MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-799
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.3. pasākuma „Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem” īstenošanu”
1.
Pieņemt zināšanai labklājības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā aprakstītā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.3. pasākuma „Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem” (turpmāk –  pasākums) īstenošanas ātrāku uzsākšanu.
3.
Pieņemt zināšanai, ka valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Bērnu slimnīca) kā plānotais finansējuma saņēmējs uzsāk informatīvajā ziņojumā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanu, sākot ar 2021. gada 1.decembri pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos, tai skaitā publisko iepirkumu regulējošajos tiesību aktos noteiktos un informatīvajā ziņojumā ietvertos pasākuma īstenošanas nosacījumus.
4.
Noteikt, ka pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas pasākumā atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Pluss (turpmāk – ESF+) un valsts budžeta līdzfinansējuma, ja tās atbilst informatīvajā ziņojumā ietvertajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās ne agrāk par 2021. gada 1.decembri.
5.
Pieņemt zināšanai, ka Bērnu slimnīcai (līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai un pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas) kopējās attiecināmās izmaksas indikatīvi ir paredzētas 4 350 000 euro apmērā, tai skaitā ESF+ finansējums – 3 697 500  euro un valsts budžeta finansējums – 652 500 euro. Kopējo attiecināmo izmaksu indikatīvais sadalījums pa gadiem ir šāds:
5.1.
2021. gadā – 15 332 euro;
5.2.
2022. gadā – 780 670 euro;
5.3.
2023. gadā – 785 560 euro;
5.4.
2024. gadā – 766 006 euro;
5.5.
2025. gadā – 769 212 euro;
5.6.
2026.gadā – 780 186 euro;
5.7.
2027.gadā – 453 034 euro.
6.
Pieņemt zināšanai, ka pasākuma īstenošanas izmaksas līdz līguma par projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Bērnu slimnīca priekšfinansē no saviem līdzekļiem. 
7.
Pieņemt zināšanai, ka Bērnu slimnīca pasākuma īstenošanai piesaista nepieciešamo plānotā projekta īstenošanas un vadības personālu, kā arī plānotā projekta īstenošanai nepieciešamos pakalpojuma sniedzējus, ievērojot informatīvajā ziņojumā noteiktās pieļaujamās attiecināmās izmaksas un to ierobežojumus.
8.
Labklājības ministrijai un Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai veikt grozījumus 2018.gada 2.oktobra vienošanās Nr. LM2018/21-07/15 "Starpresoru vienošanās par sadarbību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā 2014.–2020. gada plānošanas periodā", paredzot sadarbību pasākuma īstenošanā atbilstoši informatīvajam ziņojumam.
9.
Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ESF, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā plānotā projekta īstenošanu. Plānotā projekta turpmāka īstenošana vai tā pārtraukšana notiek, ievērojot Ministru kabineta lemto.
10.
Labklājības ministrijai pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma sniegt informāciju par pasākuma īstenošanu.
11.
Labklājības ministrijai pēc Eiropas Savienības fondu 2021.—2027.gada plānošanas perioda vadības likuma spēkā stāšanās sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtībā Ministru kabineta noteikumu projektu par pasākuma īstenošanu.