Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 917
Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 19. §)
21-TA-188
Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu
Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību" 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta ieņēmumus 6 290 315 euro apmērā un izdevumus 6 894 761 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2022. gada 1. janvāri 604 446 euro apmērā) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministrs D. Pavļuts
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. decembra
rīkojumam Nr.
917
Zāļu valsts aģentūras ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2022.–2024. gadam
Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods Klasifikācijas koda nosaukums

2022. gads

(euro)

2023. gads

(euro)

2024. gads

(euro)

21300; 21400;

21100; 21200; 18000; 19000;

21700

RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI

(IEŅĒMUMI) – KOPĀ

6 290 315

4 971 592 4 971 592
18000

Valsts budžeta transferti

68 391 68 391 68 391
18300 Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta 68 391 68 391 68 391

21400

Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

4 903 201

4 903 201

4 903 201

21100

Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

1 318 723 0 0
1000–9000 IZDEVUMI – KOPĀ

6 894 761

4 971 592

4 971 592

1000–4000;

6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

6 426 828 4 647 891 4 647 891
1000–2000

Kārtējie izdevumi

6 426 828 4 647 891 4 647 891
1000

Atlīdzība

4 784 951

3 408 729 3 408 729
2000 Preces un pakalpojumi

1 641 877

1 239 162 1 239 162
5000; 9000

Kapitālie izdevumi

467 933

323 701 323 701
5000

Pamatkapitāla veidošana

467 933 323 701 323 701

[18000–21700]–

[1000–9000]

Finansiālā bilance

604 446 0 0
F 00 00 00 00

Finansēšana

604 446    
F21 01 00 00

Naudas līdzekļi

604 446    
F21 01 00 00 1

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

604 446