Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 520
Rīgā 2023. gada 12. septembrī (prot. Nr. 44 21. §)
23-TA-1105
Latvijā iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo dokumentu izsniegšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 56. panta astoto daļu
1.
Noteikumi nosaka Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, kas izsniedz nepieciešamos dokumentus Latvijā iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs (turpmāk – kompetentā institūcija), šo dokumentu izsniegšanas kārtību un maksu par to izsniegšanu.
2.
Institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās, izsniedz dokumentu, kas apliecina:
2.1.
personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
2.2.
personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
2.3.
ka personai nav ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.
3.
Ja persona profesionālo kvalifikāciju ārsta vai zobārsta profesijā vai specialitātē ieguvusi Latvijas Republikā un vēlas to atzīt ārvalstīs, šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu izsniedz Latvijas Ārstu biedrība.
4.
Ja persona profesionālo kvalifikāciju farmaceita vai farmaceita asistenta profesijā ieguvusi Latvijas Republikā un vēlas to atzīt ārvalstīs, šo noteikumu 2. punktā  minēto dokumentu izsniedz Latvijas Farmaceitu biedrība.
5.
Ja persona profesionālo kvalifikāciju reglamentētajā profesijā veselības aprūpes jomā, izņemot šo noteikumu 3. punktā  minētās profesijas, ieguvusi Latvijas Republikā un vēlas to atzīt ārvalstīs, šo noteikumu 2. punktā  minēto dokumentu izsniedz Veselības inspekcija.
6.
Ja persona profesionālo kvalifikāciju reglamentētās profesijas specialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē veselības aprūpes jomā, izņemot šo noteikumu 3. punktā minētās profesijas, ieguvusi Latvijas Republikā un vēlas to atzīt ārvalstīs, šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu izsniedz Ārstniecības likuma  29. panta otrajā daļā noteiktās ārstniecības personu sertifikācijas institūcijas.
7.
Kompetentās institūcijas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnvarotas izsniegt profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības Latvijas Republikā reglamentētajā ārsta, māsas, vecmātes, zobārsta, farmaceita, arhitekta un veterinārārsta profesijā, dokumentus, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi nepieciešamo izglītību, lai veiktu profesionālo darbību minētajās profesijās Latvijas Republikā, izsniedz, ja:
7.1.
personas izglītību apliecinošajos dokumentos ir minēta kvalifikācija, kuru Latvijas Republikā vairs nepiešķir;
7.2.
personas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajos dokumentos minētā kvalifikācija ir piešķirta pēc 2004. gada 1. maija un tās nosaukums atšķiras no šajā punktā minētās profesijas nosaukuma.
8.
Institūcijas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnvarotas izskatīt profesionālos pārkāpumus, izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, kas apliecina, ka personai nav bijis profesionālo pārkāpumu Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās.
9.
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, kas apliecina, ka personai nav ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību Latvijas Republikā reglamentētā profesijā administratīvo pārkāpumu vai izdarītu noziedzīgu nodarījumu dēļ.
10.
Akadēmiskās informācijas centrs izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, kas apliecina profesionālo pieredzi un tiesības darboties nereglamentētajās profesijās Latvijas Republikā, kā arī apliecina personas izglītības dokumenta statusu Latvijas Republikā.
11.
Šo noteikumu 2. punkta ievaddaļā un 10. punktā minētās institūcijas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai nepieciešamo izziņu, kas apliecina, ka persona nav bankrotējusi. 
12.
Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamos dokumentus, persona iesniedz kompetentajā institūcijā rakstisku iesniegumu un dokumentu, kas apliecina šo noteikumu 16. punktā minētās samaksas veikšanu. Ja nepieciešams, iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un šajos noteikumos minēto dokumentu saņemšanai nepieciešamos personas rīcībā esošos dokumentus vai to kopijas. Iesniegumā norāda:
12.1.
personas vārdu, uzvārdu un adresi, uz kurieni nosūtāms šo noteikumu 2. punktā minētais dokuments;
12.2.
profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā (norāda izglītības dokumentus, profesionālās kvalifikācijas dokumentus vai citus dokumentus, kas šīs tiesības apliecina);
12.3.
kuri no šo noteikumu 2., 7., 8., 9.​​​​​, 10. ​​​​​un 11. punktā minētajiem dokumentiem ir nepieciešami, un pamato to pieprasījumu.
13.
Kompetentā institūcija veic personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu pirmreizējo pārbaudi un pārliecinās, vai persona ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus. Kompetentā institūcija ir tiesīga pieprasīt personai iesniegt papildu dokumentus, ja, pamatojoties uz personas iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos ietverto informāciju, nav iespējams sagatavot personas pieprasīto dokumentu.
14.
Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta izsniegšanas termiņš ir 15 dienas pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja pieprasītā dokumenta sagatavošanai nav nepieciešams veikt papildu pārbaudi vai pieprasīt papildu ziņas no citām iestādēm.
15.
Ja šo noteikumu 2.1. apakšpunktā vai 7. punktā minēto dokumentu izsniedz par ārsta, māsas, vecmātes, zobārsta, farmaceita, arhitekta un veterinārārsta profesionālo kvalifikāciju, kompetentā institūcija dokumentā ietver arī informatīvu norādi uz Eiropas Savienības tiesību akta normu, kas reglamentē profesionālās kvalifikācijas prasības attiecīgajā profesijā.
16.
Personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo dokumentu izsniegšana ir maksas pakalpojums. Ja normatīvajos aktos attiecīgo dokumentu izsniegšana nav noteikta kā bezmaksas pakalpojums vai par to izsniegšanu nav noteikta valsts nodeva, maksas apmērs par pakalpojumu ir:
16.1.
15,46 euro, ja personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajā dokumentā jāiekļauj šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā informācija;
16.2.
37,59 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, jāiekļauj šo noteikumu 2.2. apakšpunktā vai  10. punktā minētā informācija;
16.3.
30,21 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, jāiekļauj šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā informācija.
17.
Kompetentā institūcija savā tīmekļvietnē publicē informāciju par kārtību, kādā izsniedz iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu Latvijā iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs.
18.
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, kompetentā institūcija valsts pārvaldes pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) publicē informāciju par kārtību, kādā izsniedz iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu Latvijā iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs.
19.
Iedzīvotājiem nepieciešamo dokumentu viņu Latvijā iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs sagatavošanas un izsniegšanas procesa laikā informācijas apstrāde, reģistrēšana, uzkrāšana, kā arī informācijas apmaiņa starp iesnieguma iesniedzēju un kompetento institūciju tiek īstenota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un Fizisko personu datu apstrādes likumu.
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1)
Padomes 1977. gada 22. marta Direktīvas 77/249/EEK  par pasākumiem, kas palīdz advokātiem sekmīgi īstenot brīvību sniegt pakalpojumus;
2)
Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;
3)
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu).
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša