Noteikumu projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
23-TA-1921
Paliatīvās aprūpes noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9.panta 5.daļu;
 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
13. panta pirmās daļas 12.1  punktu 
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
paliatīvās aprūpes organizēšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību;
1.2.
mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma personas dzīvesvietā ietvaros pilngadīgām personām nodrošināmās sociālās aprūpes un tehnisko palīglīdzekļu, kā arī psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma,  tai skaitā psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma ar šīm personām vienā mājsaimniecībā dzīvojušām vai dzīvojošām personām, personām, starp kurām pastāv radniecības vai svainības attiecības, vai citām aprūpē iesaistītām personām (turpmāk – tuvinieks), apjomu, saturu, organizēšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību. 
2.
Mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā sniedzošā ārstniecības iestāde (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) pakalpojuma sniegšanu organizē tā, lai nodrošinātu:
2.1.
pakalpojuma organizēšanas koordinatora atbalstu ar pakalpojuma nodrošināšanu un personas informēšanu saistīto dokumentu apritē;
2.2.
personas vajadzību izvērtēšanu un sociālās aprūpes plāna (turpmāk – aprūpes plāns), kā arī terapijas plāna, kas sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos par medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtību noteiktajam, sastādīšanu, īstenošanu un aktualizēšanu;
2.3.
pakalpojuma sniedzēja ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu palīdzību personai un tuviniekiem diennakts režīmā;
2.4.
personas transportēšanu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai no personas dzīvesvietas uz ārstniecības iestādi un no ārstniecības iestādes uz personas dzīvesvietu;
2.5.
tehniskos palīglīdzekļus personai atbilstoši šo noteikumu tehnisko palīglīdzekļu sarakstam (pielikums), tai skaitā nodrošinot tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības izvērtēšanu, piegādi, un lietošanas apmācību, kā arī to nomaiņu atbilstoši nepieciešamībai;
2.6.
psihosociālo rehabilitāciju personai un tuviniekam;
2.7.
sociālo aprūpi.
3.
Ja pakalpojumu jāsaņem pilngadīga persona no 18 līdz 24 gadu vecumā, kura saņem psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem, pakalpojuma sniedzējs noskaidro, vai persona vai viņas tuvinieks turpinās saņemt psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem vai saņems pakalpojumu atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem.
4.
Saņemot personas vai viņa tuvinieka iesniegumu par šo noteikumu 2.5., 2.6. vai 2.7. apakšpunktā minētā pakalpojuma nodrošināšanu, pakalpojuma sniedzējs:
4.1.
veic sākotnējo klienta sociālās situācijas novērtēšanu, izvērtē personas vajadzību pēc šo noteikumu 2.5., 2.6. vai 2.7. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem un sagatavo aprūpes  plānu, kurā ir iekļauta vismaz šāda informācija:
4.1.1.
personas vajadzību pēc sociālās aprūpes, psihosociālās rehabilitācijas un tehniskajiem palīglīdzekļiem izvērtējums;
4.1.2.
risināmās problēmas definējums;
4.1.3.
ilgtermiņa un īstermiņa mērķi;
4.1.4.
uzdevumi, veicamie pasākumi, termiņi, sagaidāmo rezultātu un atbildīgo personu uzskaitījums;
4.1.5.
aprūpes plāna īstenošanas un aktualizēšanas kārtība;
4.2.
noslēdz ar personu vai viņa tuvinieku vienošanos par aprūpes plāna īstenošanu.
5.
Pakalpojuma sniedzējs, nodrošinot tehniskos palīglīdzekļus  personai, ievēro šādus nosacījumus:
5.1.
personai var nepiegādāt tādus tehniskos palīglīdzekļus, kas jau atrodas personas īpašumā, patapinājumā vai nomā;
5.2.
personai var pārtraukt nodrošināt tādus tehniskos palīglīdzekļus, kurus tā mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma personas dzīvesvietā sniegšanas laikā saņem īpašumā, patapinājumā vai nomā, no citiem valsts finansētu tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzējiem;
5.3.
tehnisko palīglīdzekļu piegādi un nomaiņu veic atbilstoši personas funkcionēšanas ierobežojumu izmaiņām, nodrošinot tehnisko palīglīdzekļu pielāgošanu personas individuālajām vajadzībām un to lietošanas apmācību.
6.
Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina personai un viņa tuviniekam, tai skaitā arī sērošanas periodā  pēc personas nāves, ievērojot šādus nosacījumus:
6.1.
sociālais darbinieks, psihologs un kapelāns sniedz pakalpojumus atbilstoši aprūpes  plānā noteiktajam;
6.2.
nodrošina sociālā darbinieka atbalstu un nepieciešamības gadījumā pārstāvību valsts un pašvaldības institūcijās;
6.3.
nodrošina kapelāna atbalstu ģimenei grūtību pārvarēšanai, kurš, novērtējot personas stāvokli un empātiski ieklausoties, sniedz atbilstošu garīgo aprūpi;
6.4.
tuviniekam sērošanas periodā nodrošina ne vairāk kā piecas individuālās konsultācijas viena gada laikā pēc personas nāves;
6.5.
saņemot psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu, personai un viņa tuviniekam ir tiesības brīvi izvēlēties, vai pieprasīt un saņemt sociālā darbinieka, psihologa un kapelāna atbalstu un konsultācijas. Sniedzot pakalpojumu, kapelāns nodrošina Satversmē, Reliģisko organizāciju likumā un starptautiskajos līgumos par cilvēktiesībām reliģijas jomā noteikto indivīda tiesību uz reliģijas brīvību īstenošanu.
 
7.
Šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanu  pārtrauc, ja:
7.1.
persona līdz 14 dienām saņem pakalpojumu institūcijā ar diennakts izmitināšanu vai kādu citu iemeslu dēļ neatrodas savā dzīvesvietā vai vietā, kur tā saņem pakalpojumu;
7.2.
uzturas stacionārā ārstniecības iestādē.
8.
Šo noteikumu 2.5., 2.6. un 2.7. apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanu personai un viņas tuviniekam izbeidz šādos gadījumos:
8.1.
persona vai tuvinieks atsakās no pakalpojuma;
8.2.
persona ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā saņem pakalpojumu institūcijā ar diennakts izmitināšanu vai kādu citu iemeslu dēļ neatrodas savā dzīvesvietā vai vietā, kur saņem pakalpojumu ilgāk par 14 dienām;
8.3.
sakarā ar personas nāvi, izņemot šo noteikumu 6.1 apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanu personas tuviniekam;
8.4.
persona vai tuvinieks 30 dienas nesadarbojas ar pakalpojuma sniedzēju un nav iespējama aprūpes vai terapijas plānā minēto pasākumu īstenošana;
8.5.
persona izbrauc no valsts uz laiku, kas ilgāks par 30 dienām.
9.
Paliatīvās aprūpes veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību.
10.
Psihosociālo rehabilitāciju bērniem un viņu ģimenes locekļiem apmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem.
11.
Pakalpojuma sniedzējs slēdz līgumu ar Nacionālo veselības dienestu un Labklājības ministriju par mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma personas dzīvesvietā  sniegšanu, kurā ietver:
11.1.
noteikumu, ka pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumu personai, ja tā ir ietverta Nacionālā veselības dienesta pakalpojumu saņēmēju reģistrā, kurā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, personas tiesības saņemt pakalpojumu;
11.2.
pakalpojuma sniedzēja pienākumu līguma izpildes, valsts budžeta līdzekļu izlietojuma un pakalpojuma darba organizācijas uzraudzības nolūkā izveidot un regulāri aktualizēt  informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem un to saņēmējiem, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma saņemšanas datumu;
11.3.
noteikumu, ka pēc Nacionālā veselības dienesta un Labklājības ministrijas rakstveida pieprasījuma pakalpojuma sniedzējs sniedz visu nepieciešamo informāciju līguma izpildes, valsts budžeta līdzekļu izlietojuma un pakalpojuma darba organizācijas uzraudzības nolūkā;
11.4.
pakalpojuma sniedzēja pienākumu statistikas un pakalpojuma uzlabošanas nolūkā sagatavot pārskatus un iesniegt tos Labklājības ministrijai, ietverot statistiskas datus par sniegtā pakalpojuma apjomu un tās izpildes gaitu atbilstoši līgumā noteiktajiem statistiskiem rādītājiem;
11.5.
pakalpojumu sniedzējs atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Nacionālo veselības dienestu, katra mēneša sākumā iesniedz atskaites Nacionālajam veselības dienestam par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
12.
Valsts nodrošinātais finansējuma apmērs par šo noteikumu 2.5., 2.6. un 2.7. apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanu vienam klientam dienā nevar pārsniegt 52,20 euro. Valsts nodrošinātais finansējuma apmērs par šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanu vienam klientam dienā nevar pārsniegt 39,15 euro.
13.
Labklājības ministrija analizē valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu pēc šo noteikumu 2.5., 2.6. un 2.7. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem un, ja apkopojot šo noteikumu 10.punktā minētā līguma 2.5., 2.6. un 2.7. apakšpunktā minēto pakalpojumu finanšu un statistikas pārskatus konstatē, ka tas pārsniedz kārtējā gada valsts budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus, par to informē pakalpojumu sniedzēju.
14.
Pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" sadarbībā ar Labklājības ministriju, sniedz piekļuves tiesības informācijas sistēmā "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma" iekļautajiem datiem par paliatīvā  aprūpē esošajām Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25. panta pirmajā daļā noteiktajām personām sniegto tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un datus par saņemto tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu.
15.
Šo noteikumu 2.5., 2.6. un 2.7. apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšana tiek uzsākta ar 2024.gada 1.janvāri vai ar brīdi, kad pakalpojumu sniegšanai ir pieejams finansējums.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-1921 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-1921 Nr]
Tehniskie palīglīdzekļi
I. 04.33 Palīglīdzekļi audu integritātes aizsardzībai - izstrādājumi, kas novērš iekaisumu un izgulējumu rašanos.
Nr.p.k. apakšgrupa Nosaukums Piezīmes

1.

04.33.03

Spilveni izgulējumu profilaksei un paliktņi audu integritātes aizsardzībai

Ierīces audu integritātes aizsardzībai, izlīdzinot slodzi uz sēžamvietu.
2.

04.33.06

Palīglīdzekļi gulošu pacientu audu integritātes aizsardzībai (matrači, matraču pārvalki) Izstrādājumi, kas paredzēti gulošiem pacientiem, lai izlīdzinātu slodzi uz visvairāk noslogotajām ķermeņa daļām un novērstu iekaisumus un izgulējumus.
3. 

04.33.09

Pretizgulējumu uzlikas

Specializēts aprīkojums audu integritātes aizsardzībai, kas novērš pārlieku spiedienu uz ķermeņa daļām (elkonis, papēdis u.c.).
II. 09. 12 Palīglīdzekļi dabisko vajadzību kārtošanai

1.

09.12.03 Tualetes krēsli Krēsli ar riteņiem vai bez tiem, ko var izmantot arī dušā.
2. 09.12.12 Rāmim piemontēti tualetes poda paaugstinājumi Paaugstināti tualetes sēdekļi, kas novietoti uz grīdas vai ko var viegli noņemt no tualetes poda (t.sk.,  tualetes podam uzliekami rāmji).
3. 09.12.18 Tualetes podam piestiprināti tualetes poda paaugstinājumi Ierīces, kas ir pastāvīgi piestiprinātas tualetes podam, lai paaugstinātu sēdekli un atvieglotu apsēšanos uz poda un piecelšanos no tā (t.sk., paaugstinājumi).
4.

09.12.33;

09.27.09
Padubes, nevalkājami pisuāri un urīna pudeles Trauki urīna un fēču savākšanai, kas ļauj personai nokārtot dabiskās vajadzības, piemēram, guļot gultā.

III. 09.33 Mazgāšanās palīglīdzekļi, lai mazgātos, ietu vannā un dušā

1.

09.33.04;

09.33.05

Vannas dēļi, vannas krēsli  
2. 09.33.07 Dušas krēsli ar riteņiem vai bez tiem Ierīces, kas nodrošina atbalstu, mazgājoties dušā sēdus (t.sk., dušas ķeblīši).
IV. 12.03 Pārvietošanās palīglīdzekļi, kurus lieto ar vienu plaukstu- ierīces, kas balsta lietotāju iešanas laikā un var tikt izmantotas atsevišķi vai pārī, katru kontrolējot ar vienu  plaukstu.
1.

12.03.06;

12.03.12
Elkoņa atbalsta kruķi, paduses atbalsta kruķi Rokās turamas ierīces, kas iešanas laikā nodrošina atbalstu un līdzsvaru.
2. 12.03.16 Nūjas un spieķi ar vairākiem atbalsta punktiem apakšdaļā Ierīces, kas iešanas laikā nodrošina atbalstu un līdzsvaru un sastāv no roktura, kāta un trim vai vairāk atbalsta punktiem apakšdaļā.
V. 12.06 Pārvietošanās palīglīdzekļi, kurus lieto ar abām rokām -ierīces, kas balsta lietotāju iešanas laikā un kuras vada vai nu ar abām rokām, vai ķermeņa augšdaļu.
1.

12.06.03

Staigāšanas rāmji

Rāmji, ko persona cilā, lai pārvietotos, un kas ļauj saglabāt stabilitāti un līdzsvaru, kā arī balsta ķermeņa svaru iešanas vai stāvēšanas laikā; tiem ir rokturi bez apakšdelmu balsta un apakšdaļā vai nu četras kājas, vai divas kājas un divi ritenīši (t.sk., piemēram, staigāšanas rāmji ar fiksētiem vai kustīgiem savienojumiem, pārvietošanās palīglīdzekļi, kuros divi ritenīši ir apvienoti ar divām kājām/atbalsta punktiem ar gumijas uzgaļiem).
2.

12.06.06

Rollatori

Ierīces iešanai, ko var vilkt vai stumt un kas ļauj saglabāt stabilitāti un līdzsvaru iešanas laikā, tiem ir rokturi un trīs vai vairāk riteņi (t.sk., piemēram, rollatori ar sēdekli atpūtai, staigāšanas ratiņi ar ceļa atbalstu, atsprākleniskie rollatori ar atvērumu priekšpusē, kurus var vilkt aiz sevis, staigāšanas ratiņi.
3.

12.06.12

Pārvietošanās galdi

Ierīces ar riteņiem un kājām, un atbalsta galdiņu vai apakšdelmu atbalstu, kuras stumj uz priekšu ar abām rokām, iespējams, apvienojumā ar ķermeņa augšdaļu
VI. 12.22 Manuālās piedziņas riteņkrēsli - ierīces, kas ir aprīkotas ar riteņiem un sēdekļa atbalstu sistēmu, lai nodrošinātu mobilitāti personai ar ierobežotu mobilitāti, un kuras tiek darbinātas ar tajās sēdošās personas vai asistenta spēku.
1.

12.22.03

Bimanuālie riteņkrēsli ar riteņu stīpu vadību

Riteņkrēsli, kas paredzēti, lai tos darbinātu un vadītu riteņkrēslā sēdošā persona, ar abām rokām stumjot riteņus vai riteņu stīpas (t.sk., piemēram, riteņkrēsli ar priekšējo piedziņu, riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu).
2.

12.22.18

Manuālie pavadoņa vadāmie riteņkrēsli

Manuālie riteņkrēsli, kas paredzēti, lai tos stumtu un vadītu asistents, ar abām rokām stumjot riteņkrēslu aiz šim nolūkam paredzētajiem rokturiem.
VII. 12.36 Palīglīdzekļi personu pārvietošanai, slidināšanai vai pagriešanai - aprīkojums personas pārvietošanai, to paceļot un pozicionējot stāvoklī, kas ļauj veikt iecerēto darbību, vai šim nolūkam koriģējot esošo stāvokli.
1.

12.36.03

Mobilie pacēlāji sēdošas personas pārvietošanai ar piekaramu sēdekli Aprīkojums, lai pārvietotu personu sēdus, pussēdus vai pusguļus stāvoklī, to paceļot un brīvi pārvietojot; ķermeņa atbalstu sistēmu veido piekarami elementi.
2. 12.36.06 Mobilie pacēlāji sēdošas personas pārvietošanai ar stingru sēdekli Aprīkojums sēdošas personas pacelšanai un brīvai pārvietošanai; ķermeņa atbalstu sistēmu veido stingrs sēdeklis, sēdeklis ar ieliekumu un tamlīdzīgi sēdekļi.
3.

12.31.03;

12.31.06

Palīglīdzekļi slidināšanai un pagriešanai

 

 

Pagriešanas diski

Ierīces, kas palīdz pagriezties personai, kura griešanas brīdī stāv uz platformas, paredzētas personas ķermeņa stāvokļa vai virziena mainīšanai, izmantojot slidināšanas un pagriešanas metodes (t.sk. slīddēļi, slīdošie paliktņi, pagriešanas pārklāji, pagriešanas spilveni.

 

Ierīce, ko noliek uz grīdas pie gultas, pacients uz tā nostājas , tad viņu var uz šī diska rotēt, lai viņu iesēdinātu sēdratos..

VIII. 18.03 Galdi, 18.12 gultas un gultu aprīkojums (t.sk. gultas ar iespēju regulēt ķermeņa stāvokli vai bez tās, noņemamas gultas malas/matrača pamatnes)

1. 18.03.15 Gultas galdiņi  
2. 18.12.04 Gultas un noņemamas gultas malas/matrača pamatnes, neregulējamas Gultas ar īpašām funkcijām, piemēram, ar piestiprinātu rokturi vai atbalstiem.
3. 18.12.07 Gultas un noņemamas gultas malas/matrača pamatnes, regulējamas manuāli. Gultas ar matraču pamatnēm, kurām ir vismaz viena daļa, kuras augstumu vai leņķi var regulēt; regulēšanu veic manuāli vai nu gultā gulošā persona, vai asistents.
4.

18.12.10

 
Gultas un noņemamas gultas malas/matrača pamatnes, regulējamas elektriski. Gultas ar matraču pamatnēm, kurām ir vismaz viena daļa, kuras augstumu vai leņķi var regulēt; regulēšanu veic elektrisks mehānisms, ko vada vai nu gultā gulošā persona, vai asistents.
5.

18.12.24

Atsevišķi, regulējami muguras atbalsti un kāju atbalsti izmantošanai gultās Ierīces, kas balsta konkrētas ķermeņa daļas laikā, kad persona guļ gultā.