MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1466
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "RB Rail AS"  nepieciešamo finansējumu 2023. gadam"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka:
2.1.
akciju sabiedrības “RB Rail AS” netiešo izmaksu segšanu nodrošina visas trīs Baltijas valstis un no Latvijas puses 2023.gadā nepieciešams finansējums šim mērķim ir 875 849 euro apmērā;
2.2.
no iepriekšējos gados piešķirtā finansējuma akciju sabiedrības “RB Rail AS” netiešo izmaksu finansēšanai ir izveidojies atlikums 477 346 euro apmērā, kas tiks izmantots, lai daļēji segtu 2023.gadam nepieciešamo finansējumu.
3.
Ņemot vērā šā protokollēmuma 2. punktā minēto, atļaut Satiksmes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.07.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)" 398 503 euro apmērā, lai nodrošinātu Latvijas 2023.gada līdzfinansējumu akciju sabiedrībai “RB Rail AS” netiešo izmaksu segšanai.
4.
Pieņemt zināšanai, ka nepieciešamais finansējums akciju sabiedrības “RB Rail AS” netiešo izmaksu segšanai netiek atgūts no Eiropas Komisijas un atmaksāts valsts budžetā.
5.
Pieņemt zināšanai, ka informatīvais ziņojums par papildu saistībām akciju sabiedrības “RB Rail AS” netiešo izmaksu segšanai 2024.–2025. gadā katram gadam tiks sagatavots atsevišķi un iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā.
6.
Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", ņemot vērā šā protokollēmuma 3. punktā minēto.