Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 732
Rīgā 2021. gada 2. novembrī (prot. Nr. 73 17. §)
21-TA-345
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 13. un 14. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 65., 220. nr.; 2017, 143. nr.; 2018, 57. nr.; 2019, 27., 176., 255. nr.; 2020, 119., 125., 234. nr.; 2021, 165. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai" īstenošanas noteikumi".
2.
Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2. ieguldījumu prioritātes "Atbalstīt energoefektivitāti, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu sabiedriskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un mājokļu sektorā" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. pasākumu "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" (turpmāk – 4.2.1.1. pasākums) un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.2. pasākumu "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai" (turpmāk – 13.1.1.2. pasākums) (turpmāk abi kopā – pasākums)  ierobežotas atlases un finanšu instrumenta veidā;".
3.
Izteikt 5.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.1.1. līdz 2023. gada 31. decembrim – 19 589 mājsaimniecības ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju, tai skaitā:
5.1.1.1. 4.2.1.1. pasākumā – 16 186 mājsaimniecības;
5.1.1.2. 13.1.1.2. pasākumā –  3 403 mājsaimniecības (2021. gadā – 2 627 mājsaimniecības, 2022. gadā – 776  mājsaimniecības);".
4.
Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
"9. Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līgumam par projekta īstenošanu un finansēšanas nolīgumam ir 201 462 727 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu – 171 243 317 euro (4.2.1.1. pasākumam – 141 493 317 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 29 750 000 euro) un valsts budžeta finansējumu – 30 219 410 euro (4.2.1.1. pasākumam – 24 969 409 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 5 250 001 euro). Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 85 % no pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma, tai skaitā:
9.1. grantu un sabiedrības "Altum" projekta vadības un īstenošanas, kā arī konsultatīvā atbalsta izmaksām plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 176 450 904 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu – 149 983 267 euro (4.2.1.1. pasākumam – 122 783 267 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 27 200 000 euro) un valsts budžeta finansējumu – 26 467 637 euro (4.2.1.1. pasākumam – 21 667 636 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 4 800 001 euro);
9.2. finanšu instrumentam, tai skaitā aizdevumu, garantiju un finanšu instrumenta vadības maksai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 25 011 823 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu – 21 260 050 euro (4.2.1.1. pasākumam – 18 710 050 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 2 550 000 euro) un valsts budžeta līdzfinansējumu – 3 751 773 euro (4.2.1.1. pasākumam – 3 301 773 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 450 000 euro)."
5.
Papildināt ar 9.1 punktu šādā redakcijā:
"9.1 13.1.1.2. pasākuma React-EU finansējums ir 35 000 001 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu – 29 750 000 euro un valsts budžeta finansējumu – 5 250 001 euro:
9.11. 2021. gadā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 22 967 570 euro un valsts budžeta finansējums – 4 053 101 euro;
9.12. 2022. gadā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 6 782 430 euro un valsts budžeta finansējums – 1 196 900 euro."
6.
Izteikt 52.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"52.1. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 35 gadu periodā ir lielāks par 0;".
7.
Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:
"53. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītāju aprēķina par 35 gadu periodu, ņemot vērā šādus pieņēmumus:
53.1. izmaksu sadaļā norāda:
53.1.1. plānoto aizdevuma, cita finansētāja finansējuma vai dzīvokļu īpašnieku finansējuma apmēru;
53.1.2. aizdevuma vai cita finansētāja finansējuma procentu maksājumus (ja attiecināms);
53.1.3. papildu izmaksas, kas saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu un kas rodas aprēķina periodā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas, izņemot veikto darbu apdrošināšanas izmaksas. Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu nodrošina energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs, norāda izmaksas, kas rodas dzīvokļu īpašniekiem saskaņā ar pilnvarotās personas un energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēja līgumu, apjomā, kas pārsniedz pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas plānotās siltumenerģijas izmaksas. Plānotās siltumenerģijas izmaksas nosaka atbilstoši minētajā līgumā norādītajam siltumenerģijas tarifam, piemērojot tam inflācijas koeficientu 1,018 gadā, un atbilstoši norēķinos izmantotajam siltumenerģijas patēriņam;
53.2. ieņēmumu sadaļā norāda pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas sasniegto siltumenerģijas izmaksu ietaupījumu, ņemot vērā uz atbalsta pieteikuma iesniegšanas brīdi esošo siltumenerģijas tarifu, piemērojot tam inflācijas koeficientu 1,018 gadā, vai, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja nav pieslēgta centralizētās siltumapgādes sistēmai, sabiedrības "Altum" aprēķināto siltumenerģijas tarifu, kura apjomu nosaka finansēšanas nolīgumā un kuru pārskata ne retāk kā reizi gadā atbilstoši tirgus cenas izmaiņām."
8.
Izteikt 55. punktu šādā redakcijā:
"55. Grantu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai piešķir, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 35 gadu periodā ir lielāks par 0."
9.
Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:
"56. Sabiedrībai "Altum" ir tiesības samazināt granta apjomu, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas rezultātā plānotie enerģijas ietaupījumi finanšu izteiksmē ir pietiekami, lai pēc 35 gadiem atkārtoti veiktu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu bez publiskiem līdzekļiem."
10.
Izteikt 63.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"63.4. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 35 gadu periodā ir lielāks par 0;".
11.
Izteikt 65. punktu šādā redakcijā:
"65. Garantijas gada prēmijas likme:
65.1. pirmos piecus gadus ir 0,00 %;
65.2. atlikušo garantijas periodu ir 0,65 % no garantijas saistību atlikuma."
12.
Izteikt 88. punktu šādā redakcijā:
"88. Šo noteikumu 52.1. apakšpunktā, 53., 55., 56. punktā un 63.4. apakšpunktā norādīto 35 gadu periodu piemēro, ja sabiedrība "Altum":
88.1. nav pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu;
88.2. ir pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu, bet pilnvarotā persona un sabiedrība "Altum" nav noslēgusi līgumu par finanšu instrumenta vai granta saņemšanu un pilnvarotā persona ir iesniegusi precizētus šo noteikumu 50. punktā minētos dokumentus. Par dokumentu precizējumu nepieciešamību pilnvaroto personu informē sabiedrība "Altum"."
13.
Papildināt ar 90. punktu šādā redakcijā:
"90. Šo noteikumu 65. punktu piemēro, ja garantijas pieteikums iesniegts sabiedrībā "Altum" pēc 2021. gada 5. novembra."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs