Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 415
Rīgā 2022. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 35 55. §)
22-TA-1520
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 16. un 22. punktu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140. nr.; 2017, 153. nr.; 2018, 39., 163., 188., 251. nr.; 2019, 129. nr.; 2020, 119., 163., 247. nr.; 2021, 130. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
"22. Valsts ģimnāziju pedagogiem, kuri īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas, nosaka piemaksu 10 procentu apmērā no mēneša darba algas par vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanu. Tehnikumu un mākslu izglītības kompetences centru pedagogiem (izņemot pedagogus, kuri īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas) nosaka piemaksu 10 procentu apmērā no mēneša darba algas.";
1.2.
papildināt ar 48. punktu šādā redakcijā:
"48. Šo noteikumu 22. punktā minēto piemaksu tehnikuma un mākslu izglītības kompetences centru pedagogiem nosaka ar brīdi, kad izglītības iestāžu reģistrā profesionālās izglītības iestādei reģistrēts tehnikuma vai mākslu izglītības kompetences centra statuss. Līdz jaunā statusa noteikšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. janvārim šo noteikumu 22. punktā paredzēto piemaksu 10 procentu apmērā no mēneša darba algas nosaka to profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, kuras profesionālās izglītības kompetences centra statusu ieguvušas līdz 2022. gada 31. martam.";
1.3.
izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
2.
Šo noteikumu 1.3. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr.
415

"1. pielikums

Ministru kabineta

2016. gada 5. jūlija

noteikumiem Nr. 445


Pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienību vadītāju zemākās mēneša darba algas likmes


1. tabula

Nr.

p. k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Rektors

2105

2.

Profesors

1754

3.

Prorektors

1404

4.

Asociētais profesors

1404

5.

Dekāns

1404

6.

Docents

1124

7.

Katedras vadītājs

1124

8.

Prodekāns

900

9.

Lektors

900

10.

Asistents

717

2. tabula

Nr.

p. k.

Pedagoga amata nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Direktors profesionālās vidējās izglītības iestādē, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

1.1.

3001 un vairāk

3263

1.2.

no 2501 līdz 3000

2974

1.3.

no 2001 līdz 2500

2711

1.4.

no 1501 līdz 2000

2472

1.5.

no 1001 līdz 1500

2202

1.6.

no 501 līdz 1000

1763

1.7.

līdz 500

1543

2.

Direktors koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

2.1.

3001 un vairāk

3263

2.2.

no 2501 līdz 3000

2974

2.3.

no 2001 līdz 2500

2711

2.4.

no 1501 līdz 2000

2472

2.5.

no 1001 līdz 1500

2202

2.6.

no 501 līdz 1000

1763

2.7.

līdz 500

1543

3.

Direktora vietnieks koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

3.1.

3001 un vairāk

2120

3.2.

no 2501 līdz 3000

1932

3.3.

no 2001 līdz 2500

1762

3.4.

no 1501 līdz 2000

1605

3.5.

no 1001 līdz 1500

1430

3.6.

no 501 līdz 1000

1145

3.7.

līdz 500

1003

4.

Studiju daļas vadītājs koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

4.1.

3001 un vairāk

1758

4.2.

no 2501 līdz 3000

1603

4.3.

no 2001 līdz 2500

1461

4.4.

no 1501 līdz 2000

1332

4.5.

no 1001 līdz 1500

1191

4.6.

no 501 līdz 1000

949

4.7.

līdz 500

831

5.

Docents

1083

6.

Lektors

865

7.

Katedras vadītājs, nodaļas vadītājs

865

8.

Asistents

689

3. tabula

Nr.

p. k.

Izglītojamo skaits izglītības iestādē

Zemākā mēneša darba algas likme

(EUR)

Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, izņemot profesionālo vidējo izglītību, un interešu izglītības iestādes vadītājs, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītājs izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā), kurā ir šāds izglītojamo skaits:
1. 3001 un vairāk

2609

2. no 2501 līdz 3000

2356

3. no 2001 līdz 2500

2103

4. no 1501 līdz 2000

1975

5. no 1001 līdz 1500

1811

6. no 801 līdz 1000

1520

7. no 501 līdz 800

1456

8. no 301 līdz 500

1394

9. no 151 līdz 300

1331

10. no 101 līdz 150

1267

11. līdz 100

1203

Piezīmes.

1. Interešu izglītības iestādēs izglītojamo skaitam piemēro koeficientu 0,5.

2. Vispārējās izglītības iestādēs kopējā izglītojamo skaitā iekļauj piecgadīgos un sešgadīgos izglītojamos, bet speciālajās izglītības iestādēs – visus pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamos.

3. To izglītības iestāžu vadītāju amata algu, kuras īsteno vispārējās un profesionālās izglītības programmas ieslodzījuma vietās, nosaka par vienu pakāpi augstāku.

 

Pārējo pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes

4. tabula

Nr.

p. k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Izglītības metodiķis

996

2.

Pedagogs (izņemot pirmsskolas pedagogu)

900

3.

Pirmsskolas pedagogs

970

"