Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 581
Rīgā 2023. gada 14. septembrī (prot. Nr. 44 7. §)
23-TA-528
Par valsts nekustamā īpašuma Vikingu ielā 24A, Jūrmalā, pārdošanu
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, 14. panta pirmo daļu un likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību" 14. panta otro daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai ''Valsts nekustamie īpašumi'' pārdot izsolē nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 003 0706) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 003 0706) 6108 m2 platībā un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 1300 003 0706 003, 1300 003 0706 050 un 1300 003 0706 051) – Vikingu ielā 24A, Jūrmalā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.
2.
Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.
3.
Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Finanšu ministrs A. Ašeradens