Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 667
Rīgā 2022. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 54 5. §)
22-TA-2345
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
2014.–2020. gada plānošanas perioda 
vadības likuma 20. panta 13. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 106. nr.; 2017, 107. nr.; 2020, 160. nr.; 2021, 66., 227. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:
"Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 13. punktu".
2.
Svītrot 1.6. apakšpunktu.
3.
Izteikt 26.2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"26.2.10. šo noteikumu 26.2.1. apakšpunktā minētās ēkas būvniecības vai pārbūves vai šo noteikumu 26.2.7. apakšpunktā minētās sporta zāles būvniecības būvprojektā norādītās labiekārtošanas izmaksas, kas nepārsniedz trīs procentus no projektā plānotajām būvdarbu attiecināmajām izmaksām;".
4.
Izteikt 47.1 punktu šādā redakcijā:
"47.1 Lai atbalsts projekta īstenošanai netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, projekta īstenošanas rezultātā attīstītajā infrastruktūrā (tai skaitā sporta infrastruktūrā, dienesta viesnīcā (internātā)) pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas periodā ir pieļaujams veikt papildinošu saimniecisko darbību 20 procentu apmērā no infrastruktūras gada jaudas platības laika vai finanšu izteiksmē un ir pieļaujams sniegt papildpakalpojumus. Ar papildinošu saimniecisko darbību saprot darbības, kas ir tieši saistītas ar infrastruktūras ekspluatāciju un nepieciešamas vai nesaraujami saistītas ar tās galveno ar saimniecisko darbību nesaistīto izmantojumu, patērējot tādu pašu resursu (piemēram, materiāli, aprīkojums, darbaspēks, pamatkapitāls) apjomu kā ar saimniecisko darbību nesaistītajām darbībām. Ar papildpakalpojumiem saprot tādus pakalpojumus infrastruktūrā, kurus galvenokārt izmanto tikai ar saimniecisko darbību nesaistītai darbībai un kuriem pašiem par sevi nebūtu ietekmes uz tirdzniecību un konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū."
5.
Izteikt 47.2 punktu šādā redakcijā:
"47.2 Sadarbības iestāde projekta īstenošanas laikā un projekta infrastruktūras amortizācijas periodā nodrošina uzraudzību par investīciju atbilstību šo noteikumu 47.1 punktā minētajiem nosacījumiem saskaņā ar atbildīgās iestādes izstrādāto papildinošās saimnieciskās darbības uzraudzības metodiku."
6.
Izteikt 47.3 punktu šādā redakcijā:
"47.3 Ja sadarbības iestāde konstatē, ka ir pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece