Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-1542
Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem
Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma

12. pantu un 15. panta pirmo daļu
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
zemākās mēnešalgas pašvaldību iestādēs, valsts iestādēs, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās vai publiski privātās kapitālsabiedrībās (turpmāk – ārstniecības iestāde) nodarbinātajām ārstniecības personām, kas sniedz no valsts vai pašvaldības budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, ārstniecības personām, kas sniedz no pašvaldību budžetiem apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus pašvaldību izglītības iestādēs (turpmāk – ārstniecības persona), kā arī medicīnas asistentiem, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā nodarbinātajiem tiesu medicīnas ekspertiem un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem (turpmāk – transportlīdzekļa vadītājs);
1.2.
speciālo piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku (turpmāk – piemaksa), tās apmērus un noteikšanas kārtību.
(Grozīts ar MK 11.03.2021. noteikumiem Nr. 161)
2.
Lai noteiktu ārstniecības personu, kā arī medicīnas asistentu un transportlīdzekļa vadītāju mēnešalgu, ārstniecības iestādes vadītāja, pašvaldības izglītības iestādes vadītāja vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka izveidota komisija (ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā) novērtē attiecīgos amatus un nosaka amata kvalifikācijas kategoriju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par intelektuālā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem.
(Grozīts ar MK 11.03.2021. noteikumiem Nr. 161)
3.
Ārstniecības iestādes vadītājs, pašvaldības izglītības iestādes vadītājs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks, ņemot vērā attiecīgās iestādes darba samaksas fondu, kā arī šo noteikumu 1. un 2. pielikumu, apstiprina attiecīgās iestādes ārstniecības personu, kā arī medicīnas asistentu un transportlīdzekļa vadītāju mēnešalgu skalu (turpmāk – mēnešalgu skala).
(Grozīts ar MK 11.03.2021. noteikumiem Nr. 161)
4.
Ārstniecības personas, medicīnas asistenta un transportlīdzekļa vadītāja konkrēto mēnešalgas apmēru atbilstoši amata kvalifikācijas kategorijai nosaka ārstniecības iestādes vadītājs, pašvaldības izglītības iestādes vadītājs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks, ievērojot mēnešalgu skalā noteiktos mēnešalgu apmērus.
(Grozīts ar MK 11.03.2021. noteikumiem Nr. 161)
5.
Ārstniecības personām, medicīnas asistentiem un transportlīdzekļa vadītājiem, kuriem mēnešalgu nosaka atbilstoši darba apjomam (stundu skaitam mēnesī), faktisko mēnešalgu aprēķina, mēnešalgu reizinot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu un iegūto reizinājumu dalot ar vienai darba algas likmei atbilstošo stundu skaitu.
(Grozīts ar MK 11.03.2021. noteikumiem Nr. 161)
6.
Ārstniecības persona, medicīnas asistents vai transportlīdzekļa vadītājs par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, saņem speciālo piemaksu saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu. Piemaksu aprēķina, pamatojoties uz mēnešalgu skalā noteiktajiem mēnešalgu apmēriem.
(Grozīts ar MK 11.03.2021. noteikumiem Nr. 161)
7.
Ārstniecības iestādes vadītājs, pašvaldības izglītības iestādes vadītājs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks nosaka šo noteikumu 6. punktā minēto speciālo piemaksu piešķiršanas kārtību, tās apmēra noteikšanas kritērijus un konkrētus piemaksas apmērus.
8.
Ārstniecības personai, medicīnas asistentam un transportlīdzekļa vadītājam atbilstoši darba stāžam ārstniecības jomā tiek noteikta speciālā piemaksa šādā apmērā:
8.1.
ja darba stāžs ir no 1 gada līdz 9 gadiem (ieskaitot), – līdz 10 % no personai noteiktās mēnešalgas;
8.2.
ja darba stāžs ir no 10 līdz 15 gadiem (ieskaitot), – no 1 līdz 10 % no personai noteiktās mēnešalgas;
8.3.
ja darba stāžs ir no 16 līdz 20 gadiem (ieskaitot), – no 2 līdz 15 % no personai noteiktās mēnešalgas;
8.4.
ja darba stāžs ir vairāk nekā 20 gadi, – no 3 līdz 15 % no personai noteiktās mēnešalgas.
(Grozīts ar MK 11.03.2021. noteikumiem Nr. 161)
9.
Šo noteikumu 8. punktā minētās speciālās piemaksas apmēru nosaka, ievērojot ārstniecības personas, medicīnas asistenta vai transportlīdzekļa vadītāja izglītības līmeni, akadēmisko vai zinātnisko grādu un darba vērtējumu.
(Grozīts ar MK 11.03.2021. noteikumiem Nr. 161)
10.
Noteikumu izpilde finansējama ārstniecības iestādes, pašvaldības izglītības iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes darba samaksas fonda ietvaros atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam.
11.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumus Nr. 595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 103., 204. nr.; 2013, 250. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 252. nr.; 2016, 251. nr.; 2017, 254. nr.).
12.
Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
1.
pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr.
851
Ārstniecības personu, transportlīdzekļa vadītāju un medicīnas asistentu amatu kvalifikācijas kategorijas

Nr.

p. k.

Profesiju grupa/amata nosaukums Kategorija
I. Sertificētu ārstniecības personu amati
1.1. Ārsts, zobārsts 1
1.2. Fizioterapeits, audiologopēds, uztura speciālists, ergoterapeits, tehniskais ortopēds, mākslas terapeits, optometrists 2
1.3. Māsa (vispārējās aprūpes māsa), ārsta palīgs (feldšeris), vecmāte, biomedicīnas laborants, radiologa asistents, radiogrāfers* 3
1.4. Masieris, ergoterapeita asistents, fizioterapeita asistents, zobu higiēnists, kosmētiķis, podologs, zobu tehniķis 4
II. Reģistrētu ārstniecības personu amati
2.1. Ārsts, zobārsts, rezidents 2
2.2. Fizioterapeits, audiologopēds, uztura speciālists, ergoterapeits, tehniskais ortopēds, mākslas terapeits, optometrists, māsa (vispārējās aprūpes māsa) 3
2.3. Ārsta palīgs (feldšeris), vecmāte, biomedicīnas laborants, radiologa asistents, radiogrāfers 4
2.4. Masieris, ergoterapeita asistents, fizioterapeita asistents, zobu higiēnists, zobārsta asistents, kosmētiķis, podologs, zobu tehniķis 5
2.5. Māsas palīgs 6
III. Transportlīdzekļa vadītāja amats
3.1. Transportlīdzekļa vadītājs 6
IV. Medicīnas asistenta amats
4.1. Medicīnas asistents 6

Piezīme. * Minētajā kategorijā ietilpst arī ārsti, kuri ir neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes vadītāji Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izveidotajās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēs (uz laiku līdz 2022. gada 31. decembrim).

2.
pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr.
851
Ārstniecības personu, transportlīdzekļa vadītāju un medicīnas asistentu zemākā mēnešalga

Nr.
p. k.

Ārstniecības personu, transportlīdzekļa vadītāju un medicīnas asistentu amatu kvalifikācijas kategorija

Zemākā mēnešalgas likme (euro)

1.

1

1 555

2.

2

1 369

3.

3

1 032

4.

4

908

5.

5

809

6.

6

723

3.
pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr.
851
Speciālā piemaksa ārstniecības personai un transportlīdzekļa vadītājam par darbu, kas saistīts ar īpašu risku
Nr. p. k. Speciālā piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku Speciālās piemaksas apmērs (procentos no mēnešalgas)
1. Ārstniecības iestādēs un struktūrvienībās AIDS slimnieku ārstēšanai (diagnostikai) 5–25 %
2. Ārstniecības iestādēs un struktūrvienībās lepras slimnieku, psihiski slimu personu, alkoholisma un narkomānijas slimnieku ārstēšanai, kurās ir paaugstināts risks veselībai līdz 25 %
3. Ārstniecības iestādēs un struktūrvienībās infekcijas un tuberkulozes slimnieku ārstēšanai, radioloģijas, rentgena un apdegumu ārstēšanas struktūrvienībās, kurās ir paaugstināts risks veselībai līdz 25 %
4. Ārstniecības iestādēs un struktūrvienībās, kuru darbiniekiem darba apstākļu specifikas dēļ ir tiesības uz piemaksu, ja ir divi vai vairāki paaugstināta riska faktori:
4.1. šā pielikuma 1. un 2. punktā vai 1. un 3. punktā minētajos gadījumos 10–25 %
4.2. šā pielikuma 2. un 3. punktā minētajos gadījumos 10–25 %
5. Ārstniecības iestādēs ar apsardzi un slēgtu režīmu psihiski slimu personu piespiedu ārstēšanai un personu tiespsihiatriskajai ekspertīzei:
5.1. ārstniecības personām, kuras veic piespiedu ārstēšanu 5–25 %
5.2. ārstniecības personām, kuras veic tiespsihiatrisko ekspertīzi 5–25 %
6. Neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālistiem, kas strādā neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēs, par darbu paaugstināta riska apstākļos 10–25 %
7. Anestezioloģijas, reanimatoloģijas un intensīvās terapijas nodaļas speciālistiem 5–25 %
8. Ārstniecības iestādēs un struktūrvienībās, kurās veic mirušu cilvēku patologanatomiskos izmeklējumus vai tiesmedicīnisko ekspertīzi 5–25 %
9. Speciālajās izglītības iestādēs (speciālajās klasēs un grupās), kas paredzētas izglītojamiem ar somatiskām slimībām, skoliozi, fiziskās un (vai) garīgās attīstības traucējumiem, dzirdes, redzes, valodas attīstības traucējumiem, psihoneiroloģiskajām slimībām, internātskolās bāreņiem un bez vecāku aizgādības palikušajiem izglītojamiem – darbiniekiem, kuri strādā ar minētajiem izglītojamiem līdz 25 %
10. Darbiniekiem, kas strādā sociālās korekcijas izglītības iestādēs ar izglītojamiem, kuri izdarījuši tādu noziedzīgu nodarījumu, par kuru likumā paredzēta kriminālatbildība, vai administratīvo pārkāpumu, par kuru likumā paredzēta administratīvā atbildība līdz 25 %
11. Ieslodzījuma vietu pārvaldes struktūrvienību ārstniecības personām, kurām ir paaugstināts risks drošībai vai veselībai līdz 25 %
12. Ieslodzījuma vietu pārvaldes ārstniecības personām, kurās ārstē tuberkulozes, alkoholisma, narkomānijas un infekcijas slimniekus līdz 25 %