Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Ministru kabineta noteikumi Nr. 501
Rīgā 2023. gada 5. septembrī (prot. Nr. 43 9. §)
23-TA-675
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 25. punktu un
Epidemioloģiskās drošības likuma 38.panta pirmo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 141. nr.; 2017, 129. nr.; 2020, 110B. nr.; 2021, 13., 116. nr.; 2022, 77. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Noteikumi nosaka bērnu nometņu (turpmāk – nometne) organizēšanas un darbības kārtību un higiēnas prasības nometnes organizētājam."
2.
Izteikt 8.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.5. saņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pozitīvu atzinumu par nometnes vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām;".
3.
Izteikt 8.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.6. saņem Veselības inspekcijas pozitīvu atzinumu, ka nometne gatava uzsākt darbību;".
4.
Izteikt 8.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.8. slēdz rakstisku līgumu ar dalībnieka likumisko pārstāvi par dalībnieka (tai skaitā ārvalstnieka) uzņemšanu nometnē, izņemot nometni akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes audzēkņiem, kur tā ir noteikta kā izglītības programmas sastāvdaļa un ir noslēgts līgums par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apguvi. Līgumā par uzņemšanu nometnē nosaka dalībnieka, likumiskā pārstāvja un organizētāja tiesības un pienākumus. Ja nometnē piedalās dalībnieku (tai skaitā ārvalstnieku) grupa, kurai ir viens likumiskais pārstāvis, rakstisku līgumu ar likumisko pārstāvi slēdz par visiem grupas dalībniekiem kopumā. Ja nometnes dalībnieks kalendāra gada laikā piedalās vairākās viena organizētāja rīkotajās nometnēs, var slēgt vienu līgumu ar dalībnieka likumisko pārstāvi;".
5.
Izteikt 8.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.10. iesniedz Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē www.nometnes.gov.lv norādīto informāciju par nometnes iekļaušanu vienotajā informācijas sistēmā."
6.
Izteikt 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.3. ja attiecīgais atzinums par nometnes norises vietu jau ir un atzinumā noteiktais nometnes rīkošanas termiņš nav beidzies;".
7.
Papildināt ar 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.5. ja nometnes norises vietā vai objektā, kur paredzēta nometnes norises vieta, attiecīgajā kalendāra gadā ir veiktas pārbaudes saskaņā ar attiecīgās jomas normatīvajiem aktiem."
8.
Izteikt 10.8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.8.4. tās ārstniecības personas vai ārstniecības iestādes kontakttālrunis un atrašanās vieta, ar kuru ir noslēgta vienošanās par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Jaunsardzes centra organizētās nometnēs vienošanās par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu netiek slēgta, ja dalībniekiem ir pieejams darbinieks, kas apmācīts paplašinātā pirmās palīdzības sniegšanā saskaņā ar normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā noteiktajām mācību programmām, izņemot nometnes, kurās Jaunsardzes centrs izvērtējis ārstniecības personas nepieciešamību un slēdzis vienošanos par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu nometnē;".
9.
Izteikt 10.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.11. pedikulozes un infekcijas slimību pazīmju (caurejas, vemšanas, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzeltes, paaugstinātas ķermeņa temperatūras, infekciozas izcelsmes izsitumu) neesības novērtēšanu dalībniekiem nometnes pirmajā dienā, ko veic ārstniecības persona, ar kuru organizētājs noslēdzis vienošanos par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Jaunsardzes centra organizētās nometnēs attiecīgo pārbaudi, ja ir aizdomas, var veikt darbinieks, kurš apmācīts paplašinātā pirmās palīdzības sniegšanā saskaņā ar normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā noteiktajām mācību programmām, ja nav noslēgta vienošanās par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu;".
10.
Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
"13. Dalībnieka likumiskie pārstāvji, slēdzot ar organizētāju šo noteikumu 8.8. apakš­punktā minēto līgumu, iesniedz šādus dokumentus un apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa:
13.1. anketu, kurā norādīta šāda informācija par dalībnieku:
13.1.1. vārds, uzvārds, dzimšanas dati;
13.1.2. deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese;
13.1.3. dalībnieka likumisko pārstāvju vārds, uzvārds, kontakttālrunis;
13.1.4. peldētprasme;
13.1.5. iepriekšējā dalība nometnēs;
13.1.6. ja attiecināms, informācija, ka dalībnieka veselības aprūpe tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā;
13.1.7. cita būtiska informācija par dalībnieku, kas var būt noderīga nometnes organizētājiem pakalpojuma nodrošināšanai un piemērotas pirmās palīdzības sniegšanai, tai skaitā hroniskās saslimšanas, alerģijas, lietojamie medikamenti, uztura pielāgojumi, fiziskās slodzes ierobežojumi un nepieciešamie atbalsta pasākumi."
11.
Svītrot 19.7 punktu.
12.
Svītrot 1. pielikumu.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša