Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-1324
Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos
Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas
likuma
2. pantu un 15. panta trešo daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai nodokļu maksātājiem:
1.1.
darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai;
1.2.
(svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710);
1.3.
(svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710).
2.
Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, un strādājošo darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem, pašnodarbinātām personām vai patentmaksātājiem par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk – saimnieciskās darbības ierobežojumi).
2.1
Atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim ir tiesīgi pieteikties darba devēji un pašnodarbinātās personas, kas neveic saimniecisko darbību  kā pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs, kā arī patentmaksātāji un autoratlīdzības saņēmēji, kas neveic saimniecisko pamatdarbību  šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs. Atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim ir tiesīgi pieteikties darba devēji un pašnodarbinātās personas, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 4. pielikumā minētajās nozarēs, kā arī patentmaksātāji un autoratlīdzības saņēmēji, kas veic saimniecisko pamatdarbību  šo noteikumu 4. pielikumā minētajās nozarēs.
3.
Atbalstam algu subsīdijai ir tiesīgs pieteikties darba devējs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
3.1.
tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
3.2.
tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.
(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 207 redakcijā; sk. 40. punktu)  
3.1
Aprēķinot saimnieciskās darbības ieņēmumu samazinājumu, neņem vērā iepriekš saņemto atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 207 redakcijā)
3.2
Atbalstam algu subsīdijai laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim ir tiesīgs pieteikties darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
3.21.
tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, kad darba devējs, pašnodarbinātais vai patentmaksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
3.22.
tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.
3.3
Atbalstu algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim piešķir darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu (turpmāk  – vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts), vai kuri, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākuši vakcināciju (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, decembri vai 2022. gada janvāri, ir pabeiguši vakcināciju. Izņēmums neveiktai vakcinācijai  ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties.
II.Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu darba devēja dīkstāves periodā
(Nodaļa svītrota ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
4.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
5.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
6.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
7.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
8.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
9.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
10.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
11.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
12.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
13.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
III.Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu nepilnu darba laiku strādājošo darbinieku algu subsīdijai
14.
Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, darba devējs līdz 2020. gada 15. decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2020. gada novembri, līdz 2021. gada 15. janvārim – attiecīgu iesniegumu par 2020. gada decembri, līdz 2021. gada 15. februārim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada janvāri, līdz 2021. gada 15. martam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada februāri, līdz 2021. gada 15. aprīlim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada martu, līdz 2021. gada 15. maijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada aprīli, līdz 2021. gada 15. jūnijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada maiju, līdz 2021. gada 15. jūlijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada jūniju. Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, darba devējs līdz 2021. gada 15. decembrim  iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2021. gada oktobri un 2021. gada novembri, līdz 2022. gada 15. janvārim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada decembri un līdz 2022. gada 15. februārim – attiecīgu iesniegumu par 2022. gada janvāri. Vienlaikus ar  iesniegumu par attiecīgo mēnesi darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesi, kā arī pievienotās vērtības nodokļa mēneša deklarāciju, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta.
15.
Darba devējs šo noteikumu 14. punktā minēto iesniegumu iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:
15.1.
(svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710);
15.1.1
darba devēja darbības veidi, tai skaitā pamatdarbība, atbilstoši NACE 2. redakcijas klasifikācijas kodam;
15.2.
šo noteikumu 3. vai 3.2 punktā minēto ieņēmumu samazinājums un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
15.3.
informācija par darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts (darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dīkstāves periods un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā);
15.4.
apliecinājums, ka darbinieks, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, nav darba nespējas periodā;
15.5.
apliecinājums, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir pārtraukta saimnieciskā darbība vai samazināts saimnieciskās darbības apjoms un, nesaņemot šajos noteikumos paredzēto kompensāciju, ar darbinieku, kura atlīdzības kompensēšanai tiek pieprasīts atbalsts, tiktu pārtrauktas darba attiecības;
15.6.
apliecinājums, ka bez atbalsta darba devējs būtu konkrēto darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, atlaidis vai pastāvētu risks, ka tas būtu jāatlaiž, kā arī apliecinājums, ka ar darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, netiks pārtrauktas darba attiecības laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts, un vienu mēnesi pēc šā laikposma;
15.7.
apliecinājums, ka darbiniekiem, par kuriem tiek pieprasīts atbalsts, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai ka tie, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākuši vakcināciju (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, decembri vai 2022. gada janvāri, ir pabeiguši vakcināciju. Izņēmums neveiktai vakcinācijai  ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties;
15.8.
apliecinājums, ka tas ir informēts, ka pieejamā atbalsta apmērs, kam var pieteikties par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai", tiks samazināts par saņemto algu subsīdijas atbalsta apmēru, ņemot vērā minēto noteikumu 7.2 punktu.
