Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 532
Rīgā 2023. gada 19. septembrī (prot. Nr. 46 1. §)
23-TA-332
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 14. punktu, Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu un Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19. panta 14. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 106. nr.; 2018, 23., 90., 232. nr.; 2020, 83A., 157. nr.; 2021, 69. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
"Noteikumi par mikroaizdevumiem, starta un izaugsmes aizdevumiem".
2.
Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:
"Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 14. punktu, Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu un Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19. panta 14. punktu".
3.
Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.1. atbalsta piešķiršanas nosacījumus mikroaizdevumu, starta un izaugsmes aizdevumu (turpmāk – aizdevumi) veidā, kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.4. pasākumu "Mikrokreditēšana un aizdevumi uzsācējiem" (turpmāk – 3.1.1.4. pasākums), un kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.3. pasākumu "Starta un izaugsmes aizdevumi" (turpmāk – 1.2.3.3. pasākums) (turpmāk kopā – pasākums) tiešo finanšu instrumentu veidā;".
4.
Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Pasākumam paredzētais un papildus pieejamais finansējums aizdevumu izsniegšanai un sabiedrības Altum pārvaldības izmaksām ir:
5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 15 000 000 euro apmērā ar iespēju mainīt (palielināt vai samazināt) ERAF finansējumu, nepārsniedzot kopējo ERAF finansējumu 3.1.1. specifiskajam atbalsta mērķim, kas pieejams fondu fondā saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" pasākumu, 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākuma "MVU izveide un attīstība" ieviešanai" (turpmāk – noteikumi Nr. 118) 3.1. apakšpunktu;
5.2. sabiedrības Altum piesaistītais finansējums 23 000 000 euro apmērā;
5.3. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" ietvaros atmaksāto līdzekļu publiskais finansējums 2 500 000 euro apmērā;
5.4. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros atmaksāto līdzekļu publiskais finansējums 2 000 000 euro apmērā;
5.5. 1.2.3.3. pasākumam pieejamais finansējums, ko sabiedrība Altum izsniedz, izmantojot Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda plānoto finansējumu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros izmantojamo finanšu instrumentu īstenošanas kārtību, pieejamo finansējumu, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas."
5.
Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
"7. Sabiedrībai Altum ir pieejams finansējums pārvaldības izmaksu segšanai:
7.1. atbilstības periodā 3.1.1.4. pasākuma īstenošanai saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – regula Nr. 480/2014), 13. panta 2. un 3. punktu;
7.2. visā 3.1.1.4. pasākuma īstenošanas laikā – šā pasākuma ietvaros atmaksātais publiskais finansējums līdz trim procentiem no kopējās izsniegto aizdevumu summas, bet ne vairāk kā 345 000 euro atbilstoši noteikumu Nr. 118 22. punktam;
7.3. 3.1.1.4. pasākumā atmaksātais publiskais finansējums par aizdevumiem, kas no 2020. gada 1. jūlija izsniegti ar ERAF līdzfinansējumu, – atbalsta saņēmēja maksājumi par šiem aizdevumiem;
7.4. 1.2.3.3. pasākumā, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 68. panta 4. punktā noteiktās robežvērtības;
7.5. pēc atbilstības perioda noslēguma 1.2.3.3. pasākumā – šā pasākuma ietvaros atmaksātais publiskais finansējums līdz trim procentiem no gada vidējā kredītportfeļa apmēra, bet ne vairāk kā 400 000 euro;
7.6. šo noteikumu 5.3. un 5.4. apakšpunktā minētais atmaksātais publiskais finansējums saskaņā ar programmas rādītāju novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ​​​​​​​trešo daļu."
6.
Izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.1. 3.1.1.4. pasākuma ERAF finansējuma apguve ir mazāka par 80 %;".
7.
Izteikt 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.2. atbalstīto jaunizveidoto komersantu skaits 3.1.1.4. pasākuma ietvaros ir mazāks par 415;".
8.
Izteikt 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.3. atbalstīto saimnieciskās darbības veicēju skaits 3.1.1.4. pasākuma ietvaros ir mazāks par 711."
9.
Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
"9. Šo noteikumu izpratnē saimnieciskās darbības veicējs atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, I pielikumu vai arī mazās vidējas kapitalizācijas sabiedrības statusam vai vidējas kapitalizācijas sabiedrības statusam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulas (ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, 2. pantu."
10.
Papildināt ar 9.1 punktu šādā redakcijā:
"9.1 Saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst mazās vidējas kapitalizācijas sabiedrības un vidējas kapitalizācijas sabiedrības statusam, atbalstu var saņemt, ja aizdevuma kredīta kvalitāte ir pielīdzināma vismaz B – kredītreitingam, kas norādīts šo noteikumu ​​pielikumā minētajai kredīta kvalitātes klasei "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi" atbilstoši Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 4. panta 6. punkta "a" apakšpunktam."
11.
Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
"10. Aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013."
12.
Izteikt 11.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"11.9. neapbūvētas vai apbūvētas zemes iegādei, ja zemes iegādes maksa pārsniedz 10 % no aizdevuma summas un aizdevums tiek finansēts 3.1.1.4. pasākuma ietvaros, vai zemes iegādei, ja zemes iegādes maksa pārsniedz 10 % no aizdevuma summas vai 15 % no aizdevuma summas, ja zeme atrodas pamestā teritorijā vai bijušās rūpniecības teritorijā, kurā ir ēkas, un aizdevums tiek finansēts 1.2.3.3. pasākuma ietvaros saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 64. panta 1. punkta "b" apakšpunktu;".
13.
Papildināt ar 11.1 punktu šādā redakcijā:
"11.1 Papildus šo noteikumu 11. punktā minētajām darbībām un nozarēm aizdevumus, kas tiek finansēti 1.2.3.3. pasākuma ietvaros, nepiešķir arī:
11.11. nozarēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu 7. panta 1. punktā;
11.12. Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansēšanai, tai skaitā priekšfinansēšanai saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 58. panta 7. punktu;
11.13. darbībām, kuras uzskatāmas par faktiski pabeigtām vai pilnībā īstenotām pirms pieteikuma iesniegšanas par atbalsta programmas finansējuma saņemšanu, ievērojot regulas Nr. 2021/1060 63. panta 6. punktu;
11.14. esošu vai jaunu saistību dzēšanai, tai skaitā parāda procentiem saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 64. panta 1. punkta "a" apakšpunktu."
14.
Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
"13. Aizdevumus nepiešķir grūtībās nonākušam saimnieciskās darbības veicējam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ir ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ja saimnieciskās darbības veicējs atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru."
15.
Papildināt ar 13.1 punktu šādā redakcijā:
"13.1 Saimnieciskās darbības veicējs iesniedz parakstītu apliecinājumu, ka uz to nav attiecināmi šo noteikumu 13. punktā minētie gadījumi."
16.
Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:
"19. 3.1.1.4. pasākuma ietvaros kopējos attiecināmos izdevumus sabiedrībai Altum atlīdzina pēc ERAF līdzfinansējuma likmes atbilstoši darbības programmai "Izaugsme un nodarbinātība", saskaņā ar kuru šis finanšu instruments tiek īstenots."
17.
Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:
"21. Mikroaizdevumu var saņemt saimnieciskās darbības veicējs, kas aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdī atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā saimnieciskās darbības veicēja statusam vai mazās vidējas kapitalizācijas sabiedrības statusam, vai vidējas kapitalizācijas sabiedrības statusam."
18.
Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:
"25. Ja mikroaizdevuma investīcijām summa (atkārtota mikroaizdevuma gadījumā – mikroaizdevumu kopsumma) ir lielāka par 7000 euro, saimnieciskās darbības veicējs nodrošina līdzfinansējumu sava biznesa projekta īstenošanai vismaz 10 % apmērā no biznesa plānā paredzētās projekta summas. Saimnieciskās darbības veicējs biznesa plānā paredzētās saimnieciskās darbības līdzfinansēšanai izmanto savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar saimnieciskās darbības atbalstu."
19.
Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"III. Starta un izaugsmes aizdevumi".
20.
Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
"26. Starta un izaugsmes aizdevumu (turpmāk – starta aizdevums) piešķir mazajām vidējas kapitalizācijas sabiedrībām vai vidējas kapitalizācijas sabiedrībām, vai sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem, tai skaitā augsta riska inovatīviem komersantiem agrīnās attīstības stadijā ar augstu izaugsmes potenciālu un dzīvotspējīgu biznesa projektu – investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem."
21.
Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:
"27. Šo noteikumu izpratnē par saimnieciskās darbības veicēju uzskata vismaz viena saimnieciskās darbības uzsācēja dibinātu vai līdzdibinātu saimnieciskās darbības veicēju, kas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēts:
27.1. 3.1.1.4. pasākuma ietvaros – ne agrāk kā piecus gadus pirms pieteikuma iesniegšanas sabiedrībā Altum;
27.2. 1.2.3.3. pasākuma ietvaros un tāda atbalsta ietvaros, kas sniegts, izmantojot šo noteikumu 5.3. un 5.4. apakšpunktā minēto finansējumu, – ne agrāk kā septiņus gadus pirms pieteikuma iesniegšanas sabiedrībā Altum."
22.
Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:
"31. Starta aizdevuma maksimālā summa vienam saimnieciskās darbības veicējam ir 250 000 euro, izņemot gadījumu, ja aizdevums finansēts 3.1.1.4. pasākuma ietvaros, kad maksimālā summa vienam saimnieciskās darbības veicējam ir 150 000 euro. Starta aizdevuma minimālā summa ir 2000 euro."
23.
Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:
"34. Ja starta aizdevuma investīcijām summa (atkārtota aizdevuma gadījumā – starta aizdevumu kopsumma) ir lielāka par 7000 euro, saimnieciskās darbības veicējs nodrošina līdzfinansējumu sava biznesa projekta īstenošanai vismaz 10 % apmērā no pieteikumā paredzētās projekta summas. Saimnieciskās darbības veicējs pieteikumā paredzētās saimnieciskās darbības līdzfinansēšanai izmanto savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar komercdarbības atbalstu."
24.
Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:
"35. Subsīdijas ekvivalentu saimnieciskās darbības veicējam aprēķina kā starpību starp procentu maksājumu summu, kura būtu jāmaksā, piemērojot atsauces likmi, kas aprēķināma saskaņā ar Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, ko nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 19. janvāris, Nr. C 014), un saimnieciskās darbības veicēja faktiski samaksāto procentu maksājumu summu."
25.
Papildināt ar 35.1 punktu šādā redakcijā:
"35.1 Saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar šo noteikumu 43.1 punktu var pagarināt aizdevuma termiņu, no jauna izvērtējot un pārbaudot saimnieciskās darbības veicēja atbilstību de minimis atbalsta nosacījumiem un veicot subsīdijas ekvivalenta aprēķinu:
35.11. ja termiņa pagarinājums nerada sākotnēji piešķirtā subsīdijas ekvivalenta palielinājumu, nodrošinot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. pantā noteiktos atbalsta pārredzamības nosacījumus, tas ir, netiek piešķirts jauns atbalsts;
35.12. sniedzot jaunu atbalstu un pieņemot lēmumu, kurā noteikts atbalsta maksimālais apmērs, saskaņā ar šo noteikumu 36.1 punktu."
26.
Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:
"36. Lai saņemtu atbalstu, saimnieciskās darbības veicējs sabiedrībā Altum iesniedz informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, norādot ziņas par fiskālo gadu un diviem iepriekšējiem fiskālajiem gadiem."
27.
Izteikt 36.1 punktu šādā redakcijā:
"36.1 Sabiedrība Altum saimnieciskās darbības veicējam de minimis atbalstu piešķir, pieņemot lēmumu par aizdevuma piešķiršanu vai pieņemot lēmumu par termiņa pagarinājumu saskaņā ar šo noteikumu 35.12. apakšpunktu."
28.
Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:
"38. Piešķirot atbalstu, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai."
29.
Izteikt 41.2 punktu šādā redakcijā:
"41.2 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."
30.
Papildināt ar pielikumu (pielikums).
Ministru prezidente E. Siliņa
Ekonomikas ministrs V. Valainis
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 19. septembra
noteikumiem Nr.
532

"Pielikums

Ministru kabineta

2016. gada 31. maija

noteikumiem Nr. 328


Gada drošās zonas prēmijas likmes


Nr.
p. k.
Kredīta kvalitātes klase Reitingu aģentūras "Standard and Poor's" reitings

Reitingu aģentūras "Fitch" reitings

Reitingu aģentūras "Moody’s" reitings

Gada drošās zonas prēmijas likme
Nodrošinājuma līmenis1
augsts parasts zems
1. Visaugstākā kvalitāte AAA AAA Aaa

0,4 %

0,4 %

0,4 %

2. Ļoti augsta maksātspēja AA +
AA
AA –
AA +
AA
AA –
Aa 1
Aa 2
Aa 3

0,4 %

0,4 %

0,4 %

3. Augsta maksātspēja A +
A
A –
A +
A
A –
A 1
A 2
A 3
0,55 % 0,55 % 0,55 %
4. Pietiekama maksātspēja BBB +
BBB
BBB –
BBB +
BBB
BBB –
Baa 1
Baa 2
Baa 3
0,8 % 0,8 % 0,8 %
5.

Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiem

BB +
BB
BB +
BB
Ba 1
Ba 2

2 %

2 %

2 %

6. Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi

BB –
B +

BB –
B +

Ba 3
B 1

3,8 %

3,8 %

3,8 %

B
B –
B
B –
B 2
B 3

6,3 %

6,3 %

6,3 %

7. Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma CCC +
CCC
CCC –
CC
CCC +
CCC
CCC –
CC
C
Caa 1
Caa 2
Caa 3
8. Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistības SD
D
DDD
DD
D
Ca
C

Piezīme. Augsts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 30 % vai mazāki. Parasts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir no 31 % līdz 59 %. Zems nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 60 % vai lielāki. Jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem gada drošās zonas prēmijas likme ir 3,8 %, bet ne mazāka par drošās zonas prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai."