MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2269
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekts Nr. 4.5.1.1/21/I/001 “Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadāšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde” (turpmāk – Projekts) tiks pabeigts atbilstoši Eiropas Komisijas Vadlīniju par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.–2020. gada periodā) (2021/C 417/01) 6. sadaļai “divu periodu projekts”, un Projekta darbības tiks pakāpeniski īstenotas divos Eiropas Savienības fondu plānošanas periodos. Projekta otrā posma īstenošanai nepieciešamo ES fondu finansējumu ir plānots nodrošināt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ietvaros, pārstrukturējot transporta nozares investīcijas. Projekta otrā posma īstenošanu plānots finansēt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 2.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” 2.3.1.4.pasākuma ”Bezemisiju vilcieni” ietvaros.
4.
Izdarīt izņēmumu atbilstoši 2020. gada 22. septembra protokollēmuma (prot.Nr. 55, 30.§) “Informatīvais ziņojums “Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)”” (22-TA-716) noteiktajam un atļaut pārdalīt Kohēzijas fonda finansējumu 2 358 424 euro apmērā no akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” īstenotā Projekta uz akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” īstenoto projektu Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” attiecināmo izmaksu segšanai.