Likumprojekts (grozījumi)

23-TA-2016
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 38. nr.; 2013, 118. nr.; 2015, 245. nr.; 2017, 21. nr.; 2018, 65. nr.; 2019, 225., 248.A nr.; 2021, 160.A, 193. nr.; 2022, 76. nr.; 2023, 125. nr.) šādus grozījumus:
35.1 pantā:
papildināt otro daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:
"10) uzdot atsevišķu uzdevumu izpildi valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām atbilstoši to kompetencei.";
papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:
"(8) Attiecīgā apdraudējuma novēršanā vai pārvarēšanā iesaistītajam nodarbinātajam, ievērojot darba (dienesta pienākumu) raksturu un intensitāti, var noteikt tādu virsstundu darba (dienesta pienākumu izpildes) laiku, kas pārsniedz attiecīgi Darba likumā, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā vai Valsts drošības iestāžu likumā noteikto maksimālo virsstundu darba (dienesta pienākumu izpildes) laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Tiklīdz zudusi nepieciešamība pēc šāda virsstundu darba (dienesta pienākumu izpildes) laika noteikšanas, tas atceļams.         
(9) Uz šā panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem nav attiecināmi Darba likuma 136. panta ceturtās daļas noteikumi."
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Iekšlietu ministrs M. Kučinskis