Noteikumu konsolidētā versija

23-TA-2269
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) 4.5.1.1. pasākumu "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" (turpmāk – pasākums) un tā ietvaros apstiprinātos projektus;
1.2.
pasākuma mērķi;
1.3.
pasākumam pieejamo finansējumu;
1.4.
prasības Kohēzijas fonda  projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs) un sadarbības partnerim;
1.5.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.6.
civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus;
1.7.
vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.
(Grozīts ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 615)
2.
Pasākuma mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskajā transportā.
3.
Mērķa grupa ir pasākuma mērķa teritoriju iedzīvotāji.
4.
Pasākuma īstenošanas vieta ir Rīga, Pierīga, Rīgas aglomerācija, Liepāja un Daugavpils.
5.
Specifiskā atbalsta mērķa un pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:
5.1.
specifiskā atbalsta mērķa ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzams rezultāta rādītājs – 89 920 000 videi draudzīgajā sabiedriskajā transportā pārvadātie pasažieri gadā Rīgā, Pierīgā, Rīgas aglomerācijā, Daugavpilī un Liepājā;
5.2.
pasākuma ietvaros sasniedzams iznākuma rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja līniju kopējais garums – 20 km.
(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 15)
6.
Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā šādu projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros:
6.1.
pirmā projektu iesniegumu atlases kārta "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru – tramvaji" (turpmāk – pirmā atlases kārta);
6.2.
otrā projektu iesniegumu atlases kārta "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru – tramvaji – papildu projekti" (turpmāk – otrā atlases kārta);
6.3.
trešā projektu iesniegumu atlases kārta "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru – elektrovilcieni" (turpmāk – trešā atlases kārta);
6.4.
ceturtā projektu iesniegumu atlases kārta "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru – tramvaji – papildu darbības" (turpmāk – ceturtā atlases kārta).
(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 15)
7.
Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Satiksmes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).
8.
Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 302 762 483 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 235 002 439 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību un privātais finansējums) nav mazāks kā 67 760 044 euro:
8.1.
pirmajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 30 583 066 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 25 995 606 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību un privātais finansējums) nav mazāks kā 4 587 460 euro;
8.2.
otrajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 26 304 029 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 22 358 424 euro un nacionālais finansējums (pašvaldību un privātais finansējums) nav mazāks kā 3 945 605 euro;
8.3.
trešajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 157 880 376 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 111 852 649 euro un valsts budžeta finansējums nav mazāks kā 46 027 727 euro;
8.4.
ceturtajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 87 995 012 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 74 795 760 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību un privātais finansējums) nav mazāks kā 13 199 252 euro.
9.
Maksimālais pieejamais Kohēzijas fonda finansējums:
9.1.
pirmajā atlases kārtā projekta īstenošanai Daugavpilī ir 13 000 000 euro, Liepājā – 12 995 606 euro;
9.2.
otrajā atlases kārtā projektu īstenošanai Daugavpilī ir 12 358 424 euro un Liepājā ir 10 000 000 euro;
9.3.
trešajā atlases kārtā lielā projekta īstenošanai ir 111 852 649 euro;
9.4.
ceturtajā atlases kārtā projektu īstenošanai Daugavpilī – 23 179 500 euro, Liepājā – 12 831 260 euro un Rīgā – 38 785 000 euro.
(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 15; MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 615)
10.
(Svītrots ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 615)
11.
Attiecināmais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs var būt līdz 85 procentiem no kopējām attiecināmajām izmaksām, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzē iegūto rezultātu.
(Grozīts ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 615)
12.
(Svītrots ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 615)
13.
(Svītrots ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 615)
II.Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim
14.
Projekta iesniedzējs ir:
14.1.
pirmās atlases kārtas un otrās atlases kārtas ietvaros – Daugavpils un Liepājas pilsētu pašvaldību kapitālsabiedrības, kuras sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, izmantojot sliežu sabiedrisko transportu, un ar kurām ir noslēgti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgumi, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulas Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (turpmāk – Regula Nr. 1370/2007), 4. pantā minētajiem nosacījumiem;
14.2.
trešās atlases kārtas ietvaros – akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens", kura sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos pa dzelzceļu un ar kuru atbilstoši Regulas Nr. 1370/2007 4. pantā un 5. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem ir noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutos pa dzelzceļu;
14.3.
ceturtās atlases kārtas ietvaros – Daugavpils, Liepājas un Rīgas pilsētu pašvaldību kapitālsabiedrības, kuras sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, izmantojot sliežu sabiedrisko transportu, un ar kurām ir noslēgti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgumi, kas atbilst Regulas Nr. 1370/2007 4. pantā minētajiem nosacījumiem.
(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 15)
15.
Projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finansējumu, ja projekta iesniedzējs ir grūtībās nonācis uzņēmums atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 2. panta 18. punktā minētajiem nosacījumiem.
16.
Projekta iesniedzējs var piesaistīt sadarbības partneri, ievērojot šādus nosacījumus:
16.1.
pirmās atlases kārtas, otrās atlases kārtas un ceturtās atlases kārtas ietvaros sadarbības partneris var būt tikai tā pašvaldība, kas ir projekta iesniedzēja kapitāla daļu turētāja;
16.2.
trešās atlases kārtas ietvaros sadarbības partneris ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija".
(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 15)
17.
Sadarbības partneris iesaistās projekta īstenošanā šādi:
17.1.
pirmās atlases kārtas, otrās atlases kārtas un ceturtās atlases kārtas ietvaros – ar tā valdījumā vai īpašumā esošu nekustamo īpašumu, ar finansējumu, izstrādā ar projektu saistītu dokumentāciju vai nodrošina izbūvētās infrastruktūras ekspluatāciju un uzturēšanu pēc projekta īstenošanas;
17.2.
trešās atlases kārtas ietvaros – pārņemot īpašumtiesības uz pamatlīdzekļiem, kas projekta ietvaros iegādāti par publiskajiem līdzekļiem, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos pa dzelzceļu līdzvērtīgā apjomā, ja pēc 2024. gada 31. decembra līgums ar akciju sabiedrību "Pasažieru vilciens" par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutos pa dzelzceļu netiks pagarināts atbilstoši Regulas Nr. 1370/2007 4. panta 4. punktam vai akciju sabiedrībai "Pasažieru vilciens" netiks no jauna piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos pa dzelzceļu atbilstoši Regulas Nr. 1370/2007 5. pantā minētajiem nosacījumiem.
(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 15)
18.
Pašvaldība kā sadarbības partneris, iesaistoties projekta līdzfinansēšanā atbilstoši šo noteikumu 19. punktā minētajā sadarbības līgumā ietvertajiem nosacījumiem, pirmās atlases kārtas un ceturtās atlases kārtas ietvaros var paredzēt valsts budžeta dotāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai.
(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 15)
19.
Šo noteikumu 14.1. un 14.3. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs un šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētais sadarbības partneris līdz civiltiesiskā līguma noslēgšanai par projekta īstenošanu iesniedz sadarbības iestādē ar sadarbības partneri noslēgtu sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Sadarbības līgumā iekļauj:
19.1.
sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas kārtību;
19.2.
informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās (esošās) infrastruktūras īpašumtiesībām, kā arī lietošanas, uzturēšanas un attīstības (tai skaitā modernizēšanas un pārbūves) kārtību;
19.3.
informāciju par pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās jaunizveidotās infrastruktūras īpašumtiesībām, kā arī būvniecības, lietošanas un uzturēšanas kārtību;
19.4.
kārtību, kādā tiek īstenota sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja un pašvaldības sadarbība projekta īstenošanas, projekta rezultātu uzturēšanas un projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā, tostarp nosakot atbildības sadalījumu un finansējuma nodrošinājumu;
19.5.
kārtību, kādā tiek paredzēta projekta ietvaros par publiskajiem līdzekļiem iegādāto pamatlīdzekļu nodošana pašvaldībai turpmākai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai.
(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 15)
20.
Šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs un šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētais sadarbības partneris kopā ar projekta iesniegumu iesniedz sadarbības iestādē ar sadarbības partneri noslēgtu sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Sadarbības līgumā iekļauj kārtību, kādā tiek īstenota šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētā projekta iesniedzēja un šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētā sadarbības partnera sadarbība projekta īstenošanas, projekta rezultātu uzturēšanas un projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā, kā arī kārtību, kādā tiek paredzēta projekta ietvaros par publiskajiem līdzekļiem iegādāto pamatlīdzekļu nodošana sadarbības partnerim šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētajos gadījumos.
21.
Projekta iesniedzējs, kas pēc projekta apstiprināšanas ir arī finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs), sagatavo un iesniedz sadarbības iestādē projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesniegumu atlases nolikuma prasībām un pievieno projektam izmaksu un ieguvumu analīzi. Pirmajā atlases kārtā, otrajā atlases kārtā un ceturtajā atlases kārtā projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz elektroniski, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam. Trešajā atlases kārtā projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz elektroniska dokumenta veidā atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma nosacījumiem.
(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 15)
III.Atbalstāmās darbības un izmaksas
22.
Pasākuma atbalstāmās darbības ir šādas:
22.1.
pirmās atlases kārtas, otrās atlases kārtas un ceturtās atlases kārtas ietvaros – tramvaju maršrutu tīklu attīstība, tai skaitā esošo līniju pagarināšana, pārbūve, jaunu tramvaju līniju būvniecība un saistītā ritošā sastāva iegāde;
22.2.
trešās atlases kārtas ietvaros – dzelzceļa pasažieru apkalpošanai paredzētā elektrovilcienu ritošā sastāva iegāde.
(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 15)
23.
Pasākuma pirmās atlases kārtas, otrās atlases kārtas un ceturtās atlases kārtas ietvaros plāno tiešās attiecināmās izmaksas, ja tās ir nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai:
23.1.
projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata, tai skaitā piemaksas un nodokļi, ņemot vērā, ka:
23.1.1.
tās nepārsniedz 56 580 euro gadā, ja projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir 5 milj. euro vai lielākas;
23.1.2.
attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze, nodrošinot personāla iesaisti projektā saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu (attiecināms, ja izmaksas radušās uz darba līguma pamata);
23.2.
projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, tai skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes izmaksas;
23.3.
izmaksas vides aizsardzības obligāto prasību nodrošināšanai (tai skaitā ietekmes uz vidi novērtējuma izmaksas), ciktāl to paredz normatīvie akti vides aizsardzības prasību jomā;
23.4.
būvniecības ieceres dokumentācijas izmaksas, būvprojekta vai būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes izmaksas projektā paredzētajām darbībām, kā arī ar to saistīto ekspertīžu un izpētes izmaksas;
23.5.
ar tramvaju līniju infrastruktūru saistīto būvdarbu izmaksas un attiecīgās būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās obligātās apdrošināšanas izmaksas:
23.5.1.
tramvaja sliežu ceļa būvniecības, pārbūves un atjaunošanas izmaksas;
23.5.2.
tramvaja kontakttīklu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas izmaksas;
23.5.3.
tramvaju līniju elektroapgādes sistēmu – kabeļu trašu un apakšstaciju – būvniecības, pārbūves un atjaunošanas izmaksas, tai skaitā jaudas palielināšana, lai nodrošinātu tramvaju līniju elektroapgādes sistēmu darbību;
23.5.4.
tramvaju sliežu ceļiem piegulošo teritoriju (tai skaitā ceļu vai ielu braucamās daļas) būvniecības, pārbūves un atjaunošanas izmaksas, ja nepieciešams mainīt plāna vai vertikālos parametrus;
23.6.
materiālu un iekārtu iegādes izmaksas, kas saistītas ar tramvaju līniju infrastruktūras būvniecību;
23.7.
pasažieru pārvadājumiem nepieciešamā ritošā sastāva (tramvaju vagonu) iegādes izmaksas;
23.8.
sliežu ceļu tīkla klātnē un šo noteikumu 23.5.4. apakšpunktā minētajās piegulošajās teritorijās esošo inženiertīklu infrastruktūras pārbūves izmaksas, ja tiek nodrošināts sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinums, kurā konstatēts, ka, projekta ietvaros veicot ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no minētās infrastruktūras bojāšanas vai pārbūves, un ieguldījumi inženiertīklu pārbūvē tiek veikti, nemainot inženiertīklu tehniskos parametrus un neradot priekšrocības to īpašniekiem, – ne vairāk kā 15 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;
23.9.
labiekārtošanas izmaksas, tai skaitā teritorijas apzaļumošana, pieturvietu, apgaismojuma līniju, gājēju celiņu, veloceliņu pārbūve, būvniecība vai atjaunošana, – ne vairāk kā 10 procenti no būvdarbu izmaksām;
23.10.
ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas un atjaunošanas izmaksas, piemēram, ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, – ne vairāk kā 10 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;
23.11.
būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas un būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās attiecīgo būvspeciālistu obligātās apdrošināšanas izmaksas;
23.12.
darba samaksa finansējuma saņēmēja darbiniekiem šo noteikumu 23.5. apakšpunktā minēto tramvaju līniju infrastruktūras būvniecības darbu veikšanai, ja tie atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 10. panta nosacījumiem un šo darbu veikšanai netiek piesaistīti apakšuzņēmēji, papildus neizslēdzot iepirkumu veikšanu visu pārējo būvdarbu izpildei;
23.13.
nekustamā īpašuma un zemes iegādes izmaksas, kā arī ar to iegādi saistītās izmaksas (uzmērīšana, inventarizācija un piespiedu atsavināšanas izmaksas) – ne vairāk kā 10 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
23.14.
informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.
(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 15)
24.
Pasākuma trešās atlases kārtas ietvaros plāno dzelzceļa pasažieru apkalpošanai paredzētā elektrovilcienu ritošā sastāva iegādes izmaksas kā tiešās attiecināmās izmaksas, ja tās ir nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai.
25.
Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 23. un 24. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
26.
Projekta netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētajām izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata.
27.
Šo noteikumu 23.4. un 23.11. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 procentus no projekta būvdarbu līguma summas.
28.
Šo noteikumu 23.2. un 23.11. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
29.
Īstenojot pasākumu, ir atbalstāmas šādas darbības:
29.1.
vides nosacījumu integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums);
29.2.
zaļās infrastruktūras risinājumu piemērošana;
29.3.
vides un informācijas pieejamības nodrošināšana atbilstoši būvprojekta risinājumam;
29.4.
personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju ekspertu konsultācijas, tās paredzot projektēšanas vai būvniecības līgumos/ izmaksās.
30.
Pasākuma pirmās atlases kārtas atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmās izmaksas finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst šo noteikumu 23. punktā ietvertajām izmaksu pozīcijām un šo noteikumu 23.1., 23.8., 23.9., 23.10., 23.13. apakšpunktā un 26., 27. un 28. punktā noteiktajiem ierobežojumiem un ir radušās ne agrāk kā 2014. gada 1. janvārī, izņemot šo noteikumu 23.5., 23.6., 23.7., 23.8., 23.9., 23.10., 23.11. un 23.12. apakšpunktā minētās izmaksas, kas ir attiecināmas no dienas, kad noslēgts civiltiesiskais līgums par projekta īstenošanu.
31.
Pasākuma otrās atlases kārtas atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmās izmaksas finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst šo noteikumu 23. punktā ietvertajām izmaksu pozīcijām un šo noteikumu 23.1., 23.8., 23.9., 23.10., 23.13. apakšpunktā un 26., 27. un 28. punktā noteiktajiem ierobežojumiem un ir radušās ne agrāk kā dienā, kad ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par grozījumiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", kas paredz finansējuma pārdali pasākuma otrās atlases kārtas atbalstāmo darbību īstenošanai.
32.
Pasākuma trešās atlases kārtas atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmās izmaksas finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst šo noteikumu 24. punktā ietvertajai izmaksu pozīcijai un ir radušās ne agrāk kā dienā, kad ir stājies spēkā šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētā projekta iesniedzēja noslēgtais līgums par piepilsētas pasažieru elektrovilcienu piegādi.
(Grozīts ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 615)
32.1
Pasākuma ceturtās atlases kārtas atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst šo noteikumu 23. punktā ietvertajām izmaksu pozīcijām un šo noteikumu 23.1., 23.8., 23.9., 23.10., 23.13. apakšpunktā un 26., 27. un 28. punktā noteiktajiem ierobežojumiem, kā arī ir radušās ne agrāk par dienu, kad ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par grozījumiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", kas paredz finansējuma pārdali pasākuma ceturtās atlases kārtas atbalstāmo darbību īstenošanai.
(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 15 redakcijā)
33.
Pasākuma pirmās atlases kārtas, otrās atlases kārtas un ceturtās atlases kārtas neattiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem. Neattiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas:
33.1.
radušās agrāk par šo noteikumu 30., 31. un 32.1 punktā minētajiem termiņiem;
33.2.
pārsniedz šo noteikumu 23.1., 23.8., 23.9., 23.10. un 23.13. apakšpunktā un 26., 27. un 28. punktā minētos izmaksu ierobežojumus;
33.3.
nav noteiktas šo noteikumu 23. punktā un nav tieši saistītas ar šo noteikumu 22. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, bet ir nepieciešamas sekmīgai projekta īstenošanai un mērķa sasniegšanai atbilstoši būvprojektā paredzētajam.
(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 15)
IV.Projekta īstenošanas nosacījumi
34.
Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:
34.1.
nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;
34.2.
ne retāk kā reizi trijos mēnešos savā tīmekļvietnē ievieto aktuālu informāciju par projektu īstenošanu;
34.3.
ja projekta izmaksas ir pieaugušas, sedz projekta sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem;
34.4.
nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;
34.5.
pasākuma pirmajā atlases kārtā, otrajā atlases kārtā un ceturtajā atlases kārtā nodrošina, ka infrastruktūra, kurā paredzēts veikt ieguldījumu, ir finansējuma saņēmēja īpašumā vai finansējuma saņēmējs ir saskaņojis būvniecības ieceri ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likumam;
34.6.
pasākuma pirmajā atlases kārtā, otrajā atlases kārtā un ceturtajā atlases kārtā uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktā minētajiem rādītājiem un piemēro ar atbildīgo iestādi saskaņotu metodoloģiju rādītāju uzskaitei projektos;
34.7.
pasākuma trešajā atlases kārtā uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto rādītāju un piemēro ar atbildīgo iestādi saskaņotu metodoloģiju rādītāja uzskaitei projektā;
34.8.
sniedz informāciju par projekta ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisiju un enerģijas patēriņa samazinājumu projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzē iegūto rezultātu;
34.9.
uzkrāj datus par sabiedriskā transporta vienību un pieturvietu skaitu, kur Kohēzijas fonda ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība (ja attiecināms);
34.10.
nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;
34.11.
pasākuma pirmajā atlases kārtā, otrajā atlases kārtā un ceturtajā atlases kārtā nodrošina projekta īstenošanā radīto vērtību uzturēšanu, laikus plānojot uzturēšanas un periodiskus nodilušo konstrukciju un tramvaju vagonu atjaunošanas darbus un finansējumu šiem darbiem turpmākos 20 gadus pēc projekta īstenošanas;
34.12.
pasākuma trešajā atlases kārtā nodrošina projekta īstenošanā radīto vērtību uzturēšanu, laikus plānojot uzturēšanas un vilcienu vagonu atjaunošanas darbus un finansējumu šiem darbiem turpmākos 20 gadus pēc projekta īstenošanas.
(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 15; MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 615)
34.1
Finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākuma uzlicēja apliecinājumu, ka kompensācija, lai segtu izmaksas, kas radušās, izpildot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, ir aprēķināta tā, lai novērstu pārmērīgu kompensāciju atbilstoši Regulas Nr. 1370/2007 3. panta 2. punktam un 4. panta 1. punkta "b" apakšpunktam.
(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 15 redakcijā)
35.
Ja sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma darbības termiņš neietver šo noteikumu 34.10. apakšpunktā minēto termiņu par sasniegto rezultātu ilgtspēju pēc projekta pabeigšanas, finansējuma saņēmējs, kas ir sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs, un pašvaldība vai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija", kas ir tiesīga slēgt līgumu ar sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēju, pagarina sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma darbības termiņu atbilstoši Regulas Nr. 1370/2007 4. panta 4. punkta nosacījumiem vai noslēdz jaunu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu atbilstoši Regulas Nr. 1370/2007 5. panta nosacījumiem. Ja nav iespējams pagarināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma darbības termiņu vai noslēgt jaunu līgumu atbilstoši šajā punktā noteiktajam, finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 17.2. un 19.5. apakšpunktam nodod iegādātos pamatlīdzekļus pašvaldībai vai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" un pašvaldība vai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu jauna sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma noslēgšanu ar citu pakalpojuma sniedzēju.
36.
Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma darbības laikā finansējuma saņēmējs, kas ir sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs, nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību, izmantojot projekta ietvaros iegādātos pamatlīdzekļus. Ja finansējuma saņēmējs, kas ir sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs, atbilstoši šo noteikumu 17.2. un 19.5. apakšpunktam nodod iegādātos pamatlīdzekļus valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" vai pašvaldībai, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" vai pašvaldība nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību, izmantojot projekta ietvaros iegādātos pamatlīdzekļus.
37.
Pasākuma ietvaros komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad sadarbības iestāde pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai sniegusi atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.
38.
Atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
39.
Pēc tam kad pirmās atlases kārtas, otrās atlases kārtas un ceturtās atlases kārtas ietvaros noslēgts civiltiesiskais līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumus, kuru kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma un, ja paredzēts, valsts budžeta dotācijas pašvaldībai kopsummas.
(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 15)
40.
Pasākuma trešās atlases kārtas ietvaros šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas sedz šo noteikumu 24. punktā minētās izmaksas no valsts budžeta apakšprogrammas 31.09.00 "Dotācija jauno elektrovilcienu projektam" ietvaros saņemtā finansējuma.
41.
Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:
41.1.
finansējuma saņēmējs nepilda civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa iznākuma un uzraudzības rādītāju sasniegšanu;
41.2.
citos gadījumos, ko paredz civiltiesiskais līgums par projekta īstenošanu.
42.
Pasākuma pirmās atlases kārtas ietvaros projektu īsteno saskaņā ar civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. augustam. Pasākuma otrās atlases kārtas, trešās atlases kārtas un ceturtās atlases kārtas ietvaros projektu īsteno saskaņā ar civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim, izņemot šo noteikumu 42.1 punktā minētos gadījumus.
42.1
Ja finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 65. panta 2. punktā:
42.11.
projektu pilnībā pabeidz līdz 2026. gada 31. oktobrim, par saviem līdzekļiem nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti, ja sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde atbilstoši kompetencei sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu;
42.12.
projektu var sadalīt posmos un tā īstenošanu pabeigt Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā atbilstoši Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam iezīmētajam finansējumam un nosacījumiem.
42.2
Projektiem, kuri atbilst šo noteikumu 42.1 punktā minētajiem gadījumiem, sadarbības iestāde apstiprina izdevumus, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim, un veic maksājumus par tiem.
42.3
Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 42.11. apakšpunktā minētajā termiņā nepabeidz par saviem līdzekļiem visas projektā plānotās aktivitātes un nesasniedz visus projektā plānotos iznākuma rādītājus, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projektā izmaksāto finansējumu saskaņā ar līguma nosacījumiem.
V.Noslēguma jautājums
43.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumus Nr. 281 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 89. nr.).