Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 395
Rīgā 2023. gada 13. jūlijā (prot. Nr. 36 47. §)
23-TA-1042
Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 11.1  punktu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas (turpmāk – programma) īstenošanai (turpmāk – atļauja).
2.
Atļauju izsniedz vai anulē tās administratīvās teritorijas pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā plānots īstenot vai tiek īstenota programma vai tās daļa vai kurā reģistrēts programmas īstenotājs, ja programmu pilnā apjomā plānots īstenot vai tā tiek īstenota attālināti vai tālmācībā (turpmāk – pašvaldība).
II.Atļaujas saņemšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšana
3.
Lai saņemtu atļauju, persona, kura plāno īstenot programmu, iesniedz attiecīgajā pašvaldībā iesniegumu atļaujas saņemšanai.
4.
Šo noteikumu 3. punktā minētajā iesniegumā norāda šādu informāciju:
4.1.
ziņas par iesniedzēju:
4.1.1.
ja iesniedzējs ir fiziskā persona, – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas deklarēto un faktisko adresi, elektroniskā pasta adresi (ja tāda ir) un kontakttālruni;
4.1.2.
ja iesniedzējs ir juridiskā persona, – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontakttālruni;
4.2.
programmas nosaukumu;
4.3.
programmas apjomu;
4.4.
programmas plānotās īstenošanas vietas adresi vai citas norises vietas nosaukumu, ja programmu plānots īstenot ārpus telpām, un apliecinājumu par telpu piemērotību kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai un drošumu klātienes nodarbībām, ja programmu pilnā apjomā vai daļēji plānots īstenot klātienē vai programmu plānots īstenot neklātienē;
4.5.
apliecinājumu, ka personas, kuras īstenos programmu nepilngadīgām personām, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu darbiniekus, atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā un Izglītības likuma 50. pantā noteiktajām prasībām;
4.6.
ziņas par kontaktpersonu saziņai ar pašvaldību – vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.
5.
Šo noteikumu 3. punktā minētajam iesniegumam pievieno:
5.1.
programmas aprakstu atbilstoši šo noteikumu​ pielikumam (turpmāk – programmas apraksts);
5.2.
apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi paraugu, ietverot tajā šādu informāciju:
5.2.1.
programmas īstenotāja vārdu un uzvārdu (fiziskajai personai) vai nosaukumu un reģistrācijas numuru (juridiskajai personai);
5.2.2.
dokumenta nosaukumu – apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi;
5.2.3.
apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi reģistrācijas numuru atbilstoši programmas īstenotāja ierakstam izsniedzamo apliecību reģistrā;
5.2.4.
apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi saņēmēja vārdu un uzvārdu;
5.2.5.
programmas nosaukumu;
5.2.6.
programmas apjomu;
5.2.7.
sasniegtos mācību rezultātus, tai skaitā atbilstoši šo noteikumu 6. un 7. punktam;
5.2.8.
programmas īstenotāja vai pilnvarotās personas parakstu un tā atšifrējumu vai ierakstu "Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu", ja apliecību par neformālās izglītības apguvi izsniedz elektroniska dokumenta formā;
5.2.9.
izsniegšanas vietu un datumu.
6.
Iesniedzot šo noteikumu 3. punktā minēto iesniegumu par programmu, kuras mērķis ir valodu prasmju apguve, programmas aprakstā ietveramos programmā sasniedzamos mācību rezultātus strukturē atbilstoši šo noteikumu ​​​​​​​pielikuma 1. punktā norādītajiem valodas prasmes līmeņiem.
7.
Iesniedzot šo noteikumu 3. punktā minēto iesniegumu par programmu, kuras mērķis ir digitālo kompetenču apguve, programmas aprakstā ietveramos programmā sasniedzamos mācību rezultātus strukturē atbilstoši šo noteikumu ​​​​​​​pielikuma 1. punktā norādītajam digitālās pratības aprakstam. 
III.Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas kārtība
8.
Pašvaldība izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju.
9.
Pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, ja:
9.1.
programmas mērķis neatbilst Izglītības likuma 2. un 46. pantā noteiktajam mērķim;
9.2.
programmas materiālie un intelektuālie resursi nenodrošina izglītības procesa īstenošanu atbilstoši programmas aprakstam;
9.3.
persona nav iesniegusi visus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus vai tie neatbilst šo noteikumu prasībām;
9.4.
uz personu, kas īstenos programmu nepilngadīgām personām, attiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt ar nepilngadīgām personām.
10.
Pašvaldībai ir tiesības pieņemt lēmumu par izsniegtās atļaujas anulēšanu, ja tiek konstatēts, ka:
10.1.
īstenojamās programmas materiālie un intelektuālie resursi nenodrošina izglītības procesa īstenošanu atbilstoši programmas aprakstam;
10.2.
īstenojamās programmas saturs neatbilst programmas aprakstam;
10.3.
persona, saņemot atļauju, ir sniegusi nepatiesas ziņas;
10.4.
juridiskā persona, kas īsteno programmu, ir izbeigusi darbību vai tās darbība ir izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
10.5.
fiziskā persona, kas īsteno programmu, ir pārtraukusi saimniecisko darbību vai mirusi;
10.6.
programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
10.7.
persona, kura īsteno programmu nepilngadīgām personām, ir pieļāvusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma un Izglītības likuma pārkāpumus;
10.8.
divu gadu laikā kopš atļaujas saņemšanas nav uzsākta programmas īstenošana;
10.9.
atļaujas saņēmējs iesniedzis rakstveida lūgumu par atļaujas anulēšanu.
11.
Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu atļaujas saņemšanai, ir izdarīti būtiski grozījumi, personai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas ir pienākums iesniegt pašvaldībai iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai, tam pievienojot tikai tos dokumentus, kuros ir izmaiņas. Pašvaldība pēc dokumentu izvērtēšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu un iepriekšējās atļaujas anulēšanu. Būtiski grozījumi ir šādi:
11.1.
izmaiņas programmas nosaukumā;
11.2.
izmaiņas programmas apjomā, kas pārsniedz 10 procentus no programmas kopējā apjoma;
11.3.
izmaiņas programmas tematu saturā un teorētisko vai praktisko mācību proporcijā, kas pārsniedz 10 procentus;
11.4.
izmaiņas saistībā ar programmas īstenošanas valodu;
11.5.
samazināts materiālo resursu nodrošinājums, tai skaitā mācību līdzekļi, iekārtas un aprīkojums.
12.
Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu atļaujas saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, kas nav minēti šo noteikumu 11. punktā, par tiem persona rakstveidā informē pašvaldību. Pašvaldība izvērtē minēto informāciju un, ja nepieciešams, aktualizē informāciju pašvaldības izsniegto atļauju reģistrā.
13.
Pašvaldības pieņemto lēmumu par atļaujas izsniegšanu, atteikumu izsniegt atļauju vai atļaujas anulēšanu var apstrīdēt domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
14.
Pašvaldība parakstītu atļauju izsniedz piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un maksas (ja tāda noteikta) samaksas.
15.
Izsniedzot atļauju, pašvaldība nodrošina tās reģistrēšanu izsniegto atļauju reģistrā.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 13. jūlija
noteikumiem Nr.
395
Neformālās izglītības programmas apraksta paraugs