Noteikumu (grozījumu) projekts

22-TA-2898
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 251 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" īstenošanas noteikumi"
Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 251 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 77. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 20.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"20.1. finansējuma saņēmēja tiešās attiecināmās projekta vadības personāla un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kuras saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1303/2013 68.a panta 1. punktu projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot izmaksu vienoto likmi 20 procentu apmērā no šo noteikumu 20.2., 20.2.1,  20.3., 20.4., 20.5. un 20.6. apakšpunktā minētajām projekta pārējām tiešajām attiecināmajām īstenošanas izmaksām;".
2.
Papildināt ar 20.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"20.2.1 projekta vadītāja un projekta īstenošanas personāla ārvalstu komandējumu un darba braucienu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;".
3.
Izteikt 20.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"20.4.3. ārpakalpojuma izmaksas, kas rodas:
20.4.3.1. pasākumu tiešsaistes tehniskā nodrošinājuma un skaņas, apgaismojuma un video nodrošināšanas izmaksas;
20.4.3.2. mākslinieciskā pasākuma plāna īstenošanai nepieciešamo kostīmu, dekorāciju, scenogrāfijas materiālu, rekvizītu un iestudējuma materiālu nomas, izgatavošanas un iegādes izmaksas;
20.4.3.3. mākslas darbu transportēšanas, uzglabāšanas, restauratoru, konservatoru un vērtētāju izmaksas;
20.4.3.4. koncertprogrammu un teātra viesizrāžu iegādes izmaksas;
20.4.3.5. kuratora pakalpojuma izmaksas;
20.4.3.6. maksājumi aģentūrām, uzņēmuma līgumu izmaksas;
20.4.3.7. ceļa un transportēšanas izdevumi, uzturēšanās izdevumi, tai skaitā viesnīcas un ēdināšanas izmaksas, apdrošināšana, tai skaitā oriģinālo mākslas darbu apdrošināšana, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaksas;".
4.
Izteikt 20.4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"20.4.5. materiālu izmaksas (ekspozīciju materiāli, teātra iestudējumu materiāli, tai skaitā scenogrāfijas materiāli, mākslinieku rezidenču un simpoziju materiāli);".
5.
Izteikt 20.4.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"20.4.6. mākslinieciskā plāna īstenošanai nepieciešamo transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas un iekārtu, aprīkojuma, mūzikas instrumentu nomas, iegādes, uzturēšanas un remonta izmaksas, tai skaitā mākslas darbu krājuma telpu pielāgošana kolekcijas uzglabāšanai;".
6.
Papildināt ar 20.4.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"20.4.8. pasākuma tehniskā nodrošinājuma izmaksas, kas nepieciešamas vides pieejamības nodrošināšanai un mākslinieciskā pasākuma plāna apmeklētāju ērtībai, drošībai un higiēnai;".
7.
Papildināt ar 20.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"20.6. finansējuma saņēmēja darbinieku apmācību izmaksas;".
8.
Papildināt ar 32.1 punktu šādā redakcijā:
"32.1 Projekta īstenošanas rezultātā gūto neto ieņēmumu aprēķinā ņem vērā, ka projekta ietvaros gūtos ieņēmumus var novirzīt ar projekta īstenošanu saistītām darbībām, kas nepieciešamas reģionālo daudzfunkcionālo centru darbības un daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai, īstenojot māksliniecisko pasākuma plānu:
32.11. netiešo attiecināmo izmaksu kategoriju segšanai, ievērojot, ka:
32.11.1. ja projekta īstenošanā netiek izmantota šo noteikumu 19. punktā noteiktā netiešo attiecināmo izmaksu vienotā likme, projekta ieņēmumus var novirzīt visu netiešo attiecināmo izmaksu kategoriju segšanai;
32.11.2. ja projekta īstenošanā tiek izmantota šo noteikumu 19. punktā noteiktā netiešo attiecināmo izmaksu vienotā likme, projekta ieņēmumus nevar novirzīt netiešo attiecināmo izmaksu kategoriju segšanai;
 
32.11.3. finansējuma saņēmēja ēkas un telpu nomas, apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas, kā arī komunālo pakalpojumu izmaksas šo noteikumu ietvaros nav uzskatāmas par netiešo attiecināmo izmaksu kategoriju.
32.12. projekta vadības personāla un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām, tai skaitā darba alga, piemaksas, prēmijas, naudas balvas, sociālās garantijas, kas ietver: pabalstus, kompensācijas, veselības apdrošināšanu, obligātās veselības pārbaudes un atvaļinājuma izmaksas, ievērojot, ka:
32.12.1. ja projekta īstenošanā tiek izmantota šo noteikumu 20.1. apakšpunktā noteiktā personāla atlīdzības izmaksu vienotā likme, projekta ieņēmumus var novirzīt tām amata kategorijām, kas atbilstoši šo noteikumu anotācijā noteiktajam nav noteiktas kā šo noteikumu 20.1. apakšpunkta personāla atlīdzības vienotās likmes amata kategorijas;
32.12.2. ja projekta īstenošanā netiek izmantota šo noteikumu 20.1. apakšpunktā noteiktā personāla atlīdzības izmaksu vienotā likme, projekta ieņēmumus var novirzīt visām projekta vadības un īstenošanas personāla amata kategorijām;
32.12.3. ja finansējuma saņēmējs projekta ieņēmumus novirza projekta vadības un īstenošanas personāla atalgojuma izmaksām, projekta vadības un īstenošanas personāla atalgojuma apmērs, kam novirza biļešu ieņēmumus, nav ierobežots ar 20.1. apakšpunktā noteikto vienotās likmes 20 procentu ierobežojumu;
32.12.4. par īstenošanas personālu tiek uzskatīts viss personāls, kas ir iesaistīts mākslinieciskā pasākuma plāna īstenošanā, tai skaitā personāls, kas nodrošina reģionālo daudzfunkcionālo centru darbību, lai mākslinieciskā plāna īstenošana būtu iespējama;
32.13. pārējo šo noteikumu 20. punktā minēto tiešo attiecināmo izmaksu segšanai;
32.14. pamatlīdzekļu amortizācijas izmaksām proporcionāli projekta īstenošanas periodam, ja pamatlīdzekļi nav iegādāti par publisko finansējumu;
32.15. daudzfunkcionālo centru infrastruktūras uzturēšanas izmaksām;
32.16. finansējuma saņēmēja ēkas un telpu nomas, apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksām, kā arī komunālo pakalpojumu izmaksām, proporcionāli laika periodam, kad telpas netiek iznomātas par maksu citām juridiskām personām."
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds