Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 246
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 12. §)
24-TA-56
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība"
Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma
4.panta sesto un četrpadsmito daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 108. nr.; 2009, 38. nr.; 2011, 125. nr.; 2013, 129., 189. nr.; 2016, 205. nr.; 2018, 5., 106. nr.; 2020, 247. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, ja ir saņēmis aģentūras izsniegtu licenci. Licencē norāda valsti vai valstis, kurās nodarbina darba meklētājus, un darbiekārtošanas pakalpojumu veidu vai veidus, kuros komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus. Licenci izsniedz uz trim gadiem.";
1.2.
izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
"8. Komersants par licenci maksā valsts nodevu 500 euro apmērā. Saņemot licenci atkārtoti vai licences dublikātu, licences saņēmējs maksā valsts nodevu 50 euro apmērā. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.";
1.3.
izteikt 10.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.1. pretendenta firmu, reģistrācijas numuru, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, licences saņemšanas veidu un elektroniskā pasta adresi;";
1.4.
papildināt ar 10.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.10. informāciju par komersanta nodomu slēgt darba līgumu ar trešās valsts pilsoni, kuram nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā.";
1.5.
izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"11.1. parauglīgumu, ko noslēdz starp pretendentu un darba meklētāju par darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanu (t. sk. ar darba meklētāju, kuram nav izsniegta uzturēšanās atļauja vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja), ja komersants sniedz kādu no starpniecības pakalpojumiem darbiekārtošanā. Līgumā nosaka:
11.1.1. līguma priekšmetu;
11.1.2. pušu pienākumus un tiesības;
11.1.3. līguma darbības laiku;
11.1.4. darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtību;
11.1.5. pušu atbildību, ja netiek pildītas līguma saistības;";
1.6.
izteikt 11.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"11.4. darba līguma projektu (t. sk. ar darba meklētāju, kuram nav izsniegta uzturēšanās atļauja vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja), ja komersants sniedz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumus;";
1.7.
papildināt ar 11.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"11.7. dokumentāru apliecinājumu, ka komersantam ir piemērotas telpas darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai.";
1.8.
izteikt 24.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"24.11. 10 darbdienu laikā rakstveidā paziņot aģentūrai:
24.11.1. par izmaiņām iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos;
24.11.2. par katru jaunu līgumu, kas noslēgts ar sadarbības partneri, un pievienot līguma kopiju vai apliecināt līguma atbilstību aģentūras saskaņotajam līguma projektam;
24.11.3. par izmaiņām sadarbības līgumā un iesniegt aģentūrā saskaņošanai grozīto sadarbības līgumu vai līguma grozījumu kopiju;";
1.9.
izteikt 28.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"28.1. līgumu skaitu, kas noslēgti par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ar darba meklētājiem un darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu ietvaros noslēgtajiem darba līgumiem ar darbiniekiem, atsevišķi norādot trešo valstu pilsoņus, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, darba devējiem un citiem sadarbības partneriem, un informāciju par līgumu izpildi;";
1.10.
izteikt 35. punktu šādā redakcijā:
"35. Licences saņēmējs pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas 10 darbdienu laikā novērš norādītos pārkāpumus un par to informē aģentūru.";
1.11.
izteikt 42. punktu šādā redakcijā:
"42. Ja licences darbība ir apturēta un licences saņēmējs nenodod licenci aģentūrā šo noteikumu 41. punktā minētajā termiņā, aģentūra izskata jautājumu par licences anulēšanu.";
1.12.
svītrot 42.1 punktu;
1.13.
izteikt 47. punktu šādā redakcijā:
"47. Licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, kas izsniegtas līdz 2024. gada 29. aprīlim, ir derīgas līdz 2027. gada 30. aprīlim.";
1.14.
izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
2.
Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 30. aprīlī.
Ministru prezidente E. Siliņa
Labklājības ministrs U. Augulis
Pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr.
246

"Pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 3.jūlija

noteikumiem Nr. 458(papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēls)

Labklājības ministrija
Nodarbinātības valsts aģentūra

Licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai
Nr. xxxx

 

(valsts, darbiekārtošanas pakalpojuma veida kods, datums)

 

Izsniegta

 

(firma)

 

(reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā)

 

(juridiskā adrese)

 

 

 

Licence izsniegta  

 

                                                                               (datums)

Licence derīga līdz  
                                                                                  (datums)

 Nodarbinātības valsts aģentūra

 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Darbiekārtošanas pakalpojumu veidu kodi

1.a – pakalpojumu sniegšana, kas saistīta ar darba vai civildienesta attiecību nodibināšanu, kā arī strādāšanu par atlīdzību starptautiskās jaunatnes, kultūras, izglītības, nodarbinātības un pieredzes apmaiņas programmās (starptautiskās aukļu apmaiņas programmās, izglītības un darba programmās, darba un ceļošanas programmās, brīvdienu darba programmās un citās programmās).

1.b – pakalpojumu sniegšana, kas saistīta ar darba meklēšanu, ar to saprotot konsultēšanu darbiekārtošanas jautājumos, informēšanu par brīvajām darba vietām un citus līdzvērtīgus pakalpojumus, kas paredzēti, lai piedāvātu vai atvieglotu personai darba tiesisko attiecību nodibināšanu.

1.c – pakalpojumu sniegšana, kas saistīta ar potenciālo darbinieku atlasi darba devējiem, izņemot pakalpojumus, kas saistīti ar darba sludinājumu izvietošanu un reklāmu, ja vien šādas reklāmas mērķis nav darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšana.

2 – darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumi, kuru ietvaros darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējs kā darba devējs nosūta darbinieku uz noteiktu laiku personai, kuras labā un vadībā tiks veikts darbs."