Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 53
Rīgā 2023. gada 7. februārī (prot. Nr. 6 14. §)
21-TA-574
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 343 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis"
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 343 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 124. nr.; 2019, 133. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
"7. Šo noteikumu pielikuma 16.1., 16.2., 18.1. un 18.2. apakšpunkts, kā arī 16.3. un 18.3. apakšpunktā noteiktais attiecībā uz apbūves tiesībām un Kuģu reģistrā reģistrētām peldošām konstrukcijām stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Civilprocesa likumā, kas paredz, ka zvērināts tiesu izpildītājs parādniekam piederošu kustamu mantu un apbūves tiesības pārdod izsolē elektronisko izsoļu vietnē."
2.
Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr.
53

"Pielikums

Ministru kabineta

2017. gada 20. jūnija

noteikumiem Nr. 343


Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis


Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN (euro)*

Cena ar PVN (euro)

1. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas abonēšana tiešsaistes režīmā
1.1. ja sistēmā reģistrēti no viena līdz pieciem lietotājiem

mēnesī

55,00

0

55,00

1.2. par katru nākamo lietotāju (papildus 1.1. apakšpunktā noteiktajai pamatsummai)

1 lietotājs mēnesī

18,50

0

18,50

2. Zemesgrāmatu nodalījuma datu monitorings, nosūtot elektroniskos paziņojumus par veiktajiem nostiprinājumiem
2.1. ja datu monitoringam reģistrēti no viena līdz 50 zemesgrāmatu nodalījumiem

1 nodalījums gadā

8,00

0

8,00

2.2. par katru nākamo nodalījumu (papildus 2.1. apakšpunktā noteiktajai pamatsummai)

gadā

3,50

0

3,50

3. Izraksts par lietotāja apskatītajiem zemesgrāmatu nodalījumiem

gab.

5,00

0

5,00

4. Zemesgrāmatu pilna nodalījuma elektroniska atlase, ja tiek maksāta abonēšanas maksa

gab.

3,50

0

3,50

5. Zemesgrāmatu pilna nodalījuma elektroniska atlase, ja abonēšanas maksa netiek maksāta, un informācijas par nekustamu īpašumu elektroniska atlase

gab.

5,20

0

5,20

6. Zemesgrāmatu nodalījuma daļas elektroniska atlase

gab.

1,70

0

1,70

7. Zemesgrāmatu nodalījuma daļas nodošana atkalizmantošanai

gab.

1,10

0

1,10

8. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas aktuālās un vēsturiskās informācijas nodošana atkalizmantošanai

gadā

4500,00

0

4500,00

9. Datorizēto zemesgrāmatu, Izpildu lietu reģistra  un tiesu informatīvās sistēmas statistikas datu un informācijas sagatavošana, ja datu apstrādei tiek izmantotas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji

stundā

27,50

0

27,50

10. Datu atlase
10.1. par viena zemesgrāmatu nodalījuma apakšnodalījumā ierakstītiem nekustamā īpašuma īpašniekiem

gab.

15,00

0

15,00

10.2. par zemesgrāmatu nodalījumu apakšnodalījumos ierakstītiem nekustamā īpašuma īpašniekiem

mēnesī

200,00

0

200,00

10.3. par viena zemesgrāmatu nodalījuma aktuālajiem nekustamā īpašuma īpašniekiem gab. 1,70 0 1,70
11. Zemesgrāmatu nodalījumu monitorings uz īpašumtiesību laiku
11.1. ja personai pieder līdz pieciem nekustamiem īpašumiem

1 persona

10,00

0

10,00

11.2. ja personai pieder seši un vairāk nekustamie īpašumi

1 persona

50,00

0

50,00

12. Rēķina sagatavošana papīra formā**

1 pasta sūtījums

1,00

0

1,00

13. Videokonferences saslēguma nodibināšanas nodrošināšana

stundā

45,00

0

45,00

14. Tiesvedības datu monitorings, elektroniski saņemot paziņojumus par izmaiņām tiesvedības datos

gadā

15,00

0

15,00

15. Nozīmēto tiesas sēžu monitorings pēc lietas numura

1 lieta

2,00

0

2,00

16. Katras izsoles organizēšana elektronisko izsoļu vietnē izsoles rīkotājam
16.1. par tādas kustamās mantas izsoli, kuras novērtējums ir mazāks nekā 10 000 euro

gab.

15,00

0

15,00

16.2. par tādas kustamās mantas izsoli, kuras novērtējums ir 10 000 euro vai vairāk

gab.

20,00

0

20,00

16.3. par nekustamā īpašuma, apbūves tiesību, lietu kopības, kuras sastāvā ir nekustamais īpašums, kuģa un Kuģu reģistrā reģistrētas peldošas konstrukcijas izsoli

gab.

20,00

0

20,00

16.4. par nekustamā īpašuma nomas vai īres tiesību izsoli gab. 15,00 0 15,00
17. Nekustamā īpašuma nomas un īres tiesību un nekustamā īpašuma izsoļu organizēšana elektronisko izsoļu vietnē izsoles rīkotājam mēnesī

2500,00

0

2500,00

18. Elektronisko izsoļu vietnes lietotāja pieteikšanās dalībai konkrētā izsolē
18.1. par dalību tādas kustamās mantas izsolē, kuras novērtējums ir mazāks nekā 10 000 euro

gab.

5,00

0

5,00

18.2. par dalību tādas kustamās mantas izsolē, kuras novērtējums ir 10 000 euro vai vairāk

gab.

10,00

0

10,00

18.3. par dalību nekustamā īpašuma, apbūves tiesību, lietu kopības, kuras sastāvā ir nekustamais īpašums, kuģa un Kuģu reģistrā reģistrētas peldošas konstrukcijas izsolē

gab.

20,00

0

20,00

18.4. par dalību nekustamā īpašuma nomas vai īres tiesību izsolē gab. 5,00 0 5,00
19. Izsoles aģenta (automātiskā izsoles soļa) pakalpojums izsoles dalībniekam

gab.

5,00

0

5,00

20. Izsoles rezultāta vai pārsolīšanas fakta monitorēšana elektronisko izsoļu vietnē izsoles dalībniekam, nosūtot informāciju elektroniski

gadā

5,00

0

5,00

21. Viena elektronisko izsoļu vietnē reģistrēto izsoļu sludinājumu monitoringa uzstādīšana, nosūtot informāciju elektroniski

mēnesī

5,00

0

5,00

22. Par katru datu izplatīšanas tīklā ievietoto sākotnējo rīkojumu (par naudas līdzekļu apķīlāšanu vai pārskaitīšanu) vai rīkojuma, kas sūtīts līdz elektroniskas datu apmaiņas uzsākšanai, pirmreizēja precizējuma ievietošanu datu izplatīšanas tīklā zvērinātiem tiesu izpildītājiem

gab.

1,50

0

1,50

23. Informācijas sniegšana kreditēšanas pakalpojumu sniedzējam vai kredītinformācijas birojam no Izpildu lietu reģistra par fizisko un juridisko personu izpildu lietām kredītspējas vērtēšanai

gab.

5,00

0

5,00

24. Informācijas monitorēšana lietas dalībniekiem (fiziskām un juridiskām personām) no Izpildu lietu reģistra par izpildu lietām un to parāda apmēru, nosūtot pieprasīto informāciju elektroniski

gadā

5,00

0

5,00

Piezīmes.

1. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2. ** Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavotā rēķina nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījuma nodrošinātāja izcenojumiem."