Noteikumu konsolidētā versija

22-TA-2898
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" īstenošanas noteikumi
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" (turpmāk – specifiskais atbalsts) otro projektu iesniegumu atlases kārtu "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" (turpmāk – otrā atlases kārta);
1.2.
specifiskā atbalsta mērķi;
1.3.
specifiskā atbalsta otrajai atlases kārtai pieejamo finansējumu;
1.4.
prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma (turpmāk – projekts) iesniedzējam;
1.5.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.6.
vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;
1.7.
vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.
2.
Specifiskā atbalsta otro atlases kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.
3.
Specifiskā atbalsta otrās atlases kārtas īstenošanu nodrošina Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde).
4.
Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.
II.Specifiskā atbalsta mērķis
5.
Specifiskā atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu kultūras nozares organizācijām, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas un saglabātu darba vietas organizācijās, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs, paātrinot kultūras nozares organizāciju pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un veicinot plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību, tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām, kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos un ekonomisko attīstību.
6.
Par kultūras pakalpojumu šo noteikumu ietvaros uzskatāms māksliniecisko pasākumu plāns, kuru īstenojot kultūras vērtības vai kultūras mantojums tiek padarīts pieejams sabiedrībai vai sabiedrība tiek iepazīstināta ar to.
7.
Specifiskā atbalsta otrās atlases kārtas mērķa grupa ir kultūras organizācijas, kas nodrošina profesionālās mākslas pieejamību, un vietējie iedzīvotāji.
8.
Specifiskā atbalsta otrās atlases kārtas ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:
8.1.
iznākuma rādītājs: atbalstīto kultūras nozares organizāciju skaits – ne mazāk kā septiņas kultūras organizācijas, tai skaitā:
8.1.1.
atbilstoši REACT-EU 2021. gada piešķīrumam atbalstīto kultūras nozares organizāciju skaits – ne mazāk kā sešas kultūras organizācijas;
8.1.2.
atbilstoši plānotajam REACT-EU 2022. gada piešķīrumam atbalstīto kultūras nozares organizāciju skaits – vismaz viena kultūras organizācija;
8.2.
rezultāta rādītājs: attīstīti ne mazāk kā septiņi jauni pakalpojumi, tai skaitā:
8.2.1.
atbilstoši REACT-EU 2021. gada piešķīrumam attīstīti jauni pakalpojumi – ne mazāk kā seši pakalpojumi;
8.2.2.
atbilstoši REACT-EU 2022. gada piešķīrumam attīstīti jauni pakalpojumi – vismaz viens pakalpojums.
III.Specifiskajam atbalstam pieejamais finansējums
9.
Otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāk kā 3 850 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – ne vairāk kā 3 272 500 euro un valsts budžeta finansējums – 577 500 euro, tai skaitā:
9.1.
atbilstoši plānotajam REACT-EU 2021. gada piešķīrumam kopējais attiecināmais finansējums ir  2 972 274 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 2 526 433 euro un valsts budžeta finansējums – 445 841 euro;
9.2.
atbilstoši plānotajam REACT-EU 2022. gada piešķīrumam kopējais attiecināmais finansējums ir 877 726 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 746 067 euro un valsts budžeta finansējums –131 659 euro.
10.
Projekta iesniedzēja maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no kopējā projekta attiecināmā finansējuma. Pārējo finansējumu – 15 procentus no kopējā projekta attiecināmā finansējuma – veido valsts budžeta finansējums.
11.
Otrās atlases kārtas projekta iesniedzējam maksimālais pieejamais projekta finansējums ir 550 000 euro.
IV.Prasības projekta iesniedzējam
12.
Projekta iesniedzēji, kas pēc sadarbības iestādes lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu kļūst par finansējuma saņēmējiem, otrās atlases kārtas ietvaros ir:
12.1.
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes koncertzāle";
12.2.
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kurzemes filharmonija";
12.3.
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Austrumlatvijas koncertzāle";
12.4.
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars";
12.5.
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs";
12.6.
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle";
12.7.
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas teātris".
13.
Projekta iesniedzējs sagatavo un sadarbības iestādes uzaicinājumā noteiktajā termiņā iesniedz projekta iesniegumu sadarbības iestādē saskaņā ar projekta iesniegumu atlases nolikuma prasībām.
14.
Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina:
14.1.
informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1303/2013), un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;
14.2.
projekta rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc tam, kad sadarbības iestāde ir veikusi noslēguma maksājumu.
15.
Finansējuma saņēmējs uzkrāj datus:
15.1.
par projekta ietekmi uz šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajiem iznākuma rādītājiem;
15.2.
par projekta ietekmi uz šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētajiem rezultāta rādītājiem;
15.3.
par projekta ietvaros veikto publisko iepirkumu līgumu vērtību (euro), kuros izmantoti zaļā iepirkuma principi.
V.Atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumi
16.
Projektā iekļauj atbalstāmās darbības, kas sekmē šo noteikumu 5. punktā minētā specifiskā atbalsta mērķa un šo noteikumu 8. punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu:
16.1.
reģionālo daudzfunkcionālo centru darbības un daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos;
16.2.
projekta vadības personāla un īstenošanas personāla nodrošināšana;
16.3.
informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
17.
Projekta ietvaros preču un pakalpojumu iepirkumos ir atbalstāmas vides prasības (zaļais publiskais iepirkums), lai nodrošinātu atbilstību horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" projektu vērtēšanas kritērijam. Finansējuma saņēmējs piesaista preču piegādātājus un pakalpojuma sniedzējus atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.
18.
Izdevumi ir attiecināmi no 2022. gada 1. janvāra.
19.
Projekta netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētajām izmaksām.
20.
Projekta tiešās attiecināmās izmaksas, kas sekmē šo noteikumu 16. punktā minētās atbalstāmās darbības, ir:
20.1.
finansējuma saņēmēja tiešās attiecināmās projekta vadības personāla un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kuras saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1303/2013 68.a panta 1. punktu projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot izmaksu vienoto likmi 20 procentu apmērā no šo noteikumu 20.2.20.2.1,  20.3., 20.4.20.5. un 20.6. apakšpunktā minētajām projekta pārējām tiešajām attiecināmajām īstenošanas izmaksām;
20.2.
projekta vadības personāla un īstenošanas personāla iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas, kam piemēro Finanšu ministrijas metodikā "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai" noteiktās vienas vienības izmaksu standarta likmes;
20.2.1
projekta vadītāja un projekta īstenošanas personāla ārvalstu komandējumu un darba braucienu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;
20.3.
projekta vadības personāla un īstenošanas personāla degvielas izmaksas vieglajam transportlīdzeklim un reģionālās starppilsētu nozīmes un reģionālās vietējas nozīmes sabiedriskā transporta izmaksas, kam piemēro Finanšu ministrijas metodikā "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai" noteiktās vienas vienības izmaksu standarta likmes;
20.4.
izmaksas, kas saistītas ar kultūras institūciju māksliniecisko pasākumu plāna īstenošanu, nodrošinot daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamību nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrā, saskaņā ar atbildīgās iestādes apstiprināto ikgadējo māksliniecisko pasākumu plānu:
20.4.1.
mārketinga un reklāmas izmaksas, tai skaitā mākslas darbu kolekcijas popularizēšanas izdevumi, izstāžu katalogu un pētījumu izdevniecības darbu izmaksas un poligrāfijas pakalpojumu izmaksas;
20.4.2.
licences izmaksas par autortiesību un blakus tiesību izmantošanu un autoratlīdzība, tai skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
20.4.3.
ārpakalpojuma izmaksas, kas rodas:
20.4.3.1.
pasākumu tiešsaistes tehniskā nodrošinājuma un skaņas, apgaismojuma un video nodrošināšanas izmaksas;
20.4.3.2.
mākslinieciskā pasākuma plāna īstenošanai nepieciešamo kostīmu, dekorāciju, scenogrāfijas materiālu, rekvizītu un iestudējuma materiālu nomas, izgatavošanas un iegādes izmaksas;
20.4.3.3.
mākslas darbu transportēšanas, uzglabāšanas, restauratoru, konservatoru un vērtētāju izmaksas;
20.4.3.4.
koncertprogrammu un teātra viesizrāžu iegādes izmaksas;
20.4.3.5.
kuratora pakalpojuma izmaksas;
20.4.3.6.
maksājumi aģentūrām, uzņēmuma līgumu izmaksas;
20.4.3.7.
