MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-850
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma “Senlejas” Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma “Senlejas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 009 0041) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 009 0041) daļu 3.0445 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) - Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 36 770,45 EUR, kas veidojas no atsavināmās zemes vienības daļas tirgus vērtības EUR 32 576,15 jeb EUR 1,07 par vienu kvadrātmetru, kas būs jāpiemēro, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja atsavināmā platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas, un no zaudējumu atlīdzības par atlikušās neatsavināmās zemes vienības daļas 0.6355 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) vērtības samazinājuma EUR 4 194,30 jeb EUR 0,66 par vienu kvadrātmetru, kas būs jāpiemēro, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.