Noteikumu projekts

24-TA-1
Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 61. panta trešo daļu
1.
Noteikumi nosaka minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtību.
2.
Labklājības ministrija reizi gadā izstrādā priekšlikumus par minimālās mēneša darba algas apmēru (līdz jebkuram veselam skaitlim ar precizitāti līdz vienam euro) nākamajam gadam, ņemot vērā:
2.1.
Ekonomikas ministrijas sagatavotās makroekonomiskās prognozes un ekonomiskās situācijas izmaiņas par iepriekšējo gadu, tai skaitā darba produktivitātes attīstību;
2.2.
Finanšu ministrijas:
2.2.1.
sagatavotās makroekonomiskās prognozes un ekonomiskās situācijas izmaiņas par iepriekšējo gadu, tai skaitā darba produktivitātes attīstību;
2.2.2.
informāciju par izmaiņām nodokļu sistēmā nākamajiem diviem gadiem (iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojuma par apgādībā esošu personu apmērs);
2.3.
Centrālās statistikas pārvaldes:
2.3.1.
aprēķināto minimālo ienākumu līmeni un nabadzības riska slieksni iepriekšējā gadā;
2.3.2.
aprēķinātās darbaspēka izmaksu indeksa pārmaiņas (pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu);
2.3.3.
par pēdējo pieejamo mēnesi aprēķināto attiecību: darba ņēmēju skaits, kuriem darba ienākumi ir minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāki, pret darba ņēmēju kopskaitu (valsts un reģionu līmenī);
2.3.4.
informāciju par bezdarba līmeņa rādītājiem iepriekšējā gadā (valsts un reģionu līmenī);
2.3.5.
informāciju par mēneša vidējo bruto darba samaksu valstī un privātajā sektorā par iepriekšējo gadu (valsts, reģionu līmenī, nozaru griezumā);
2.3.6.
informāciju par iedzīvotāju nabadzības riska un sociālās atstumtības rādītāju iepriekšējā gadā;
2.3.7.
par pēdējo pieejamo periodu aprēķinātās patēriņa cenu pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem.
2.4.
Nodarbinātības valsts aģentūras informāciju par bezdarbnieku skaitu iepriekšējā gadā;
2.5.
Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju par vidējiem darba ņēmēju darba ienākumiem un nostrādāto stundu skaitu mēnesī iepriekšējā gadā atbilstoši ziņām, kas norādītas darba devēju ziņojumos par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī;
2.6.
Labklājības ministrijas aprēķināto iespējamo minimālo mēneša darba algu 45 % apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātās vidējās bruto darba samaksas par pēdējo pieejamo ceturksni.
2.7.
Labklājības ministrijas informāciju par Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat tīmekļvietnē publicēto minimālās mēneša bruto darba algas apmēru un tā iespējamās izmaiņas nākamajā gadā citās Eiropas Savienības valstīs, kā arī minimālās mēneša darba algas un vidējās darba samaksas attiecības salīdzinājumu šajās valstīs.
3.
Pēc Labklājības ministrijas pieprasījuma šo noteikumu 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., un 2.7. apakšpunktā noteiktos datus un informāciju minētās institūcijas iesniedz līdz attiecīgā gada 1. martam, bet šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto informāciju Ekonomikas ministrija un Finanšu ministrija iesniedz līdz attiecīgā gada 15. martam.
4.
Lai aprēķinātu izstrādāto priekšlikumu par minimālās mēneša darba algas apmēru ietekmi uz valsts budžetu, Labklājības ministrija līdz attiecīgā gada 15. martam pieprasa Centrālajai statistikas pārvaldei, Valsts kancelejai un Tieslietu ministrijai šādu informāciju:
4.1.
Centrālās statistikas pārvaldes pēdējos pieejamos aprēķinātos datus par darba ņēmēju skaita sadalījumu pēc darba ienākumiem noteiktā darba ienākumu diapazonā:
4.1.1.
pašvaldībās un pašvaldību padotības iestādēs;
4.1.2.
privātajā sektorā;
4.1.3.
sabiedriskā sektora komercsabiedrībās;
4.2.
Valsts kancelejas aprēķināto papildu nepieciešamo finansējumu atlīdzībai, atbilstoši minimālās mēneša darba algas paaugstināšanas variantam, normālā darba laika ietvaros, kā arī nodarbināto skaitu, uz ko attieksies minimālās mēneša darba algas paaugstinājums, sadalījumā pa resoriem un valsts budžeta iestādēm;
4.3.
Tieslietu ministrijas aprēķinātos izdevumus kompensācijai cietušajiem, kas ir tieši piesaistīti minimālās mēneša darba algas apmēram, saskaņā ar likumu "Par valsts kompensācijām cietušajiem" un izdevumiem par darbinieku prasījumiem darba devēja maksātnespējas gadījumā saskaņā ar likumu "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā.
5.
Šo noteikumu 4.punktā noteiktos datus minētās institūcijas iesniedz Labklājības ministrijai reizi gadā līdz attiecīgā gada 1. aprīlim.
6.
Priekšlikumus par minimālās mēneša darba algas apmēra saglabāšanu vai paaugstināšanu un attiecīgo izmaiņu ieviešanas datumu Labklājības ministrija līdz 15. aprīlim iesniedz izskatīšanai Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (turpmāk – padome) Sociālās drošības apakšpadomes (turpmāk – apakšpadome) sēdē.
 
7.
Labklājības ministrija divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minēto priekšlikumu izskatīšanas apakšpadomes sēdē iesniedz tos izskatīšanai padomē.
8.
Labklājības ministrija divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 7. punktā minēto priekšlikumu izskatīšanas padomē iesniedz priekšlikumu par minimālās mēneša darba algas apmēra nākamā gada izmaiņām Ministru kabinetā. Ministru kabinets pieņem lēmumu par minimālo mēneša darba algu nākamajam gadam.
9.
Ja Ministru kabinets pieņem lēmumu par minimālās mēneša darba algas saglabāšanu nākamajam gadam iepriekšējā apmērā, tad šo noteikumu 10. punktā minētie pasākumi netiek veikti.
10.
Pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu nākamajam gadam un tās ieviešanas datumu:
10.1.
Labklājības ministrija divu mēnešu laikā izstrādā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu un noteiktā kārtībā iesniedz to izskatīšanai Ministru kabinetā;
10.2.
atbildīgās institūcijas triju mēnešu laikā izstrādā tiesību aktu projektus par grozījumiem saistībā ar mēnešalgas apmēra (skalas) izmaiņām un noteiktā kārtībā iesniedz tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
11.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 18. augusta noteikumus Nr. 563 "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 160. nr.).
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds