Likumprojekts (grozījumi)

23-TA-798
Grozījumi Kriminālprocesa likumā
Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20. nr.; 2006, 4. nr.; 2007, 3., 13. nr.; 2008, 1., 15. nr.; 2009, 9., 14., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 19., 178. nr.; 2011, 117. nr.; 2012, 92., 189. nr.; 2013, 6., 21., 61., 112., 183., 187., 252. nr.; 2014, 113., 214. nr.; 2015, 11., 29., 140., 235. nr.; 2016, 48., 241. nr.; 2017, 75., 132., 203. nr.; 2018, 132., 201. nr.; 2019, 248.A nr.; 2020, 119.C, 232., 250. nr.; 2021, 12.A, 45.B, 202. nr.; 2022, 120. nr.) šādus grozījumus:
1.
29. pantā:
papildināt pirmo daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:
"pieprasīt no Valsts probācijas dienesta izvērtēšanas ziņojumu par nepilngadīgo, kuram ir tiesības uz aizstāvību."
izslēgt otrās daļas 5. punktu.
2.
Izteikt 37. panta trešās daļas 8. punktu šādā redakcijā:
"8) piedalīties tajās procesuālajās darbībās, ko veic procesa virzītājs vai izmeklēšanas grupas dalībnieks."
3.
Papildināt 39. panta pirmās daļas 6.2 punktu ar vārdiem "ja iepriekš šāds ziņojums netika pieprasīts".
4.
Papildināt 39.1 panta otro daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:
"6) noteikt amatā augstāku prokuroru kriminālprocesā.”
5.
Papildināt 93. panta otro daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) advokāts, kura pārstāvja tiesības piedalīties kriminālprocesā apliecina orderis un īpaši šim nolūkam izdota pilnvara.”
6.
Papildināt 104. panta pirmās daļas piekto teikumu ar vārdiem "un īpaši šim nolūkam izdota pilnvara."
7.
Papildināt 105. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
"(3) Advokāta kā juridiskās personas pārstāvja tiesības piedalīties kriminālprocesā apliecina orderis un īpaši šim nolūkam izdota pilnvara."
8.
Papildināt 111.1 pantu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:
"(6) Aizskarto mantas īpašnieku var pārstāvēt jebkura pilngadīga fiziskā persona, pamatojoties uz aizskartā mantas īpašnieka pilnvarojumu uz īpaši šim nolūkam izdotas pilnvaras pamata, ko noformē kā notariāli apliecinātu pilnvaru. Ja aizskartās mantas īpašnieks pilnvarojumu izteicis mutvārdos, procesa virzītājs to noformē rakstveidā. Šo pilnvaru paraksta aizskartās mantas īpašnieks un pārstāvis, bet procesa virzītājs apliecina pušu parakstus. Tiesas sēdē mutvārdos doto pilnvarojumu ieraksta tiesas sēdes protokolā.
 
(7) Aizskarto mantas īpašnieku, kurš ir juridiskā persona var pārstāvēt fiziskās personas:
1) saskaņā ar likumā noteiktajām pilnvarām;
2) saskaņā ar pilnvarām, kas noteiktas juridiskās personas darbību regulējošajos dokumentos;
3) uz īpaši šim nolūkam izdotas pilnvaras pamata.
 
(8) Advokāta kā pārstāvja tiesības piedalīties kriminālprocesā apliecina orderis un īpaši šim nolūkam izdota pilnvara.
 
(9) Procesa virzītājs ir tiesīgs pieprasīt dokumentus, kas pamato pilnvaras devēja pārstāvības tiesības, ja aizskartais mantas īpašnieks ir juridiska persona."
 