ceļa un transportēšanas izdevumi, uzturēšanās izdevumi, tai skaitā viesnīcas un ēdināšanas izmaksas, apdrošināšana, tai skaitā oriģinālo mākslas darbu apdrošināšana, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaksas;
20.4.4.
mākslas darbu iepirkšanas un kolekciju papildināšanas izmaksas;
20.4.5.
materiālu izmaksas (ekspozīciju materiāli, teātra iestudējumu materiāli, tai skaitā scenogrāfijas materiāli, mākslinieku rezidenču un simpoziju materiāli);
20.4.6.
mākslinieciskā plāna īstenošanai nepieciešamo transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas un iekārtu, aprīkojuma, mūzikas instrumentu nomas, iegādes, uzturēšanas un remonta izmaksas, tai skaitā mākslas darbu krājuma telpu pielāgošana kolekcijas uzglabāšanai;
20.4.7.
izmaksas, kas saistītas ar izglītības programmu, meistarklašu, rezidenču programmu īstenošanu;
20.4.8.
pasākuma tehniskā nodrošinājuma izmaksas, kas nepieciešamas vides pieejamības nodrošināšanai un mākslinieciskā pasākuma plāna apmeklētāju ērtībai, drošībai un higiēnai;
20.5.
ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kas veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana, ja tās nepārsniedz trīs procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām.
20.6.
finansējuma saņēmēja darbinieku apmācību izmaksas;
21.
Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ir attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.
22.
Ja projekta izmaksas ir pieaugušas, salīdzinot ar lēmumā par projekta apstiprināšanu fiksētajām izmaksām, finansējuma saņēmējs sedz sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem. Finansējuma saņēmējs sadārdzinājumu nevar segt no līdzekļiem, kas piešķirti kā publisks finansējums.
VI.Specifiskā atbalsta otrās atlases kārtas īstenošanas nosacījumi
23.
Projektus īsteno saskaņā ar vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.
24.
Pēc tam kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošina finansējuma saņēmējam avansa un starpposma maksājumus, kuru kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma kopsummas.
25.
Šo noteikumu ietvaros finansējuma saņēmējiem sniedz atbalstu darbībām, kam nav saimnieciska rakstura. Ar kultūru vai mākslu saistītām darbībām, no kurām tiek gūti ieņēmumi, nav saimnieciska rakstura, ja finansējuma saņēmēja ieņēmumi ir mazāki par 50 procentiem no kopējā ar kultūru vai mākslu saistītā finansējuma saņēmēja gada budžeta.
26.
Finansējuma saņēmēji 2022., 2023. un 2024. gadā līdz kārtējā gada 31. martam atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajai veidlapai iesniedz atbildīgajā iestādē informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā gūtajiem ieņēmumiem un veiktajiem izdevumiem un plānoto ieņēmumu un izdevumu prognozi par kārtējo kalendāra gadu.
27.
Finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaiti ar projekta īstenošanu saistītajiem ieņēmumiem un izdevumiem.
28.
Atbildīgā iestāde 2022., 2023. un 2024. gadā pēc šo noteikumu 26. punktā noteiktās informācijas saņemšanas mēneša laikā izvērtē un sniedz atzinumu sadarbības iestādei par finansējuma saņēmēja atbilstību šo noteikumu 25. punktā noteiktajām prasībām.
29.
Projekta iesniedzējs māksliniecisko pasākumu plānu par 2022. gadu atbildīgajā iestādē iesniedz līdz 2022. gada 2. maijam, bet par 2023. gadu – līdz 2022. gada 15. novembrim. Māksliniecisko pasākumu plāns par kārtējo gadu tiek aizpildīts atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajai veidlapai.
30.
Specifiskā atbalsta otrās atlases kārtas finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā iesniedz atbildīgajā iestādē precizētu māksliniecisko pasākumu plānu šādos gadījumos:
30.1.
ja māksliniecisko pasākumu plānu nepieciešams papildināt ar jauniem pasākumiem;
30.2.
ja kāds no māksliniecisko pasākumu plāna pasākumiem tiek atcelts un tā īstenošanu nevar nodrošināt līdz 2023. gada 31. decembrim.
31.
