Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 598
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 38. §)
23-TA-2064
Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu
1.
Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta ieņēmumus 6 121 214 euro apmērā un izdevumus 7 753 146 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 1 631 932 euro apmērā) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.
2.
Zāļu valsts aģentūrai maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 372 143 euro apmērā ieskaitīt Veselības ministrijas pamatbudžetā.
3.
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2023. gada 18. augusta rīkojumu Nr. 523 "Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 189. nr.).
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Veselības ministre L. Meņģelsone
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 13. septembra
rīkojumam Nr.
598
Zāļu valsts aģentūras ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2023.–2025. gadam
Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods Klasifikācijas koda nosaukums

2023. gads

(euro)

2024. gads

(euro)

2025. gads

(euro)

21300; 21400; 21100; 21200; 18000; 19000; 21700

RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI

(IEŅĒMUMI) – KOPĀ
6 121 214

5 062 704

5 062 704

18000 Valsts budžeta transferti 113 391 68 391 68 391
18300 Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta

113 391

68 391 68 391

21400

Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 994 313 4 994 313 4 994 313
21100 Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

1 013 510

0 0
1000–9000 IZDEVUMI – KOPĀ

7 753 146

5 062 704

5 062 704

1000–4000;

6000–7000
Uzturēšanas izdevumi 7 029 675 4 730 793 4 730 793
1000–2000 Kārtējie izdevumi 6 612 532 4 730 793 4 730 793
1000 Atlīdzība 5 343 902 3 470 929 3 470 929
2000 Preces un pakalpojumi 1 268 630 1 259 864 1 259 864
6000 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 45 000 0 0
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 45 000 0 0
7100–7500 Uzturēšanas izdevumu transferti 372 143 0 0
7800 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti 372 143 0 0
5000; 9000 Kapitālie izdevumi 723 471 331 911 331 911
5000 Pamatkapitāla veidošana 723 471 331 911 331 911
[18000–21700]–[1000–9000] Finansiālā bilance 1 631 932 0 0
F 00 00 00 00 Finansēšana 1 631 932 0 0
F21 01 00 00 Naudas līdzekļi 1 631 932 0 0
F21 01 00 00 1 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) 1 631 932 0 0