9.
Papildināt 140. pantu ar 7.2 daļu šādā redakcijā:
"(72) Šā panta 7.1 daļa ir piemērojama arī gadījumos, kad persona, kura piedalās procesuālajā darbībā, ir Latvijas pilsonis un piekrīt piedalīties procesuālajā darbībā videokonferences režīmā neatkarīgi no personas atrašanās vietas, ja vien no kriminālprocesa apstākļiem neizriet nepieciešamība piemērot starptautisko sadarbību krimināltiesiskajā jomā."
10.
Izslēgt 243. panta otrās daļas 2. punktu.
11.
Izslēgt 245. panta trešajā daļā vārdus “nepilngadīgā ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē vai”.
12.
Izslēgt 273. panta ceturtās daļas 1. punktā vārdus “vai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa — ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē —”.
13.
Izslēgt 274. panta ceturtās daļas 3. punktu.
14.
Izslēgt 277. panta trešajā daļā vārdu “pilna”.
15.
Izslēgt 285. pantu.
16.
Aizstāt 317.1 panta trešajā daļā vārdus un skaitļus "elektronisko parakstu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK (turpmāk — regula Nr. 910/2014) 3. panta 10. punkta izpratnē" ar vārdiem un skaitļiem "kvalificētu elektronisko zīmogu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK (turpmāk — regula Nr. 910/2014) 3. panta 27. punkta izpratnē vai kvalificētu elektronisko parakstu regulas Nr. 910/2014 3. panta 12. punkta izpratnē un kvalificētu laika zīmogu regulas Nr. 910/2014 3. panta 34. punkta izpratnē".
17.
319. pantā:
aizstāt 3.1 daļā vārdu “lēmuma” ar vārdu “nolēmuma”;
papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Tiesa var taisīt saīsināto lēmumu. Pilnu lēmumu tiesa sagatavo 10 dienu laikā, paziņojot tā pieejamības datumu, ja vien likums nenosaka citu saīsinātā lēmuma sagatavošanas kārtību.”
18.
Papildināt 320. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Saīsinātais tiesas lēmums sastāv no ievaddaļas un rezolutīvās daļas. Saīsinātais tiesas lēmums nav pārsūdzams.”
19.
Aizstāt 321. panta trešajā daļā vārdus “mājas arestā vai sociālās korekcijas izglītības iestādē” ar vārdiem “vai mājas arestā”.
20.
321.1 pantā:
izslēgt trešās daļas otro teikumu;
izslēgt ceturto daļu;
aizstāt piektajā daļā vārdus “mājas arestā vai sociālās korekcijas izglītības iestādē” ar vārdiem “vai mājas arestā” un izslēgt vārdus "vai tā iepazīstināta ar nolēmumu šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā".
21.
Papildināt 326. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja procesuālajā darbībā iesaistītās valsts drošības iestādes amatpersonas identificējošie dati drošības apsvērumu dēļ nav izpaužami, protokolā tos aizstāj ar šīs amatpersonas identifikācijas numuru, kā arī norāda attiecīgās valsts drošības iestādes nosaukumu.”
22.
343. pantā:
aizstāt pirmajā daļā skaitli “10” ar skaitli “30”;
izslēgt otro daļu.
23.
Izslēgt 361. panta pirmajā daļā vārdus “līdzekļu, ko persona guvusi, realizējot šādu mantu, noziedzīgi iegūtās mantas izmantošanas rezultātā gūto augļu”.
24.
Izslēgt 389. panta otrajā daļā vārdus “līdzekļiem, ko persona guvusi no šādas mantas realizācijas, kā arī noziedzīgi iegūtās mantas izmantošanas rezultātā gūtajiem augļiem”.
25.
Papildināt 412. pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:
“(51) Aizskartajam mantas īpašniekam pēc viņa pieteikuma prokurors izsniedz to lietas materiālu kopijas, kas tieši attiecas uz mantu, kurai uzlikts arests un attiecībā uz kuru izteikts pieņēmums par mantas noziedzīgo izcelsmi, vai ar prokurora piekrišanu iepazīstina ar šiem krimināllietas materiāliem.”
26.
Papildināt 421. panta piekto daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
“51) ar noziedzīgu nodarījumu saistītās mantas vērtības piedziņu, nosakot termiņu tās labprātīgai atlīdzināšanai - 30 dienas no priekšraksta par sodu spēkā stāšanās dienas -, un pienākumu iesniegt prokuroram dokumentus par mantas vērtības atlīdzināšanu;”
27.
Papildināt 455. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja tiesa konstatē no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus vai juridisko kvalifikāciju, kas pasliktina apsūdzētā stāvokli, tad tiesa par to informē apsūdzēto un citus procesa dalībniekus, dodot viņiem iespēju izteikties. Pēc procesa dalībnieku lūguma tiesa pasludina tiesas sēdes pārtraukumu. Pēc apsūdzētā un citu procesa dalībnieku uzklausīšanas tiesa var atzīt par pierādītiem no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus vai juridisko kvalifikāciju.”
28.
Papildināt 499. panta ceturto daļu ar teikumu “Apelācijas instances tiesas nolēmums nav pārsūdzams.”
29.
Izslēgt 501. panta 3., 4., 5. un 6. punktu.
30.
Papildināt likumu ar 501.1 pantu šādā redakcijā:
"501.1 pants. Liecību izmantošana
Jebkuras personas konkrētajā kriminālprocesā agrāk sniegtu liecību var izmantot pierādīšanā, ja:
1) liecības sniedzējs nav klāt tiesas sēdē tāda iemesla dēļ, kas izslēdz iespēju ierasties tiesā, vai liecības sniedzējs izvairās no ierašanās tiesā, un tiesa ir veikusi visas iespējamās darbības, lai nodrošinātu personas dalību tiesas sēdē;
2) liecības sniedzējs atsakās liecināt;
3) tiesa piekrīt psihologa norādījumam, ka 14 gadus nesasniegusī persona vai nepilngadīgais cietušais nevar tikt nopratināts tiesas sēdē vai nopratināts ar psihologa starpniecību.”
 
