Rīkojuma konsolidētā versija

22-TA-1884
Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 4.0. versija)
1.
Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 4.0. versijā projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)" (turpmāk – projekts) aprakstu un digitalizācijas projekta izmaksas 7 823 226,00 euro apmērā.
2.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Latvijas Nacionālo bibliotēku iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" (turpmāk – 2.2.1.2. pasākums) ietvaros.
3.
Finansēt projektu 2.2.1.2. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 151 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.
4.
Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas 294 000 euro gadā, pieprasot papildu finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.
Atbalstīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 4.0. versijā iekļautā projekta konsolidēto aprakstu (kopsavilkumu).