Atbildīgā iestāde izveido darba grupu, kas izskata šo noteikumu 29. un 30. punktā  noteiktajā kārtībā iesniegtos māksliniecisko pasākumu plānus un mēneša laikā no to iesniegšanas atbildīgajā iestādē sniedz atzinumu sadarbības iestādei par māksliniecisko pasākumu plānu atbilstību specifiskā atbalsta otrās atlases kārtas īstenošanas nosacījumiem.
32.
Ja finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas rezultātā gūst neto ieņēmumus, saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1303/2013 65. panta 8. punktu sadarbības iestāde tos atskaita no noslēguma maksājuma.
32.1
Projekta īstenošanas rezultātā gūto neto ieņēmumu aprēķinā ņem vērā, ka projekta ietvaros gūtos ieņēmumus var novirzīt ar projekta īstenošanu saistītām darbībām, kas nepieciešamas reģionālo daudzfunkcionālo centru darbības un daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai, īstenojot māksliniecisko pasākuma plānu:
32.11.
netiešo attiecināmo izmaksu kategoriju segšanai, ievērojot, ka:
32.11.1.
ja projekta īstenošanā netiek izmantota šo noteikumu 19. punktā noteiktā netiešo attiecināmo izmaksu vienotā likme, projekta ieņēmumus var novirzīt visu netiešo attiecināmo izmaksu kategoriju segšanai;
32.11.2.
ja projekta īstenošanā tiek izmantota šo noteikumu 19. punktā noteiktā netiešo attiecināmo izmaksu vienotā likme, projekta ieņēmumus nevar novirzīt netiešo attiecināmo izmaksu kategoriju segšanai;
 
32.11.3.
finansējuma saņēmēja ēkas un telpu nomas, apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas, kā arī komunālo pakalpojumu izmaksas šo noteikumu ietvaros nav uzskatāmas par netiešo attiecināmo izmaksu kategoriju.
32.12.
projekta vadības personāla un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām, tai skaitā darba alga, piemaksas, prēmijas, naudas balvas, sociālās garantijas, kas ietver: pabalstus, kompensācijas, veselības apdrošināšanu, obligātās veselības pārbaudes un atvaļinājuma izmaksas, ievērojot, ka:
32.12.1.
ja projekta īstenošanā tiek izmantota šo noteikumu 20.1. apakšpunktā noteiktā personāla atlīdzības izmaksu vienotā likme, projekta ieņēmumus var novirzīt tām amata kategorijām, kas atbilstoši šo noteikumu anotācijā noteiktajam nav noteiktas kā šo noteikumu 20.1. apakšpunkta personāla atlīdzības vienotās likmes amata kategorijas;
32.12.2.
ja projekta īstenošanā netiek izmantota šo noteikumu 20.1. apakšpunktā noteiktā personāla atlīdzības izmaksu vienotā likme, projekta ieņēmumus var novirzīt visām projekta vadības un īstenošanas personāla amata kategorijām;
32.12.3.
ja finansējuma saņēmējs projekta ieņēmumus novirza projekta vadības un īstenošanas personāla atalgojuma izmaksām, projekta vadības un īstenošanas personāla atalgojuma apmērs, kam novirza biļešu ieņēmumus, nav ierobežots ar 20.1. apakšpunktā noteikto vienotās likmes 20 procentu ierobežojumu;
32.12.4.
par īstenošanas personālu tiek uzskatīts viss personāls, kas ir iesaistīts mākslinieciskā pasākuma plāna īstenošanā, tai skaitā personāls, kas nodrošina reģionālo daudzfunkcionālo centru darbību, lai mākslinieciskā plāna īstenošana būtu iespējama;
32.13.
pārējo šo noteikumu 20. punktā minēto tiešo attiecināmo izmaksu segšanai;
32.14.
pamatlīdzekļu amortizācijas izmaksām proporcionāli projekta īstenošanas periodam, ja pamatlīdzekļi nav iegādāti par publisko finansējumu;
32.15.
daudzfunkcionālo centru infrastruktūras uzturēšanas izmaksām;
32.16.
finansējuma saņēmēja ēkas un telpu nomas, apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksām, kā arī komunālo pakalpojumu izmaksām, proporcionāli laika periodam, kad telpas netiek iznomātas par maksu citām juridiskām personām.
33.
Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:
33.1.
finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa vai specifiskā atbalsta mērķa uzraudzības rādītāju sasniegšanu;
33.2.
citos gadījumos, ko paredz vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu.