un uzraudzības rādītāju;
38.2.4.
finansējuma saņēmēja pienākumus ievērot šo noteikumu IV nodaļā noteiktos projekta īstenošanas nosacījumus;
38.2.5.
finansējuma saņēmēja tiesības saņemt avansa maksājumus, starpposma maksājumus un noslēguma maksājumu, ievērojot šo noteikumu ​V nodaļā noteiktos nosacījumus;
38.2.6.
aģentūras tiesības veikt pārbaudes;
38.3.
izlases veidā pārbauda, vai nav konstatējamas pazīmes, kas liecina par pieļautu interešu konflikta, korupcijas, krāpšanas vai dubultā finansējuma situāciju;
38.4.
veic projektu ieviešanas progresa un sasniegtos rādītāju pārbaudes, tai skaitā datu ticamības pārbaudes;
38.5.
veic maksājumu pieprasījumu dokumentācijas pārbaudes un maksājumus;
38.6.
plāno projektiem nepieciešamo valsts budžeta finansējumu, pamatojoties uz finansējuma saņēmēju sniegto informāciju;
38.7.
veic projektu noslēguma dokumentācijas pārbaudi un noslēguma maksājumu līdz 2026. gada 31. augustam;
38.8.
ievada informāciju Vadības informācijas sistēmā, kas nepieciešama, lai uzraudzītu projektu ieviešanas progresu un nodrošinātu datu pieejamību un to apstrādi;
38.9.
ja finansējuma saņēmēja PVN izmaksas sedzamas no aizņēmuma Valsts kasē, pēc maksājumu pieprasījumu saņemšanas pārbauda (ja attiecināms), vai tam pievienots apliecinājums, ka finansējuma saņēmējs nav atguvis PVN no valsts budžeta priekšnodokļa veidā.
39.
Aģentūrai ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:
39.1.
finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos, tostarp netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt rādītāju sasniegšanu;
39.2.
finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju;
39.3.
citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.
V.Finansējuma plānošana
40.
Aģentūra, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, izmaksā finansējuma saņēmējam avansu līdz 30 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ievērojot šādus nosacījumus:
40.1.
iesniedzot avansa pieprasījumu, finansējuma saņēmējs apliecina, ka projektā plānotajā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim tiks sasniegts šo noteikumu 6. punktā minētais uzraudzības rādītājs (ja attiecināms) un projekta mērķis tiks sasniegts saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu paredzētajā termiņā;
40.2.
finansējuma saņēmējs var saņemt vairākus avansus. Viena avansa apmērs nepārsniedz 30 % no kopējā projekta finansējuma, un tas ir jāapgūst sešu mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros. Nākamo avansa pieprasījumu var iesniegt aģentūrā pēc tam, kad iepriekšējais avanss ir apgūts pilnā apmērā;
40.3.
avansu pieprasījumu iesniegšanas kārtību, tai skaitā biežumu, kā arī izmaksāšanas kārtību atrunā vienošanās par projekta īstenošanu.
41.
Aģentūra, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja starpposma maksājuma pieprasījumu, veic finansējuma saņēmējam maksājumu par faktiski veiktajiem izdevumiem projekta attiecināmajās izmaksās, ievērojot šādus nosacījumus:
41.1.
ja finansējuma saņēmējam ir izmaksāts avanss, starpposma maksājuma pieprasījumu var iesniegt, ja avanss ir apgūts pilnā apmērā;
41.2.
finansējuma saņēmējs starpposma maksājuma pieprasījumam pievieno šo noteikumu 28.8. apakšpunktā minētos dokumentus (ja attiecināms);
41.3.
avansa un starpposma maksājumu summa nepārsniedz 90 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
41.4.
ja līdz 2024. gada 31. decembrim nav sasniegts šo noteikumu 5. punktā minētais uzraudzības rādītājs, aģentūra izvērtē nepieciešamību pieprasīt līdz šim saņemto maksājumu atmaksu;
41.5.
starpposma maksājumu pieprasījumu iesniegšanas kārtību, tai skaitā biežumu, kā arī izmaksāšanas kārtību, atrunā vienošanās par projekta īstenošanu.
42.
Aģentūra, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja noslēguma maksājuma pieprasījumu, izmaksā finansējuma saņēmējam finansējumu par faktiski veiktajām projekta attiecināmajām izmaksām, ja ir sasniegts projekta mērķis. Finansējuma saņēmējs noslēguma maksājuma pieprasījuma dokumentācijai pievieno apliecinājumu par jaunas izbūvētas un pārbūvētas veloceļu infrastruktūras nodošanu ekspluatācijā un iekšējā auditora vai neatkarīga revidenta atzinumu par projekta izmaksu atbilstību šo noteikumu 28. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām un mērķa sasniegšanu.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs J. Vitenbergs