MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-491
Informatīvais ziņojums " "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļu"
 "
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Finanšu ministrijai:
2.1. sagatavot un iesniegt likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumu, paredzot, ka akciju sabiedrība “Augstsprieguma tīkls” ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividenžu maksājumu 2022. gadā (par 2021. pārskata gadu) 50% apmērā no akciju sabiedrības ''Augstsprieguma tīkls'' pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 29 143 118 eiro, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvos aktos noteiktajā kārtībā;
2.2. ņemot vērā šā protokollēmuma 2.1.apakšpunktā noteikto, palielināt ieņēmumu prognozi 2022. gadam no akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls" maksājuma par valsts kapitāla izmantošanu par 16 249 950 eiro.