(Grozīts ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710; MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 28; 15.2. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 16.03.2021., sk. 39. punktu)
16.
Atbalstu algu subsīdijai, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), nosaka šādā apmērā:
16.1.
darbiniekam – 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim par atbalsta periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne vairāk kā 500 euro kalendāra mēnesī, vai par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim par atbalsta periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim, bet ne vairāk kā 700 euro kalendāra mēnesī;
16.2.
par atbalsta mēnesi darbiniekam, kurš atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada  31. janvārim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi.
17.
Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp šo noteikumu 16. punktā minētā saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru.
18.
Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto atbalstu algu subsīdijai izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz šo noteikumu 14. punktā minētajā iesniegumā norādīto darbinieka kontu, un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma iesniedzējam. Darbinieku par atbalsta izmaksu informē darba devējs.
19.
Valsts ieņēmumu dienests atbalstu algu subsīdijai nepiešķir:
19.1.
ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;
19.2.
ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
19.3.
darba devēja padomes locekļiem;
19.4.
par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai maternitātes pabalsts;
19.5.
darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam;
19.6.
darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos;
19.7.
ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 1. novembra, – par atbalsta periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam vai, ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2021. gada 30. septembra, – par atbalsta periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim;
19.8.
ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 15.2. apakšpunktam vai ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot darba devēja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
19.9.
ja darba devējam iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 euro un tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai, un darba devējam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;
19.10.
ja darba devējs neatbilst šo noteikumu 2.1 punkta nosacījumiem.
20.
Darba devējiem, kas iekļauti Padziļinātās sadarbības programmā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 748 "Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi", Valsts ieņēmumu dienests nepiemēro šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētos nosacījumus.
IV.Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem
(Nodaļa svītrota ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
21.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
22.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
23.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
24.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
25.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
26.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
IV1.Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu pašnodarbināto personu un patentmaksātāju algu subsīdijai
26.1
Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs līdz 2021. gada 15. decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2021. gada oktobri un novembri, līdz 2022. gada 15. janvārim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada  decembri, līdz 2022. gada 15. februārim – attiecīgu iesniegumu par 2022. gada janvāri.  
26.2
Pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs iesniegumu iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:
26.21.
 vārdu, uzvārdu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;
26.22.
informāciju par pašnodarbinātās personas darbības veidiem, tai skaitā par pamatdarbību, atbilstoši NACE 2. redakcijas klasifikācijas kodam. Patentmaksātājs un autoratlīdzības saņēmējs, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, iesniegumā apliecina, ka viņa pamatdarbība neatbilst šo noteikumu 3. pielikumā minētajām nozarēm par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim, vai apliecina, ka viņa pamatdarbība atbilst šo noteikumu 4. pielikumā minētajām nozarēm par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim;  
26.23.
atbalsta mēnesi;
26.24.
apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs būtu izbeidzis vai samazinājis saimniecisko darbību, ja atbalsts netiktu saņemts, apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nelikvidē saimniecisko darbību visā atbalsta periodā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī apliecinājumu, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir ierobežota pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja saimnieciskā darbība;
26.25.
informāciju par šo noteikumu 3.2 punktā minēto ieņēmumu samazinājumu un pamatojumu tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
26.26.
pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā;
26.27.
apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav darbnespējas periodā;
26.28.
apliecinājumu, ka pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai ka tam, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, decembri vai 2022. gada janvāri, ir pabeigta vakcinācija. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties;
26.29.
apliecinājumu, ka tas ir informēts, ka pieejamā atbalsta apmērs, kam var pieteikties par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai", tiks samazināts par saņemto algas subsīdijas atbalsta apmēru, ņemot vērā minēto noteikumu 7.2 punktu.
26.3
Atbalstu algu subsīdijai par atbalsta mēnesi pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), nosaka vienā no šādiem apmēriem:
26.31.
pašnodarbinātai personai – 50 % apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021. gada 1. jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi;
26.32.
pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, – 50 % apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi;
26.33.
patentmaksas maksātājam – 250 euro apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un patents ir bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Ja ar 2021. gada 1. oktobri patentmaksas maksātājs ir mainījis nodokļu maksāšanas režīmu, tam izmaksājams atbalsts kā patentmaksas maksātājam;
26.34.
pašnodarbinātai personai, kura atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi.
26.4
Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz šo noteikumu 26.2 punktā minētajā iesniegumā norādīto pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja kontu, un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma iesniedzējam.
26.5
Valsts ieņēmumu dienests atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam nepiešķir:
26.51.
ja pašnodarbinātai personai iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 euro un tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai, un pašnodarbinātai personai nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;
26.52.
 ja pašnodarbinātai personai lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
26.53.
par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai maternitātes pabalsts;
26.54.
pašnodarbinātai personai, kura par atbalsta mēnesi saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmas ietvaros;
26.55.
ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;
26.56.
ja pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību uzsākusi pēc 2021. gada 30. septembra;
26.57.
ja pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 26.25. apakšpunktam vai ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
26.58.
ja pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs neatbilst šo noteikumu 2.1 punkta nosacījumiem. 
V.Atbalsta uzraudzības kārtība
(Nodaļa svītrota ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
27.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
28.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
29.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
30.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
31.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
32.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
V1.Atbalsta uzraudzības kārtība
32.1
Ja tiek konstatēts, ka darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs pārkāpis Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) prasības un saņemtais atbalsts uzskatāms par nelikumīgu valsts atbalstu, darba devējam, pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam ir pienākums atbilstoši šiem noteikumiem saņemto nelikumīgo valsts atbalstu atmaksāt Valsts ieņēmumu dienestam no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem.
32.2
Valsts ieņēmumu dienests nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto atbalstu. Minēto informāciju Valsts ieņēmumu dienests glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.
32.3
Darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nodrošina dokumentu glabāšanu 10 gadus no dienas, kad ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu atbilstoši šiem noteikumiem.
32.4
Atbilstoši šiem noteikumiem sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu, izņemot atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai".
32.5
Par valsts atbalsta piešķiršanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Valsts ieņēmumu dienests pieņem šo noteikumu 18. un 26.4 punktā minēto lēmumu par atbalsta piešķiršanu.
32.6
Apvienojot atbalstu, kas piešķirts atbilstoši šiem noteikumiem, un atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" algu subsidēšanai, to kopējais apmērs nepārsniedz attiecīgi konkrētā darbinieka bruto mēnešalgu, kāda tā bija pirms atbalsta perioda, vai ienākumu apjomu, kas pielīdzināms konkrētās pašnodarbinātās personas vai patentmaksas maksātājam algas atlīdzībai, kāda tā bija pirms atbalsta perioda.
VI.Noslēguma jautājumi
33.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
34.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
35.
(Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
36.
Atbalsta kopsumma, ko veido saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtais atbalsts darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās, kopā nedrīkst pārsniegt 700 euro par kalendāra mēnesi. Iesniegumus izskata, ievērojot to iesniegšanas secību.
37.
(Svītrots)
38.
(Svītrots)
39.
(Svītrots)
40.
Šo noteikumu 3. punktā minēto prasību attiecībā uz ieņēmumu samazinājumu ne mazāk kā par 30 % nepiemēro iesniegumiem, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2021. gada 15. martam.
41.
Nacionālais veselības dienests pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma informē Valsts ieņēmumu dienestu par darba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kuri ir uzsākuši vakcināciju vai kuri var neveikt vakcināciju, pamatojoties uz ārstu konsīlija slēdzienu par atļauju nevakcinēties.
42.
Ja Nacionālā veselības dienesta rīcībā nav šo noteikumu 41. punktā minētās informācijas, pēc Valsts ieņēmumu dienesta  pieprasījuma pašnodarbinātās personas, patentmaksātāji un darba devēji par darba ņēmējiem iesniedz citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kas izdots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 14. jūnija Regulai (ES) 2021/953 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā.
43.
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Valsts ieņēmumu dienests pieņem līdz Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.10. iedaļā noteiktajam atbalsta sniegšanas termiņam. 
44.
Valsts ieņēmumu dienests iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim.
45.
Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 18. un 26.4 punktā minēto lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
1.
pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr.
675
Darbības veidi, kuros personas var kvalificēties atbalstam par dīkstāvi tieši skartajās atbalstāmajās nozarēs
(Pielikums svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
2.
pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr.
675
Darbības veidi, kuros personas var kvalificēties atbalstam algu subsīdijai ietekmētajās atbalstāmajās nozarēs
(Pielikums svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)
3.
pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr.
675
Darbības veidi, kuros darba devēju darbinieki, pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāji nevar kvalificēties algu subsīdijas atbalstam laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim 

NACE 2. red. kodi

Neatbalstāmā nozare (nosaukums)
01.11 - 03.22

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

05.10 - 09.90 Ieguves rūpniecība un karjera izstrāde
10.11 - 33.20 Apstrādes rūpniecība
35.11 - 35.30 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
36.00 - 39.00

Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

41.10 - 43.99 Būvniecība
61.10 - 61.90 Telekomunikācija
62.01 - 62.09

Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības

63.11 - 63.99 Informācijas pakalpojumi
64.11 - 66.30 Finanšu un apdrošināšanas darbības
78.10 - 78.30 Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu
81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
82.11

Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi

82.19 Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
82.20 Informācijas zvanu centru darbība
84.11 - 84.30 Valsts pārvalde un aizsardzība
94.11 - 94.99

Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība

 

4.
pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr.
675
Darbības veidi, kuros darba devēju darbinieki, pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāji var kvalificēties algu subsīdijas atbalstam laikposmā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim 
NACE 2. red. kodi Atbalstāmā nozare (nosaukums)
56.3 Bāru darbība 
92.0  Azartspēles un derības
93.2 Izklaides un atpūtas darbība​