31.
Papildināt 506. panta ceturto daļu pēc vārdiem “ja aizstāvība piekritusi šo liecību izmantošanai” ar vārdiem “vai konstatēts šā likuma 501.1 pantā paredzētais iemesls”.
32.
Papildināt 512. panta otrās daļas 4. punktu pēc vārdiem “ja aizstāvība piekritusi šo liecību izmantošanai” ar vārdiem “vai konstatēts šā likuma 501.1 pantā paredzētais iemesls”.
33.
528. pantā:
papildināt pirmo daļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:
“111) ar noziedzīgu nodarījumu saistītās mantas vērtības piedziņu, nosakot termiņu tās labprātīgai atlīdzināšanai - 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas -, un pienākumu iesniegt tiesai dokumentus par mantas vērtības atlīdzināšanu;”
papildināt pirmo daļu ar 11.2 punktu šādā redakcijā:
"112) dzīvojamās telpas īres vai nomas līgumu spēkā esamību saskaņā ar šī likuma 357. panta ceturto daļu, ja tie ir reģistrēti publiskā reģistrā.”
aizstāt pirmās daļas 14. punktā vārdus “mājas aresta vai sociālās korekcijas izglītības iestādes” ar vārdiem “vai mājas aresta”.
 
34.
532. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “mājas aresta vai sociālās korekcijas izglītības iestādes” ar vārdiem “vai mājas aresta”;
aizstāt pirmās daļas 4. punktā vārdus “mājas arestā vai sociālās korekcijas izglītības iestādē” ar vārdiem “vai mājas arestā”.
35.
Aizstāt 543. panta trešās daļas 3. punktā vārdus “mājas aresta vai sociālās korekcijas izglītības iestādes” ar vārdiem “vai mājas aresta”.
36.
Papildināt 550. panta pirmo daļu pēc skaitļa “10” ar vārdu “darba” un pēc skaitļa “20” ar vārdu “darba”.
37.
Aizstāt 554. panta otrajā daļā vārdus “mājas aresta vai sociālās korekcijas izglītības iestādes” ar vārdiem “vai mājas aresta”.
 
38.
559. pantā:
izslēgt ceturtās daļas 2. punktā vārdus “un ja prokurors vai persona, kuras intereses un tiesības sūdzība vai protests aizskar, pret to neiebilst”;
izslēgt ceturtās daļas 2.1 punktā vārdus “un ja prokurors vai persona, kuras intereses un tiesības sūdzība vai protests aizskar, pret to neiebilst”;
papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Lietu var iztiesāt rakstveida procesā arī gadījumos, kas nav minēti šā panta ceturtajā daļā, ja pret to neiebilst prokurors vai persona, kuras intereses un tiesības sūdzība vai protests aizskar.”
39.
570. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc skaitļa “10” ar vārdu “darba” un pēc skaitļa “20” ar vārdu “darba”;
papildināt trešo daļu pēc skaitļa “10” ar vārdu “darba”.
40.
Papildināt 575. panta pirmo daļu ar 9. punktu šādā redakcijā:
“9) noticis tāds šā likuma pārkāpums, kurš liedzis tiesai, izskatot lietu, taisīt taisnīgu nolēmumu.”
41.
Aizstāt 577. panta otrajā daļā vārdus “mājas aresta vai ievietošanas sociālās korekcijas izglītības iestādē” ar vārdiem “vai mājas aresta”.
42.
Aizstāt 629. panta otrajā daļā skaitli "10" ar skaitli "30".
43.
Papildināt 634. panta ceturto daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:
"7) tiesai pēc piekritības – ja tiesa lemj par noziedzīgi iegūtas mantas – nekustamā īpašuma – atdošanu pēc piederības īpašniekam vai likumīgajam valdītājam.”
44.
634.1 pantā:
papildināt pirmās daļas 3. punktu pēc vārdiem “noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta” ar vārdiem “vai ar noziedzīgu nodarījumu saistītās mantas”;
papildināt vienpadsmito daļu pēc vārdiem “par noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta” ar vārdiem “vai ar noziedzīgu nodarījumu saistītās mantas”.
45.
Aizstāt 643. panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus “Krimināllikuma 61.pantu vai 65.panta trešo vai 3.1daļu” ar vārdiem “Krimināllikumā noteikto”.
46.
Papildināt 773. panta otrās daļas 2. punktu pēc vārdiem “45 dienu” ar vārdiem “vai īsākā laika periodā, ja tas paredzēts starptautiskā līgumā”.
47.
Papildināt 816. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja ārvalsts Latvijai lūdz atļauju personu tiesāt vai nodot soda izciešanai par citiem nodarījumiem, kas izdarīti pirms šīs personas pārņemšanas izņemot tos nodarījumus, par kuriem pieņemts izpildāmais spriedums, Tieslietu ministrija ārvalstij sniedz atbildi 90 dienu laikā. Ja atbildi nav iespējams sniegt minētajā termiņā, Tieslietu ministrija to nekavējoties paziņo ārvalstij.”
48.
Papildināt 818. panta sesto daļu pēc vārdiem “viņa viedokli par nodošanu” ar vārdiem “vai paziņojumu par to, ka notiesātā persona atsakās paust savu viedokli par nodošanu”.
49.
Aizstāt pārejas noteikumu 78. punktā vārdus un skaitļus "2023. gada 30. novembrim" ar vārdiem un skaitļiem "2026. gada 31. maijam".
50.
Papildināt pārejas noteikumus ar 86. punktu šādā redakcijā:
"Šā likuma 317.1 panta trešo daļu piemēro Tiesu informatīvajā sistēmā un Prokuratūras informatīvajā sistēmā ar 2024. gada 1. janvāri, bet attiecībā uz Kriminālprocesa informācijas sistēmu var nepiemērot līdz 2026. gada 30. jūnijam."
Ministrs V. Uzvārds